YUNUS EMRE PARKINDA BULUNAN KAFETERYA,RESTORAN VE HIZLI YEMEK NİTELİKLİ İŞ YERİNİN KİRAYA VERİLME İHALESİ

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda nitelikleri belirtilen Yunus Emre Parkı,2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden açık teklif artırma usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde 5 yıl müddetle kiraya verilecektir.

SIRA NO MAHALLE NİTELİĞİ NO AÇIK VE KAPALI ALAN M2 KİRA MUH. BED. + KDV GEÇİCİ TEMİNAT
1. Bahçelievler Restoran, kafe ve hızlı yemek 82 1.592,83 380.000,00 TL+KDV 11.400,00 TL

Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 500,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 15.06.2021 Salı günü saat: 14.00’da Turgut Özal İş Merkezi 4. Kat Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: A)-Nüfus cüzdanı fotokopisi, B)-Kanuni ikametgâh belgesi,C)-Türkiyede tebligat için adres gösterilmesi, iletişim numarasının ve ikinci bir  iletişim numarasının bildirilmesi. D)- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri verilmesi E)-İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunan kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküsünü vermeleri. (Faksla gönderilen vekâletnameler ve Noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.) F)-Geçici teminatlarını vermeleri, G)-İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi, ( ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.) H)-İhaleye katılacak tüzel kişilikler genel kurul ve yönetim kurullarından ihaleye girileceğine dair karar alınması ve tüzelkişiliği temsilen ihaleye katılacak bir kişiyi yetkilendirilmesi gerekmektedir. İ)-İhaleye katılacak olanların, Belediye’ye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilât Biriminden alacakları yazıyı ihale komisyonunda belgelendirmesi şarttır. J)-Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kuramlardan belge getirilecektir. K)-Sabıka kaydı (Gerçek kişiler için), tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği oluşturan gerçek kişilerin T.C. Savcılığından alınmış iyi hal kâğıtları (Sabıkasızlık belgesi). L)-İhalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların, yukarıda istenilen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır

04 Haziran 2021
171 kez görüntülendi