Yaydiğin Köyü 168,111 ve 112 nolu kadastro adaları dahilinde kalan yaklaşık 174 hektarlık alanda revizyon imar planı

 

 

Yaydiğin Köyü 168,111 ve 112 nolu kadastro adaları dahilinde kalan yaklaşık 174 hektarlık alan1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında; Planlama alanındaki Jeolojik Açıdan uygun olmayan alanlar ile mera vasıflı parsellerin bulunduğu alandaki daha önceki plan kararları kaldırılmıştır. Bu alanlar “Doğal Karakteri Korunacak Alan” olarak planlanmıştır. Meri planda kuzey güney aksı boyunca uzanan 40 m genişliğindeki taşıt yolu Demiryolu projesi nedeniyle kaldırılmıştır. Konut alanları için ana ulaşım aksı Akkent TOKİ konutları içerisinden gelen 20 m genişliğindeki ulaşım aksı ile sağlanmıştır. 18.3 hektarlık alan “Düşük Yoğunluklu Konut Alanı”, 0,8 hektarlık alan “BHA” ,1.4 hektarlık alan “Demiryolu stasyon Alanı” 4 hektarlık” (1,3 hektarlık kısmı yönetmeliğin gereği olarak ) “Park Alanı” planlanmıştır. Yapılanma koşulları uygulama plan ölçeğinde ve plan hükümlerinde belirlenmiştir. 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında; Ulaşım ana trafik yolu bağlantısının Akkent TOKİ yerleşim alanının içinden geçerek 40 m. genişlikteki ana yol bağlantısına erişimi sağlanmıştır. Taşıt yolları 10 metre, yaya yolları 7 metre olmak üzere planlanmıştır. Gelişme konut alanlarında yapılaşma koşulları E= 0,50 Yençok= 2 Kat olarak belirlenmiştir. Plan notlarının bir kısmı:

  1. En fazla kat adedi ile plan veya ilgili yönetmeliğe göre belirlenecek en fazla saçak seviyesini geçmemek şartıyla kat yükseklikleri; teknolojik, mimari gereklere ve fonksiyona göre belediyesince belirlenir.
  2. Binalara kot verilmesinde Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ne uyulacaktır.
  3. Uygulama sonrası oluşacak imarlı parsellerde, yapı yaklaşma mesafesi dikkate alınarak parselin herhangi bir yerine bina yapılabilir.
  4. Gelişme konut alanlarında yapı düzeni ayrık nizam olup bina taban alanı parselin % 25’inı geçemez.
  5. Yapı yaklaşma mesafesi plan üzerinde belirtilmemiş yapı adalarında yapı yaklaşma mesafesi yollardan ve komşu parsellerden 5 metredir.

 

Belediye hizmet alanlarında sosyal tesis, sağlık tesis alanı, ibadet yeri, açık ve/veya kapalı otopark yapılabilir. Bu alanlarda yapılaşma koşulu E= 0,50 Yençok= 2 kat şeklinde belirlenerek teklifin sunulduğu; Üst ölçek plan kararlarına imar mevzuatına ve ilgili yönetmelik hükümlerine aykırılık olmadığı; yürürlükteki planın; mera vasıflı taşınmazlar; tüm Çorum için yapılan ve bakanlıkça onaylanan Mikro bölgeleme Esaslı Jeoljik ve Jeoteknik Etütlerinde Jeolojik Açıdan Uygun Olmayan Alan olarak belirlenerek yapı yasaklı alan haline dönüşmüş olması; planlama ilkeleri açısından plan uygulama sürecinin sağlanmasının gerekliliği ve Kırıkkale- Merzifon Demiryolu Hattı gibi makro karar ve kısıtlayıcılar sebebiyle yeniden yapılmasının şart olduğu;Yaydiğin Köyü 168,111 ve 112 nolu kadastro adaları dahilinde kalan yaklaşık 174 hektarlık alan için belediyemizce hazırlattırılan 1/5000 ölçekli nazım (NİP; 19047289) ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı (UİP; 19148761) revizyonu yazılı itiraz şerhi ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince

08.09.2020 tarih 121 sayılı Meclisce OY ÇOKLUĞUYLA onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  11.09.2020 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

11 Eylül 2020
560 kez görüntülendi