Yaydiğin Köyü, 111 ada, 87 nolu parselin bir bölümü Küçük Sanayi Alanı olarak planlanması

Yaydiğin Köyü, 111 ada, 87 nolu parselin yaklaşık 150 hektarlık bölümü için;

Yaklaşık 150 hektarlık alanın büyük bir bölümü Küçük Sanayi Alanı olarak planmış olup ayrıca planlama alanı içerisinde Ağaçlandırılacak Alanlar, Park,  Cami, Belediye Hizmet Alanı, Sağlık Tesis Alanı, Ticaret Alanı, Mesleki ve Teknik Öğretim Tesis Alanı, Sosyal Tesis Alanı ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına dayalı Üretim Tesis Alanı gibi kullanımlar bulunmaktadır.

Küçük Sanayi Alanı kullanım kararı getirilen adalarda Emsal: 1.00, Yençok: 6.50 metre olarak belirlenmiştir.

Plan notlarında;

İmar Planı; pafta, gösterim, plan notları, plan raporu vaziyet(yapılaşma paftası) planı ile bir bütündür. Vaziyet plan (yapılaşma) paftasında gösterilen otopark ve yeşil alanların konumları, imar adaları, yol genişlik ve güzergahları ile yapılaşmaya ilişkin tüm hükümlere uyulacaktır. Şeklinde plan notu eklendiği anlaşılmıştır. Ayrıca plan paftalarında, plan açıklama raporunda ve plan notlarında detaylı yapılaşma hükümleri belirtilmiştir. Küçük Sanayi Sitesi olarak planlanan alanda, vaziyet planına uyularak, tüm altyapı elemanları, istinat duvarları, yol, su ve kanalizasyon tesisleri, Sanat yapıları ile teknik tüm üstyapı elemanları mülkiyet sahibi veya kurulmuş/kurulacak olan Sanayi Sitesi Kooperatifi tarafından yapılacak veya yaptırılacaktır.

Ek olarak, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 25.01.2013 tarihli plana esas jeolojik-jeoteknik etüt raporunda planlama alanı Önlemli Alan (Ö.A. 2-4) olarak işaretli iken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 29.06.2017 tarihinde onaylanan Çorum Merkez, İmar planına esas mikrobölgeleme etüt raporunda plan değişikliğine konu alan Uygun Olmayan Alan (UOA 2-4) olarak belirtilmiştir.

Bu sebeple etüt çalışmalarındaki uyumsuzluklar sebebiyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne nasıl bir uygulama yapılacağı hakkında 21.02.2018 tarih 2003 sayılı yazı ile görüş sorulmuştur. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünün 22.02.2018 tarihli yazısında;” Yapılan bu çalışma esnasında Çorum Belediyesi tarafından söz konusu parsel için İl Müdürlüğü denetiminde daha önce plana esas jeolojik- Jeoteknik çalışma yapılarak Önlemli Alan işaretlendiği bilgisi verilmemesi sebebiyle çelişkili bir durum hasıl olmuştur

İl Müdürlüğü denetiminde 2013 yılında onaylanan bahse konu 111 ada 87 nolu parsel için hazırlanmış jeolojik- jeoteknik etüt raporu geçerli olup, konu ile ilgili olarak Bakanlığımızla gerekli görüşmeler yapılmış ve söz konusu saha bakanlığımıza gönderilerek ek bir raporla Mikrobölgeleme etüt raporlarında Uygun Olmayan Alandan çıkarılarak Önlemli Alan olarak işaretlenecektir.” Denilmesi  şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 8329,59) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 7571,65) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 08.03.2018 tarih  03/58 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  12.03.2018 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

13 Mart 2018
524 kez görüntülendi