TİMAŞ Satış İlanı

 

TİMAŞ –  YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

 

Tunceli İnşaat Yakacak Maddeleri Sanayi Ticaret A.Ş.

 

İLAN

 

 1. TİMAŞ – Tunceli İnşaat Yakacak Maddeleri Sanayi Ticaret A.Ş. ye ait aşağıda muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve saati belirlenerek satışı yapılacaktır, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi uyarınca açık artırma suretiyle şartnamesi doğrultusunda satılmak üzere ihaleye konulmuştur.
 2. İhale Tunceli İl Özel İdaresi, İl Encümeni Toplantı Salonu’nda Timaş Yönetim Kurulu Başkanlığınca yapılacaktır.
 3. İhale Şartnamesi ve ihale dokümanları Tunceli İl Özel İdareside – Timaş Yönetim Kurulu tarafından mesai saatleri içerisinde  100,00 TL karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılabilmek için doküman satın alınması zorunludur.
 4. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için evraklarını, aşağıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığı’na vermeleri gerekmektedir.
 5. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli evraklar şunlardır:
 6. İhaleye katılacak isteklinin noter tasdikli imza sirküleri,
 7. Vekâleten ihaleye katılacak istekliler adına noter tasdikli vekâletname ve noter tasdikli imza sirküleri,
 8. Tebligat adresi (Türkiye’de)
 9. Aşağıda belirtilen miktarlarda Geçici Teminat’ın yatırıldığını gösterir belge,
 10. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarla belirlenen noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
 11. Kanunu ikametgâhı,
 12. İdari/Teknik Şartname

İhaleye katılacak isteklilerin hazırlayacağı evrakların tamamı asıl veya noter tasdikli sureti olacaktır.

 1. İhaleye telefon, telgraf ve faksla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Posta yoluyla yapılacak başvurularda, postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
 2. İhaleye katılan kişi ve firmalar, ihale şartnamesi ve dosyada bulunan tüm evrakları okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.
 3. Bu ihalede en yüksek teklif, uygun teklif kabul edilecektir.
 4. İhale Komisyonu 2886 Sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 5. İhaleye çıkılan Taşınır malzemeler Kilogram fiyatı istenmiş olup fabrikada teslim alınan malzemeler Komisyon denetiminde Tunceli İl Sınırları içinde tartılarak kantarda çıkan miktar ile birim fiyatı çarpılarak çıkan bedel TİMAŞ hesaplarına yatırıldıktan sonra malzemeler yükleniciye teslim edilecektir.

 

 

…Ek :1 Sayfa

 

S.NO CİNSİ MUHAMMEN BEDELİ

TL/KG

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ İHALE GÜNÜ VE SAATİ
1 Hurda Demir ( Tuğla Sehpası, El Arabaları, Montaj Demirleri Vs.) 1,50 TL 45.000,00 TL 11.09.2020 Cuma günü, saat 10:00
2 MAKİNE VE EKİPMANLARI 4.00 TL 84.000,00 TL 11.09.2020 Cuma Günü  saat 10:00

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

27 Ağustos 2020
381 kez görüntülendi