TIBBİ ATIK STERİLİZASYON CİHAZI VE EKİPMANI SATIN ALINACAKTIR

TIBBİ ATIK STERİLİZASYON CİHAZI VE EKİPMANI SATIN ALINACAKTIR

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Tıbbi Atık Sterilizasyon Cihazı ve Ekipmanı Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2021/194744

 

1-İdarenin
a) Adı : ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
b) Adresi : Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No:2 19100 Merkez/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarası : 364 2250810/1452 – 364 212 55 71
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Tıbbi Atık Sterilizasyon Cihazı ve Ekipmanı Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce işletilen Kardelen Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi binasında kullanılmak üzere 1 Adet Tıbbi Atık Sterilizasyon Cihazı ve Ekipmanı Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Çorum Belediyesi Kardelen Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi Celilkırı Mevkii Merkez/Çorum adresine teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren75(Yetmişbeş) takvim gün içerisinde Makine ekipman temini, montajı, devreye alma işlemleri tamamlandıktan sonra Tıbbi Atık Sterilizasyon Cihazı Ve Ekipmanı teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 27.04.2021 – 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Çorum Belediyesi Hizmet Binası / Turgut Özal İş hanı / Konferans Salonu / Yeniyol Mah. Gazi 4. Sok. No : 4/310 Kat :4 / ÇORUM
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
Tıbbi Atık Sterilizasyon Cihazı için;

1- 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun üretilmiş ve onaylanmış (akredite)kuruluş tarafından belgelendirilmiş olması gerekmektedir.

Uygun Üretildiğini ve belgelendirdiğini gösterir: -Modül H tam kalite güvence belgesi veya

-Modül G Birim Doğrulama Belgesi veya

– Modül F Ürün doğrulamasına dayalı tipe uygunluk belgesi (Seri No, Üretici Adı,Ürün Adı, Tarih) Yeterlik Bilgileri Tablosunda sunulacaktır.

2- CE Belgesi (Cihazın Hacmi) Yeterlik Bilgileri Tablosunda sunulacaktır.

3- Karbon Çeliği P295GH veya P355GH, Basınçlı Kap Sertifikasyonları Yeterlik Bilgileri Tablosunda sunulacaktır.

4- EN ISO 13849-1 Yeterlik Bilgileri Tablosunda sunulacaktır.

5- Elektrik kabini EN 60204 standardı Yeterlik Bilgileri Tablosunda sunulacaktır.

Buhar Kazanı için;

1- CE Belgesi(Buhar Kazanı Hacmi) Yeterlik Bilgileri Tablosunda sunulacaktır.

 2- 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun üretilmiş ve onaylanmış (akredite)kuruluş tarafından belgelendirilmiş olması gerekmektedir.

Uygun Üretildiğini ve belgelendirdiğini gösterir: -Modül H tam kalite güvence belgesi veya

-Modül G Birim Doğrulama Belgesi veya

– Modül F Ürün doğrulamasına dayalı tipe uygunluk belgesi (Seri No, Üretici Adı, Ürün Adı, Tarih) Yeterlik Bilgileri Tablosunda sunulacaktır.

3- Brülörün CNG yakıt yakmaya uygun olduğunu gösteren CE belgesi Yeterlik Bilgileri Tablosunda sunulacaktır.

Konteyner için;

1- AISI 316 veya AISI 321 paslanmaz çelik sertifikası konteyner Yeterlik Bilgileri Tablosunda sunulacaktır.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

  10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

02 Nisan 2021
145 kez görüntülendi