TERMİNALDE İŞYERLERİ KİRA İHALESİ

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait, Çepni Mahallesi, Çevreyolu Bulvarında bulunan Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan 5 adet otobüs yazıhanesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden 3 yıl müddetle kiraya verilecektir.

 

S.N İşyeri No Niteliği Bilet Satış Banko no Giden Yolcu   Peron No Depo No 1 Yıllık Tahmini  Kira Bedeli +KDV Geçici Teminatı
1. 72 Otobüs Yazıhanesi 46 7 118  100.000,00 TL 10.000,00 TL
2. 73 Otobüs Yazıhanesi 51 8 119 100.000,00 TL 10.000,00 TL
3. 74 Otobüs Yazıhanesi 52 9 120 100.000,00 TL 10.000,00 TL
4. 75 Otobüs Yazıhanesi 53 10 121 100.000,00 TL 10.000,00 TL
5. 76 Otobüs Yazıhanesi 54 11 122 100.000,00 TL 10.000,00 TL

 

Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden 250,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 19.11.2018 Pazartesi günü saat:14.00’de Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait, Çepni Mahallesi, Çevreyolu Bulvarında bulunan Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan 1 adet araç bakım yeri ve 2 adet umumi tuvalet (ikisi de tek kişiye ihale edilecek), 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden 3 yıl müddetle kiraya verilecektir.

S.N İşyeri No Niteliği 1 Yıllık Tahmini  Kira Bedeli +KDV Geçici Teminatı
1. 114 Araç Bakım Yeri 50.000,00 TL 10.000,00 TL
2. 2,3,4

10-11-12

WC Tuvalet 120.000,00 TL 15.000,00TL

 

Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden 250,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 19.11.2018 Pazartesi günü saat:14.15’te araç bakım yeri, 14.30’de wc/tuvaletlerin ihalesi Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: A- Kanuni ikametgâh belgesi, B-Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi, C- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri verilmesi, D- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermeleri, E- Geçici Teminatlarını Belediyemiz Veznesine veya Belediyemizin Ziraat Bankası TR 980001000078309681325003, Vakıfbank Şubesi TR 970001500158007290543901, Halkbank Şubesi TR 650001200931200007000001 iban nolu hesaplarından birisine yatırılması, geçici teminat ve ihale şartname alındı belgelerini komisyona vermeleri şarttır. F-İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır) G- İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat Biriminden alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri, H- Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair ilgili kurumlardan belge getirecektir. İ-İhaleye katılacak olanların İhalenin yapılacağı saatten önce, yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır.

NOT: İlanın 1, 2, 3, 4 ve 5. Sıra numaralarında kayıtlı Otobüs Yazıhaneleri için Ulaştırma Bakanlığından alınmış olan B1- D1- D2- F1- F2 yetki belgelerinden en az birisine sahip olmaları şarttır.

06 Kasım 2018
651 kez görüntülendi