Terminalde 14 Adet Minibüs Yazıhanesi Kira İhalesi

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait, Çepni Mahallesi, Çevreyolu Bulvarında bulunan Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan aşağıda nitelikleri belirtilen ilçe minibüs yazıhaneleri, ilanda belirtilen sıra numarasından başlanarak 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine Açık Teklif Arttırma Usulü ile 5 (beş) yıl müddetle kiraya verilecektir.

S.NO İŞYERİ NO NİTELİĞİ 1 YILLIK MUHAMMEN BEDELİ (TL KDV HARİÇ) GEÇİCİ

TEMİNATI (TL)

1 88 İlçe Minibüs Yazıhanesi 29.000,00.-TL 2.900,00.-TL
2 89 İlçe Minibüs Yazıhanesi 29.000,00.-TL 2.900,00.-TL
3 90 İlçe Minibüs Yazıhanesi 29.000,00.-TL 2.900,00.-TL
4 91 İlçe Minibüs Yazıhanesi 29.000,00.-TL 2.900,00.-TL
5 92 İlçe Minibüs Yazıhanesi 29.000,00.-TL 2.900,00.-TL
6 93 İlçe Minibüs Yazıhanesi 29.000,00.-TL 2.900,00.-TL
7 94 İlçe Minibüs Yazıhanesi 29.000,00.-TL 2.900,00.-TL
8 95 İlçe Minibüs Yazıhanesi 29.000,00.-TL 2.900,00.-TL
9 96 İlçe Minibüs Yazıhanesi 29.000,00.-TL 2.900,00.-TL
10 97 İlçe Minibüs Yazıhanesi 29.000,00.-TL 2.900,00.-TL
11 98 İlçe Minibüs Yazıhanesi 29.000,00.-TL 2.900,00.-TL
12 99 İlçe Minibüs Yazıhanesi 29.000,00.-TL 2.900,00.-TL
13 100 İlçe Minibüs Yazıhanesi 29.000,00.-TL 2.900,00.-TL
14 101 İlçe Minibüs Yazıhanesi 29.000,00.-TL 2.900,00.-TL

 

Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 1.000,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 28.07.2020 Salı günü saat:16.00’da Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: A)Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, B)Kanuni İkametgâh Belgesi, C)Türkiye’ de tebligat için adres gösterilmesi, Ç) Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasında veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge Noterden tasdikli imza sirküleri, D)istekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküleri vermeleri, E)İstekliler, geçici teminatlarını belediyemiz veznesine veya belediyemizin, Ziraat Bankası TR98 0001 0000 7830 9681 3250 03, Vakıfbank Şubesi TR97 0001 5001 5800 7290 5439 01, Halk Bankası Şubesi TR65 0001 2009 3120 0007 0000 01 ÎBAN numaralı hesaplarından birisine yatırılması, geçici teminat alındı belgelerini komisyona vermeleri şarttır. F)Şartname bedelinin yatırıldığına ilişkin makbuz. G) ihaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları yazıyı ihale Komisyonunda belgelendirmeleri, H)İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır. I)İhaleye katılacak tüzel kişilikler genel kurul ve yönetim kurullarından ihaleye girileceğine dair karar alınması ve tüzelkişiliği temsilen ihaleye katılacak bir kişiyi yetkilendirilmesi gerekmektedir. İ)Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge getirilecektir. J)İlçe minibüs yazıhanesi kiralayacakların, Ulaştırma Bakanlığından alınmış olan D4 yetki belgesine sahip olması şarttır. K)Sabıka kaydı (Gerçek kişiler için), tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği oluşturan gerçek kişilerin sabıka belgesi. L)ihalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların, yukarda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır.Keyfiyet ilan olunur.

10 Temmuz 2020
388 kez görüntülendi