SIKLIK PARKINDA BÜFENİN KİRAYA VERİLMESİ

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait Samsun yolu üzerinde bulunan kullanım alanı 20 m2 kapalı + 50 m2 açık olmak üzere 70,00 m2 yüzölçümlü Sıklık Tabiat Parkı içerisindeki büfe, üzerinde bulunan bina ve demirbaşlarla birlikte (meşrubat, bisküvi, çikolata, salamura ve işlenmiş sebze ürünleri, lokum şekerleme ve kuruyemiş, et ürünleri, baharat ürünleri v.b gibi satış yapılabileceği) hazırlanan şartnamesi dahilinde, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Artırma Usulü ile 1 (Bir) yıl müddetle kiraya verilecektir.

Şartname: Şartname ve Ekleri Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğünden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 14.06.2019 Cuma günü saat: 14.30’ da Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

Tahmini Bedeli: 1 Yıllığı 18.000,00 TL+ KDV Geçici Teminatı: 1.800,00 TL

İsteklilerde Aranan Belgeler: A- Kanuni ikametgah belgesi, B-Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi, C- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri verilmesi, D- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermeleri, E- İsteklilerin geçici teminatlarını vermeleri, F-İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır) G- İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat Biriminden alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri, H- İhalenin yapılacağı saatten önce ihaleye katılacakların, yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır, Keyfiyet ilan olunur.

İlan Tarihleri : 08.06.212- 11.2012

İlan Tarihleri : 29.05.2019-31.05.2019

10 Haziran 2019
375 kez görüntülendi