SEBZE HALİNDE 4 ADET İŞYERİNİN KİRA İHALESİ

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait, Akkent Mahallesi, Sebze ve Meyve Halinde bulunan 1 adet işyeri ve 2 adet soğuk hava deposu 04.06.2024’e kadar, 1 adet lokanta ise 04.06.2022’e kadar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden Açık Teklif Artırma Usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde ilanda belirtilen sıra numarasına göre, ayrı ayrı kiraya verilecektir.

Şartname :Şartname ve Ekleri Belediyemiz Hal Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 08.07.2019 Pazartesi günü saat: 11.00’de Belediyemiz Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: A-Kanuni ikametgah belgesi, B-Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi, C-T.C. Vatandaşı olmak, D-Reşit ve Mümeyyiz olmak, E-Hırsızlık, Gasp, Dolandırıcılık, İnancı Kötüye kullanma, Zimmet, İhtilas, İrtikap, Rüşvet, Sahtekarlık, Hileli İflas gibi suçlardan biriyle hükümlü bulunmamak, F-Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği veya Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olmak. G- Üretici birlikleri kooperatifler için yönetim kurullarından karar almak ve bu işle iştigal ettiklerini belgelendirmeleri öncelikle istenir, H-Kooperatif ve Üretici birlikleri; a)Kooperatif ve Birliğin Kuruluş tesciline dair Ticaret Sicili Belgesi, b)Yönetim Kurulunun temsilci atamasına ilişkin karar sureti, c)Üretici ortaklardan en az yedisinin kullandıkları arazinin en az üretim miktarını gösterir Ziraat Odası ve Tarım İl Müdürlüğü yazısı, d)Üretici ortaklardan en az yedisinin kullandıkları arazinin sahibi veya kiralamış oldukları arazilerin tapu sureti, tapulu değilse vergi kaydı ve noterden tasdikli kira sözleşmesi, I-Üreticiler sahip oldukları veya noterden tasdikli kira sözleşmeleri ile kullandıkları arazide sebze meyve üretimine yönelik etkinliklerde bulunan ve yıllık en az 100 ton sebze meyve üreten kimseden, üretici yıllık en az 100 ton meyve sebze ürettiğini Ziraat Odası ve Tarım İl Müdürlüğünden alacağı yazı ile belgelemek zorundadır, J-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri verilmesi, K-İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunan kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsünü vermeleri. (Faksla gönderilen vekaletnameler ve noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez) L-İstekli Dernek ise Derneğin kuruluş tesciline ait belge ibraz etmeleri, M-İstekli Dernek ise Yönetim Kurulu tarafından işlemlerin yürütülebilmesi için temsilci atanmasına ilişkin karar örneği bulundurmaları, N-Geçici teminatlarını vermeleri, O- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır) P-İhaleye katılacak olanların Belediyeye ve Vergi Dairesine borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat Biriminden alacakları yazıyı ihale Komisyonunda belgelendirmeleri, R-İhalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların yukarda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Keyfiyet ilan olunur.

S.NO YERİ NİTELİĞİ NUMARASI ALANI m² 1 YILLIK TAHMİNİ KiRA BEDELİ+ KDV GEÇİCİ TEMİNAT
1 Sebze ve Meyve Hali İşyeri 31 170 m² 26.500,00 TL 1.000,00 TL
2 Sebze ve Meyve Hali Soğuk Hava Deposu 2 170 m² 24.000,00 TL 1.000,00 TL
3 Sebze ve Meyve Hali Soğuk Hava Deposu 3 170 m² 24.000,00 TL 1.000,00 TL
4 Sebze ve Meyve Hali Lokanta 41 100 m² 16.000,00 TL 750,00 TL
21 Haziran 2019
650 kez görüntülendi