Sancaktar İş Merkezi 3Adet Büro Kira İhalesi

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz Gülabibey Mahallesi, Milönü Caddesi, No:1 adresinde bulunan Sancaktar İş Merkezinde aşağıda nitelikleri belirtilen 3 adet işyeri her biri ayrı ayrı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden açık teklif artırma usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde ilanda belirtilen sıra numarasına göre 3 (üç) yıl müddetle kiraya verilecektir.

 

Sıra No Niteliği Bulunduğu Kat Bağımsız Bölüm No Arsa Payı 1 Yıllık Tahmini Kira Bedeli Geçici Teminat Bedeli
1 Büro 1.kat 28 20/2400 1.250,00.-TL 125,00.- TL
2 Büro  2. kat 37 15/2400 1.250,00.-TL 125,00.- TL
3 Büro  2. kat 40 10/2400 1.250,00.-TL 125,00.- TL

Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden ücretsiz olarak temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 29.07.2020 Çarşamba günü saat: 14.00’ de Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: A- Nüfus cüzdan fotokopisi. B-Kanuni ikametgah belgesi, C-Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi D- Tüzel kişi olması halinde,  tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, noterden tasdikli imza sirkülerini vermesi, E) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunan kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsünü vermeleri. (Faksla gönderilen vekâletnameler ve Noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.) F) Geçici teminatlarını vermeleri, G) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi,  (İhale üzerinde kaldığı takdirde Noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir,  ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.) H) İhaleye katılacak tüzel kişilikler genel kurul ve yönetim kurullarından ihaleye girileceğine dair karar alınması ve tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak bir kişiyi yetkilendirmesi gerekmektedir. İ) İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü tahsilat biriminden alacakları yazıyı ihale komisyonunda belgelendirmeleri şarttır. J)Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge getirilecektir. K) Sabıka kaydı (Gerçek kişiler için), tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği oluşturan gerçek kişilerin TC savcılığından alınmış iyi hal kağıtları (sabıkasızlık belgesi), L) İhaleye katılacak olan kamu yararına çalışan vakıf, dernek vb. olması durumunda bu durumu kanıtlayan resmi evrak. M) İhalenin yapılacağı saatten önce,  ihaleye katılacakların,  yukarda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp,  İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Keyfiyet ilan olunur.

10 Temmuz 2020
1.062 kez görüntülendi