OTOBÜS YAZIHANELERİNİN KİRAYA VERİLME İHALESİ

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait, Çepni Mahallesi, Çevreyolu Bulvarında bulunan Şehirlerarası Otobüs Terminalindeki aşağıda nitelikleri belirtilen otobüs yazıhaneleri, ilanda belirtilen sıra numarasından başlanarak 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden açık teklif arttırma usulü ile 5 (beş) yıl müddetle kiraya verilecektir.

S.N İşyeri No Niteliği 1 Yıllık Tahmini  Kira Bedeli  Geçici Teminatı
1. 43 Otobüs Yazıhanesi  126.000,00 .-TL+KDV 3.780,00 TL
2. 44 Otobüs Yazıhanesi 126.000,00 .-TL+KDV 3.780,00 TL
3. 45 Otobüs Yazıhanesi 126.000,00 .-TL+KDV 3.780,00 TL
4. 46 Otobüs Yazıhanesi 126.000,00 .-TL+KDV 3.780,00 TL
5. 52 Otobüs Yazıhanesi 126.000,00 .-TL+KDV 3.780,00 TL
6. 53 Otobüs Yazıhanesi 126.000,00 .-TL+KDV 3.780,00 TL
7. 47-48 Otobüs Yazıhanesi 252.000,00 .-TL+KDV 7.560,00 TL
8. 49-50 Otobüs Yazıhanesi 252.000,00 .-TL+KDV 7.560,00 TL

Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 2.000,00.-TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 16.06.2021 Çarşamba günü saat:14.00’da Turgut Özal İş Merkezi 4. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: A- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, B-Kanuni İkametgâh Belgesi, C-Türkiye’ de tebligat için adres gösterilmesi, D) Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge Noterden tasdikli imza sirküleri, E-İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküleri vermeleri, F- İstekliler, geçici teminatlarını; belediyemiz veznesine veya belediyemizin, Ziraat Bankası TR98 0001 0000 7830 9681 3250 03, Vakıfbank Şubesi TR97 0001 5001 5800 7290 5439 01, Halk Bankası Şubesi TR65 0001 2009 3120 0007 0000 01 İBAN numaralı hesaplarından birisine yatırılması, geçici teminat alındı belgelerini komisyona vermeleri şarttır. G-Şartname bedelinin yatırıldığına ilişkin makbuz. H-İhaleye katılacak olanların, Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat Servisinden alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri, İ-İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortaklan idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır. J-İhaleye katılacak tüzel kişilikler genel kurul ve yönetim kurullarından ihaleye girileceğine dair karar alınması ve tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak bir kişiyi yetkilendirilmesi gerekmektedir. K) Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge getirilecektir. L-Şehirlerarası otobüs yazıhanesi kiralayacakların, Ulaştırma Bakanlığından alınmış olan (B1- D1-F1-F2) yetki belgelerinden en az birisine sahip olması şarttır. M-Sabıka kaydı (Gerçek kişiler için), tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği oluşturan gerçek kişilerin Sabıka belgesi. N-İhalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların, yukarıda istenilen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Keyfiyet ilan olunur.

04 Haziran 2021
129 kez görüntülendi