OTOBÜS HATTI İŞLETİM HAKKI İHALESİ

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Çorum Belediyesi’nce Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü İşletilmesine ait Yönetmelik ve şartnamede tanımlanan hat ve güzergâhlar kullanılarak, yaz ve kış zaman tarifesine göre belirlenen saat ve sayıda sefer yaptırmak üzere 25 adet kısa, 45 adet uzun toplam 70 adet yeni imalat, sıfır kilometre, 2018 model otobüs ve araç teslim gününde 5 yaşını geçmemiş en az 2 adet kısa araç ile (toplam 72 adet araç) Belediyenin belirleyeceği güzergahlarda 120 (Yüz yirmi) ay süre ile, hazırlanan İdari ve Teknik şartnameleri doğrultusunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesine istinaden hat işletim hakkı verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

Hat işletim süresi, 07.07.2018 ilk seferle başlayıp 06.07.2028 son seferle bitecektir.

Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden 5.000,00 (Beşbin) TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 06.12.2017 Çarşamba günü saat: 14.00’de, Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İhale başlangıç aylık kira bedeli KDV dahil 150.000,00 (yüzellibin) TL’dir. İhaledeki yarışma bu bedel üzerinden gerçekleştirilecektir. Geçici teminat tutarı 2.000.000,00 (ikimilyon) TL dir.

İhalede gerçekleşen kira tutarı tam bilet fiyatlarına yapılan zamla eş zamanlı ve aynı oranda artırılarak uygulanır. İhale teklif arttırma bedeli 5.000,00 ( beşbin ) TL’dir.

İsteklilerde Aranan Belgeler:

 1. a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
 2. b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

– Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin yıl içersinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

– Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından,  ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

 1. c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

– Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 1. d) Teklif mektubu,
 2. e) Bu şartnamede belirtilen geçici teminat,
 3. f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
 4. g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,
 5. h) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun değişik 6. Maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair belge.

ı) İdari ve Teknik Şartname ve eklerinin her sayfasının okunduğu ve aynen kabul edildiği ibaresi yazılı ve katılan yetkili temsilcisi veya vekilince imzalanmış nüshaları,

 1. i) Vergi durum bildiri belgesi,
 2. j) Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge,
 3. k) İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair şartname bedeli olarak ödendiğine ilişkin makbuzun aslı,
 4. l) İsteklinin, bir ortak girişim olması halinde, teklifinde pilot ve diğer ortakların belirtildiği ortak girişim beyannamesini verecektir.

– Hatlarda çalışacak otobüs sayısını, yolcu yoğunluğuna göre artırma ve azaltma yetkisi Çorum Belediyesine aittir.

– Hat sayısını ve araç sayısını arttırmaya, eksiltmeye ve güzergah değişiklikleri yapmaya Çorum Belediyesi yetkilidir.

– Çorum Belediyesi istediği hatta, istediği zaman kendi araç / araçlarını koyma hakkına sahiptir.

– Çorum Belediyesi, Belediye Meclisi onayı ile yeni hat / hatlar açma, işletme / işlettirme hakkına sahiptir.

– Otobüslerde araç içinde nakit ödeme, jetonlu biniş olmayacaktır, teknik şartnamede yazılı Elektronik Ücret Toplama Sistemi (akıllı kart) uygulanacaktır.

– Taşımacılık hizmeti sırasında yaşanabilecek her türlü trafik kazasında 3. kişiler aleyhine doğacak zarar ve ziyanın tazmini yükleniciye ait olacaktır.

– İstekli firmalar en az 3 yıl süre minimum 25 adet araçla, minimum 50.000 nüfuslu bir il veya ilçede toplu taşıma hizmeti vermiş olacak ve bunu belgeleyecektir.

Tekliflerin en geç 06.12.2017 Çarşamba günü saat: 14.00’ e kadar Belediyemiz Hizmet Binası (Meclis Salonu) 5. Katta bulunan İhale Komisyon (Encümen Başkanlığı) Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir. İhaleye katılacakların, İhalenin yapılacağı saatten önce yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

09 Kasım 2017
536 kez görüntülendi