Mülkiyeti Belediyemize Ait 2 Adet Parkın Kiraya Verilme İhalesi

 ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait;

 

S.NO İHALE KONUSU YER NİTELİĞİ NO ALAN  m² 1YILLIK TAHMİNİ BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT
1 Bosna Parkı Çaybahçesi,hızlı yemek,restoran, lokanta ve kafeterya 21 1.065,47 48.000,00.-TL+ KDV 1.440,00.-TL
2  

MimarSinan DereKenarı Parkı(4549Ada,6 nolu parsel)

Restoran,kafeterya ve hızlı yemek 1/A 537,20 15.000,00.-TL+ KDV 450,00.-TL

 

Bedel üzerinden; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Arttırma Usulü ile ilanda belirtilen sıra numarasına göre 3 (üç) yıl müddetle hazırlanan şartnamesi dahilinde, ayrı ayrı kiraya verilecektir.

Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden 250,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 12.07.2021 Pazartesi günü saat: 11.00’da Belediyemiz Turgut Özal İş Merkezi 4. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: A-Nüfus cüzdanı fotokopisi, B-Kanuni ikametgah belgesi, C-Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi, iletişim numarasının ve ikinci bir iletişim numarasının bildirilmesi, D-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri verilmesi, E- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunan kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsünü vermeleri (faksla gönderilen vekaletnameler ve noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez), F-Geçici teminatlarını vermeleri, G-İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır) H- İhaleye katılacak tüzel kişilikler genel kurul ve yönetim kurullarından ihaleye girileceğine dair karar alınması ve tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak bir kişiyi yetkilendirilmesi gerekmektedir. İ- İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğünden (Tahsilat Birimi) alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri şarttır. J- Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge getirilecektir. K-Sabıka kaydı (gerçek kişiler için) tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği oluşturan gerçek kişilerin T.C Savcılığından alınmış iyi hal kağıtları (sabıkasızlık belgesi)

L-İhalenin yapılacağı saatten önce ihaleye katılacakların, yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır, Keyfiyet ilan olunur.

30 Haziran 2021
171 kez görüntülendi