Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

Su ve Kanalizasyon Müdürü – Alper ZAHİR

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ:

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü; Çorum Belediyesinin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bu amaçla gereken her türlü yatırımı yapmak, tesisler kurmak ve bu tesisleri çalıştırmakla yükümlüdür. içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yer üstü kaynaklarından sağlanması ve abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu tesislerin bakım ve onarımını yapmak, gerekli yenilemelere girişmekle görevlidir.

1.Müdürlüğün hizmet alanı içerisinde bulunan İçme suyu Arıtma Tesislerini işletmek su şebekesinin genişletilmesi sonucu ihtiyaç duyulacak yeni arıtma tesisi için gerekli hazırlıkları yapmak,

2.Su kaynaklarının ve şebekeye verilen suyun sürekli olarak kimyasal ve bakteriyolojik analizlerinin yapılarak, periyodik olarak izlenmesini sağlamak,

3.Arıtma için gerekli kimyasal vb. malzemelerin ihtiyaç programlarını hazırlamak ve arıtma tesisinde bulunan laboratuarda gerekli deneylerin yapılarak sonuçları kayıt altına almak,

4.Kullanılmış sular ile yağmur sularının toplanması, yerleşim yerinden uzaklaştırılması ve kanalizasyon şebekesi bakımı, atıksu arıtma tesisine kadar ulaştırılması, arıtılarak dereye deşarj standartlarına uygun olarak ekolojik dengeyi bozmadan alıcı ortama vermek,

5.İnşaatı tamamlanan yapıların atıksu çıkışlarının kanalizasyon şebekesine bağlanması için yapılan başvuruların değerlendirilmesini yapmak, binaların bağlantı kanallarında meydana gelen arızaların ücret karşılığında giderilmesini sağlamak,

6.İmar sınırları içerisinde yapılaşmanın olduğu bölgelerde yeni su ve kanal şebekesi yapmak,

7.Su abone işlemlerinde müracaat eden vatandaşların istenilen belgeleri temin etmeleri durumunda abonelik işlemlerini sonuçlandırmak,

8.Su ücretleri ve ilgili diğer ücretlerin maliyet ve günün şartlarına uygun değiştirilmesi yönünde gerekli araştırmayı yapmak, teklif hazırlayarak Belediye Meclisine sunmak,

9.Su sayaçlarının okuma dönemlerinde yerinde ve zamanında okunması, gerekli evraklara işlenmesi, ilgili birime zamanında verilmesini sağlamak,

10.Endeksi okunan sayaçların bozuk olduğunun tespit edilmesi halinde, bu sayaçların sökülmesi, değiştirilmesi ve yeni sayaç bilgilerinin evraklara işlenmesi,

11.Kaçak ve usulsüz su kullananların engellenmesi için gerekli düzenlemeleri yaparak önlemler almak,

12.Tahakkuk icmallerinin ilgili birimlere aktarılmasını sağlamakla görevlidir. Belirtilen birimler içinde hizmeti özelleştirilenlerde hizmeti satın alan müteahhit bu işlerinin yasalara, su satış yönetmeliğine ve Belediye Meclis kararlarına uygun olarak yürütülmesi konusunda Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü‟ne karşı sorumludur. Müdürlük özelleştirme şartnamesinde belirtilen hizmetlerin şartname ve sözleşmeye uygun olarak yerine getirildiğini kontrol eder.

Görev ve Çalışma Yönetmeliği için Tıklayınız