Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Sosyal Yardım İşleri Müdürü – Fatih SAK

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ:

a)Belediye sınırları içinde yaşayan ve muhtaç, kimsesiz, yaşlı, engelli kişi ve gruplara yasal mevzuat çerçevesinde nakdi ve ayni yardımlar yapar. Geçici süreyle barınma ve yemek ihtiyaçlarını karşılar.

b)Belediye sınırları içerisinde ikamet eden ailelerin yeni doğan çocuklarına ve annelerine yönelik çalışmalar ve faaliyetlerde bulunur, (taltif eder, ödüllendirir)

c)Belediye sınırları içinde yaşayan, ihtiyaç sahibi ilk, orta, lise ve üniversite öğrencilerine ayni ve nakdi (kırtasiye dâhil) yardımlarda bulunur. Başarılı öğrencileri ödüllendirir, destekler.

ç)Bakacak kimsesi olmayan, yardıma muhtaçların ve sokakta yaşayan kişilerin yemek ve barınma ihtiyaçlarını geçici süre ile karşılar, gideceği yere naklini sağlar.

d)Günlük ihtiyaçlarını karşılayamayan, öncelikli olarak 65 (altmışbeş) yaş ve üzeri muhtaç, yaşlı, kimsesiz, engelli hemşerilerimizin “Ev Temizliği” hizmetini yapar.

e)Yangın, sel, deprem vb. doğal afet durumlarında mağdur olan kişi ya da ailelere yasal mevzuat ve imkânlar ölçüsünde eşya, gıda, yakacak, giyecek, araç,  para ve sağlık hizmeti desteği sağlar. Yardım organizasyonlarına öncülük eder, gönüllü kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.

f)Bir şekilde ilimize gelmiş ve mağdur olmuş kişi veya kişilerin geçici süreyle ayni ve nakdi ihtiyaçlarını karşılar.

h)Gereğinde asker ailelerine ayni nakdi her türlü yardımda bulunur.

ı)Toplu sünnet ve toplu düğün organizasyonlarına öncülük eder veya yapar, destek verir.

i)Mültecilerin aç ve açıkta kalmaması konusunda imkânları ölçüsünde tedbirler alır. Ayni ve nakdi her tür yardımı yapar.

j)Faaliyet alanı konusunda yardım ve destek vermek isteyen kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapar. Gıda, giyim, eşya, barınak, sağlık malzemesi ve benzeri yardımları tutanakla teslim alır.

k)Müdürlüğe bağlı tanıtıcı yazılı ve görsel çalışmalar yapar.

l)Kardeş Şehir ilişkisi kurulan yerlerde ortak etkinlikler yapar ve projeler geliştirir.

m)Engelli insanların hayatlarını kolaylaştıracak gerekli yardım ve desteği sağlar.

n)Belediye sınırları içerisinde iftar çadırları kurar.

o)İlimizde ikamet eden şehit ve gazi ailelerine yönelik yardımlarda bulunur.

p)İlimiz sınırları içerisinde bulunan şiddet mağduru kadınlara yönelik kadın konuk evleri veya sığınma evi kurar,

r)İlimizde yaşayan yaşlılar ve engelliler için dinlenme evi ve sosyal mekânları kurar, işletir, işlettirir.

s)Yürürlükte bulunan belediye ile ilgili mevzuatların öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini sağlar.

 

Yardım uygulamalarına ait genel esaslar şunlardır:

 

a)İhtiyaç sahiplerinin Gıda Bankasında yapacağı alışveriş miktarı hanede yaşayan kişi sayısına göre komisyonca belirlenir

b)Yıl boyunca yapılacak ayni ve nakdi yardımların miktarı bütçede belirlenen yoksul ve muhtaçlara ayrılan ödeneğin miktarı kadardır.

c)Yardıma muhtaç kişilerin üretken duruma geçirmek maksadı ile imkânlar ölçüsünde iş yapmasına yönelik çalışma yapar, bu anlamda nakit, araç ve gereç desteği verir.

d)Ayni ve nakdi yardım programlarının uygulanmasında yaşlılar, engelliler, çocuklar, kimsesiz ve düşkünlere öncelik tanınır.

e)Yardım taleplerinin karşılanmasında; Belediyenin mali durumu, hizmetin ivediliği, muhtaç olma derecesi, başvuru veya tespit sırası dikkate alınır.

f)Yardımların alınmasında ve dağıtılmasında muhtarlıklar, dernek, vakıflar ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları, özel ve tüzel kişiler ile de işbirliği yapar.

g)Yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda sunulması için nakdi yardım yapılabilecek kişi veya ailelere, temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere para yerine geçebilen alışveriş çeki (kuponu) ve kart ile verilebilir.

h)Ayni ve nakdi yardımların yapılmasında ve muhtaçlık tespitinde belediyenin takdir yetkisi esastır. Yardımlar devamlı, belirli aralıklarla veya bir defada yapılabilir. Yardımlardan daha önce faydalanmış olmak bir hak doğurmaz.

ı)İhtiyaç sahipleri kendilerine verilecek yardım malzemesini Gıda Bankasına gelerek alabileceği gibi engeli sebebi ile Gıda Bankasına gelemeyecek yaşlı, engelli, çocuk dezavantajlı kişilere ihtiyaçları birim personeli tarafından yaşadığı yere götürülerek elden teslim edilir.

i)Yapılan yardımların kayıtları tutulur,

j)Sosyal hizmet ve yardımlar için gönüllü kişiler ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yapar. Ortak projeler üreterek, ortak çalışma alanları oluşturur.  Destek ve rehberlik hizmeti sunar.

k)Hayırseverler tarafından ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere bırakılan gıda, eşya, giysi, kurban, kurban eti engelli aracı vb. yardımları gıda bankasına kabul eder, ihtiyaç sahiplerine ulaştırır.

l) Yürürlükte bulunan mevzuatın öngördüğü diğer görevleri yapar.

Görev ve Çalışma Yönetmeliği için Tıklayınız

Muhtaç Kimselere Gıda Bankası Uygulama Yönetmeliği için Tıklayınız