Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Emlak ve İstimlak Müdürü – Fatih BAŞIBÜYÜK

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ:

(1) Müdürlüğün faaliyet konularına ilişkin mevzuatı takip etmek ve mevzuatın gereklerini süresi içerisinde yerine getirmek.
(2) Müdürlüğün diğer idareler nezdinde takibi gereken iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
(3) Stratejik plana, yıllık performans programına, yatırım programına ve müdürlük bütçesine uygun olarak çalışmalarını yürütmek.
(4) Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde cevaplamak. 3071 sayılı “Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun” gereği; dilekçe yoluyla yapılan başvurulara 30 gün içinde yazılı bilgi vermek, işlem safahatının duyurulması halinde alınan sonucu ayrıca bildirmek.
(5) Başkan ya da ilgili Başkan Yardımcısının bilgisi ve onayı ile 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde, istisnalar dışındaki bilgi ve belgeleri başvuru sahibinin bilgisine sunmak.
(6) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında; müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü mal alımı, hizmet alımı işlerinin hak edişlerini düzenlemek, kabullerini yaparak sonuçlandırmak.
(7) İmar Planlarında yol, meydan, park, çocuk bahçesi, yeşil alan kültürel tesisler v.b. yerlerin ilgili Müdürlüğünce hazırlanan 5 yıllık program dahilinde istimlâk işlemlerini yürütmek.
(8) Müdürlükçe yapılan işlemlerin kayıtlarının tutulmasını sağlayarak, bunların arşivlenmesini, korunmasını ve muhafazasını sağlamak.
(9) Gerektiğinde Belediyenin diğer birimleriyle, resmi kurum ve kuruluşlarla, ilgili meslek odalarıyla, ihale sürecindeki ilgililerle yazışmalar yapmak.
(10) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili olarak; Çorum Belediyesi resmi web sitesinde yayınlanmak üzere ilgili belediye birimlerine; fotoğraf, video ve yazılı olarak veri akışı sağlamak.
(11) Belediye taşınmazlarının yasa ve yönetmelikler çerçevesinde kiralama işlemlerini düzenlemek ve kira artış işlemlerinin takibini sağlamak.
(12) Çorum Belediyesi mülkiyetindeki taşınmaz envanterinin oluşturularak, fiili durumların ve imar planındaki durumlarının tespitini yapılmak.
(13) Belediye sınırları içinde veya dışında kurum, kuruluş ve şahıslara ait gayrimenkullerle ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde ihdas, devir, temlik, intifa hakkı, irtifak hakkı ve benzeri gayrimenkul mükellefiyet ve hakların tesislerini kurmak, alım, satım, kiralama, kiraya verme, trampa veya tahsis işlemlerine ilişkin Başkanlık Makamının olurları doğrultusunda gerekli işlemleri yapmak sözleşme, kontrat, protokoller hazırlamak ve işlemleri sonuçlandırılmak.
(14) Çorum Belediyesi adına tescilli ya da kamuya terk edilmiş taşınmazların işgal edilmelerini önlemek için gerekli hukuki iş ve işlemleri Hukuk İşleri Müdürlüğü ile birlikte yaparak işgale son vermek yada yada bu durumda olan parsellerin kira yada ecrimisile bağlamak için gerekli yasal işlemleri yapmak.
(15) Ecrimisil borçlarını komisyona tespit ettirip, tahakkuklarını yaparak, tahsilini sağlamak için fuzuli şagile gerekli tebligatı yapmak, itiraz veya ecrimsilin ödenmemesi halinde ecrimisil alacağının tahsili davasının ve müdahalenin Men’i ve kal davasının açılması maksadıyla Hukuk İşleri Müdürlüğü ile gerekli koordinasyonu sağlamak.
(16) Kentsel yerleşme bölgeleri geliştirmek ve bu alanları; satın alma ve kamulaştırma yolu ile elde etmek ve satmak,
(17) Müdürlüğün işleriyle ilgili olarak hizmet alan vatandaşın doğru bilgiyle yönlendirildiği ve afiş ya da el kitapçığı şeklindeki rehber çalışmaları yaparak hizmet alan tüm kesimlere duyurmak ve ulaştırılmasını sağlamak.
(18) Yasalar çerçevesinde taşınmazlara ilişkin kıymet takdirlerinin yapılması için gerekli ve yeterli sayıda Kıymet Takdir ve Uzlaşma Komisyonlarının teşkilini Başkanlık Onayı ile sağlamak.
(19) Kıymet takdir komisyonu ve uzlaşma komisyonlarının; rapor yazımı, parsel sahiplerinin davet edilmesi, uzlaşma görüşmesi, tebligat, uzlaşma/uzlaşamama tutanağı, vb. konularda gereken sekretarya görevini yürütmek.
(20) Belediye taşınmazlarının ekonomiye kazandırılması ve gelir temin edilmesi amacı ile yasa ve yönetmelikler çerçevesinde satış işlemlerini yürütmek.
(21) 3194 Sayılı Yasanın 11.madde kapsamında bulunan imar planlarında; Meydan, yol, park, yeşil saha, otopark, toplu taşıma istasyonu ve terminal gibi umumi hizmetlere ayrılmış yerlere rastlayan Maliye Hazinesine ait yerlerin Belediyeye devrini sağlamak.
(22) İmar planı uygulaması sonucu meydana gelen yol fazlalarının ilgili parsel malikleri adına ihdas ederek satış işlemlerini yapmak.
(23) 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddeleri gereği oluşan ve tevhit şartı olan gayrimenkullerin satışını yapmak.
(24) Kamulaştırma işlemleri veya kamulaştırmasız el koyma nedeniyle Belediyeye karşı açılacak davalarda savunma için gerekli bilgi, belge ve görüşleri, Hukuk İşleri Müdürlüğüne iletmek ve Mahkeme kararı doğrultusunda taşınmazın, Tapu Sicil Müdürlüğü nezdinde Belediye adına tescili için gerekli işlemleri yapmak,
(25) Belediyenin görev, yetki ve sorumluluğundaki kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için taşınmazların yönetimini yapmak, bu kapsamda Belediye birimlerince kullanımına ihtiyaç duyulan taşınmaz malın, satın alınmasına veya takasına, kamu kurumlarından Belediyeye tahsisine, devrine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisin kaldırılmasına, üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine ilişkin çalışmaları karar vermek üzere Belediye Meclisine sunmak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına ilişkin hazırlıkları karar vermek üzere Belediye Encümenine sunmak, bu alanda Belediye Meclisi ve Encümeninin almış olduğu kararları uygulamak,
(26) Görevlerini yerine getirirken Başbakanlık Tasarruf Tedbirleri Genelgesine uygun hareket etmek,
(27) Belediyeye bağışlanan taşınmazlarla ilgili iş ve işlemleri yapmak, taşınmazların Tapu Sicil Müdürlüğünde Belediye adına tescilini sağlamak,
(28) Belediye ile hisseli taşınmazlarda ortaklığın satın alma yoluyla giderilmesi için gerekli iş ve işlemleri yapmak, bu kapsamda diğer hissedarlar tarafından açılan ortaklığın giderilmesi davalarına ilişkin gerekli bilgi, belge ve görüşleri Hukuk İşleri Müdürlüğüne vermek, diğer hisseleri satın almak için Belediye Encümeni onayı çerçevesinde pey sürmek ve kamulaştırma için kıymet takdir ve uzlaşma komisyonları görevlendirmek, komisyonların sekretarya hizmetlerini yürütmek,
(29) Belediye tarafından yapılan, yaptırılan konut, toplu konutları, satmak, kiraya vermek, gerektiğinde bunun için diğer kamu kurum ve kuruluşları ve bankalarla iş birliği yapmak ve onlarla ortak projeler gerçekleştirmek,
(30) Kamulaştırma işlemleri tamamlanıp bedeli ödenen ve yıkılması gereken binaların, yıkılması maksadıyla, ilgili belediye birimlerine yıkılacak binaya ait gerekli bilgileri iletmek.
(31) Belediyenin ihtiyacı olan taşınmazların takas yolu ile elde edilmesi, kamuya ait taşınmazların 4650/2942 sayılı yasanın 30. maddesi hükmüne göre devir alınması işlemlerini gerçekleştirmek.
(32) Belediyemizin ihtiyaç duyması halinde doğrudan temin yoluyla taşınmaz satın alınması işlemlerini yapmak.
(33) Mülkiyeti Belediyemize ait kalıcı iş merkezlerindeki işyerleri, iş hanları, konut siteleri ile yönetim organizasyonu oluşturulmuş diğer taşınmazlarla ilgili; 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında Belediyemizi temsilen yönetim toplantılarına katılmak ve ortak gider iştirak paylarının ödemesini yapmak amacıyla Mali Hizmetler Müdürlüğü nezdinde işlem yapmak ve bu alanda doğabilecek hukuki sorunlarda Belediyemiz Hukuk İşleri Müdürlüğü ile birlikte gerekli yazışma ve işlemleri yapmak.
(34) Mülkiyeti Belediyeye ait veya tasarrufundaki taşınmazlara ilişkin Emlak Beyannamelerinin ilgili Belediyelere verilmesini sağlamak.
(35) Belediyeye ait olup depreme dayanıklı olmayan veya ekonomik ömrünü doldurmuş binaların yıkımı kararını Belediye Meclisinden istihsal etmek, kararı Fen İşleri Müdürlüğüne göndermek, yıkım kararı verilen binanın aboneliklerini iptal ettirmek, boşaltmak ve yıkıma hazır hale getirmek, kayıtlardan düşmek için gereken iş ve işlemleri yapmak.
(36) Belediyeye ait taşınmaz malların bütün haklarını korumak, kollamak, gözetmek, daha iyi değerlendirilmesini sağlamak için projeler üretmek.
(37) Belediye hüküm ve tasarrufundaki bina ve tesislerin yönetimine dair iş ve işlemlerin standardizasyonu için mevzuat hazırlamak ve gerektiğinde güncellemektir.

Görev ve Çalışma Yönetmeliği için Tıklayınız