Kuruçay Köyü, İbrahimçayırı ve Ayarık Mahallesi sınırları içerisinde kalan, Silmkent olarak anılan yaklaşık 230 hektarlık alanda

Kuruçay Köyü, İbrahimçayırı ve Ayarık Mahallesi sınırları içerisinde kalan, Silmkent olarak anılan yaklaşık 230 hektarlık alanda :

 • C.D.D. GM Emlak Dairesi Başkanlığı, T.C.D.D. 4. Bölge Müdürlüğü, DSİ, TEİAŞ, ve YEDAŞ’ ta dahil olmak üzere 10 farklı kurum ve kuruluştan görüş alındığı, T.C.D.D. 4. Bölge Müdürlüğü’nün görüşü doğrultusunda planlama alanın kuzeyinden Kırıkkale- Çorum- Samsun Hızlı Tren Hattı geçtiği görülmüş, DSİ görüşü doğrultusunda Dere Alanları tespit edilmiştir.
 • 06.2017 onay tarihli Çorum Merkez Mikro bölgeleme Etüt Raporu ve eklerinde planlama alanı Ö.A. 2-1A, Ö.A.5-1, Ö.A. 2-1B ‘de kalmaktadır.
 • İmar plan çalışması kapsamında merkez alanda Belediye Hizmet Alanları (Sosyal ve Kültürel Merkez, Organik Ürünler Pazarı), Park gibi kamusal alanlar, çevresinde ise konut alanları ile ticaret alanı kullanım kararı getirilmiştir. Erişilebilirliği kolaylaştırmak amacıyla diğer kamusal kullanım alanları (Eğitim Alanlar, Sağlık Tesis Alanları, Belediye Hizmet Alanları vb.) planlama alanı içerisinde farklı konumlarda planlanmıştır. Kamusal kullanımlar ve Yeşil alanlar arasında bütünlüğün ve ulaşılabilirliğin sağlanması amacıyla yeşil akslar ve yaya yolları ile birbirine bağlanarak sürekliliğin sağlanması amaçlanmıştır.
 • Planlama alanı içerisinde sürdürülebilir ulaşım araçlarının kullanılması ve ulaşım türlerinin yaygınlaştırılması için bisiklet yolları planlanmıştır.
 • Planlama alanının kuzeyinde yer alan yaklaşık 5.3 hektarlık alan Hobi Köyü olarak planlanmıştır.

ÖZEL HÜKÜMLER:

 1. Bu Plana Yönelik Olarak Hazırlanan, 29.06.2017 Tarıhınde “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Tarafından Çorum (Merkez) Belediyesi 31.093 Hektarlık Alanın İmar Planına Esas Mıkro bölgeleme Etüt Raporu” Başlığı ile Onaylanan İmar Planına Esas Jeolojik- Jeoteknik Etüt Raporunda Belirtilen Hususlara Uyulacaktır.
 2. Cami Alanı Olarak Belirlenen Alanlarda Emsal Değeri ve Yapı Yüksekliği Uygulanacak Tip Proje Veya Mimari Avan Projeye Göre Gerçekleşecektir.
 3. Otopark İhtiyacı Parsel İçerisinde Çözümlenecek Olup, Yürürlükteki Otopark Yönetmeliği Geçerlidir.
 4. İmar Planı İle Mülkiyet Arasında 3 Metreye Kadar Olan Uyuşmazlıklarda Yol İstikametini ve Genişliğini Değiştirmemek Koşulu İle Plan Değişikliğine Gerek Duyulmaksızın Düzeltme Yapmaya İlgili Belediye Yetkilidir.
 5. Ağaçlandırılacak Alan Olarak Ayrılan Alanlar İlgili Belediyesi Tarafından Ağaçlandırılması Kaydıyla; Mülkiyeti Belediyeye Ait Olacak Şekilde; Gezi, Dinlenme, Seyir, Piknik Alanı, Oturma Yerleri, Yürüme Parkurları, Rekreasyon Alanı, Yürüyüş Parkurları ve Doğa Sporlarına Kullanımlarına Uygun Hale Getirilebilir. Bu Alanlarda Alana İlişkin Detaylı Jeoloji Ve Jeoteknik Etüt Raporları Yapılarak Alanın Yapılaşmaya Uygun Olduğunu Anlaşılması Durumunda; Emsal:0.05 Ve 2 Katı Geçmemek Koşulu İle Wc, Bulaşık Yıkama Yerleri, Sadece Günübirlik Kullanımlara Dönük Kara Sporlarına İlişkin Yapılar, Açık Hava Tiyatroları, Çayhane, Büfe, Restoran, Lokanta, Kafe, Sosyal Ve Kültürel Tesis, Spor Tesis Alanları, Kamp Alanları, Mesire Alanları Ve İbadet Yeri Amaçlı Yapı Yapılabilir. Ağaçlandırılacak Alanların Ormana Bitişik Olması Durumunda Ormanla Ekolojik Olarak Bütünleştirilecek Alanlar Olarak Değerlendirilecektir.
 6. İlgili Kurumların Görüşleri Doğrultusunda Planlanan Demiryolları Koruma Kuşağı İçerisinde Kalan Parseller T.C. Devlet Demir Yolları veya İlgi Kurum Tarafından, Su Kanalları Koruma Kuşağı Veya Taşkın Sınırları İçerisinde Kalan Parsellerde DSİ Tarafından, Enerji Nakil Hatları Koruma Kuşağı Altında Kalan Parseller İse İlgili Kurum (TEİAŞ Veya YEDAŞ) Tarafından Kamulaştırılacaktır. Ancak Bu Hüküm Bu Alanlarda İmar Uygulaması Yapılması Engel Teşkil Etmez.
 7. Özel Eğitim Alanlarında, İmar Planlarında Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri Tarafından Yapılacağı Belirlenmiş Olan Ve İlgili Mevzuata Uygun Olarak Yapılacak Temel Eğitim Öncesi Öğretim (Anaokulu, Kreş Alanları), İlköğretim, Ortaöğretim, Temel Eğitim, Mesleki Ve Teknik Öğretim İle Yüksek Öğretim Tesisleri Yer Alabilir.
 8. Teknik Altyapı Alanları: İlgili Belediyesince Tarafından veya Belediyesinden İzin Alınarak Yapılacak Elektrik, Petrol ve Doğalgaz İletim Hatları, İçme Ve Kullanma Suyu İle Yer Altı Ve Yer Üstü Her Türlü Arıtma, Kanalizasyon, Atık İşleme Tesisleri, Trafo, Her Türlü Enerji, Ulaştırma, Haberleşme Gibi Servislerin Temini İçin Yapılan Tesisler İle Açık Veya Kapalı Otopark Kullanışlarına Verilen Genel İsimdir.
 9. Planlama Alanı İçerisinde Kat İrtifakı/Mülkiyeti Kurulabilir.
 10. Belediye Hizmet Alanları, Sağlık Tesis Alanları ve Eğitim Tesisleri Alanlarında Yapılaşma Avan Projeye Göre Belirlenir. Bu Yapıların Yüksekliği Çevresi ile Uyumlu Olması Esastır.
 11. Ticaret Bölgelerinde Emsal:0.80, Yençok: 2 Kattır.
 12. Konut Alanları:
  • Emsal:0.40 Yençok:2 Kat Yapılaşma Koşu Getirilen Alanlar:

Yapı Yükseklikleri Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Belirtilen Esaslar Dahilinde 2 Kat Olarak Yapılacaktır.

Taks: 0.20’yi Geçemez, Ancak plan üzerinde (*) ile gösterilen 205, 105 ve 2832 nolu imar adalarında Tek Kat Yapılaşmaya Talep Edilmesi Halinde Taks: 0.30’ı Geçemez.

Bu alanlarda Tek Kat Yapılaşma ve Taks’ın 0.20 Üzerinde Kullanılması Durumunda Zemin Üstü Kata Herhangi Bir Oda, Kullanım Alanı, Açık veya Kapalı Teras Gibi Günlük Kullanıma Yönelik Hacimler Yer Alamaz.

Yapılar Yol Cephe Hattını Korunacak Şekilde Parsellerin Ön Cephe Hattında Konumlandırılmalıdır.

 • Emsal:0.90 Yençok:9.50 Metre Yapılaşma Koşulu Getirilen Alanlar:

Taks:0.40’ı ve Yençok:9.50 Metreyi Geçemez.

Yapılar Yol Cephe Hattını Korunacak Şekilde Parsellerin Ön Cephe Hattında Konumlandırılmalıdır.

 • Blok Nizam 1 Kat Yapılaşma Koşulu Getirilen Alanlar:

Hobi Köyü Olarak Planlanmış Bölge Olup Bu Alandaki Yapılar, Belediyece Hazırlanan Vaziyet Planı ve Tasarım Projesine göre Yapılacaktır. Bu Alanda Vaziyet Planına ve Tasarım Projesine Aykırı Yapı, Eklenti veya Tadilat Yapılamaz.

Yapı Yükseklikleri 1 Katı Geçemez. Şeklinde hazırlanan  Revizyon Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 19868224) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 19714571) teklifi,İmar Komisyon Üyesi Didem Tokgöz Semiz’in “Şerhimizdir, Planlamada kademeli birliktelik, Şehircilik ilke ve esasları ile imar mevzuatı uyarınca yapılmalıdır. Bu nedenle hazırlanmış bulunan plan revizyonu önerisinin bu çerçevede öncelikle kent bütünü içindeki kısmının değerlendirilmesi kentin ulaşım sistemi ile kullanım ve yoğunluk kararları gibi önemli makraform kararları dikkate alınarak planlama yapılması gereklidir.Demiryolu geçişinin planlama alanına içinden geçtiği bölgeye ve çevrede ki yapı adalarına etkilerinin iyi irdelenmemiş olduğu gözlenmiştir. Kente bir eşik olarak demir yolu alınmalıdır, 20 metrelik yoldan sonra bu yapı adasına geçiş olmasına gerek yoktur.Eski planın oluşturmaya çalıştığı alt merkez kurgusunun bozularak sosyal ve teknik alt yapı alanlarının dağıtıldığı görülmekte olup, bu durumda plan bütünlüğünü bozucu nitelik olarak değerlendirilmektedir. Şeklinde yazılı şerhine karşı, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 07.08.2020 tarih 99 sayılı BMK kararı ile Meclisce OY ÇOKLUĞUYLA onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  11.08.2020 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Ağustos 2020
1.096 kez görüntülendi