KUNDUZHAN MAH. 2 ADET İŞYERİNİN KİRAYA VERİLMESİ

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait, Kunduzhan Mahallesi, 368 ada, 1 nolu parseldeki 3/A ve 3/C numaraları işyerleri, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden açık teklif arttırma usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde 3 yıl müddetle ayrı ayrı kiraya verilecektir.

S.N ADA PARSEL BAĞIMSIZ BÖLÜM NO 1 YILLIK KİRA BEDELİ TL (KDV HARİÇ) GEÇİCİ TEMİNAT
1 368 1 3/A 8.400,00 500,00
2 368 1 3/C 24.000,00 1.500,00

 

Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğünden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 09.10.2019 Çarşamba günü saat: 14.00’ de Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler:

  1. A) Kanuni İkametgâh Belgesi, B) Türkiye’ de tebligat için adres gösterilmesi, C) Tüzel Kişi olması halinde Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri, D) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameler ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli İmza Sirküleri vermeleri, E)İsteklilerin geçici teminatlarını vermeleri, F) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır. G) İhaleye katılacak olanların, Belediye ye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü tahsilat biriminden alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri, H)  Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge getirilecektir. I) İhaleye katılacak tüzel kişilikler genel kurul ve yönetim kurullarından ihaleye girileceğine dair karar alınması ve tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak bir kişiyi yetkilendirilmesi gerekmektedir. İ)Şartname bedelinin yatırıldığına ilişkin makbuz. J) Sabıka kaydı (Gerçek kişiler için), tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği oluşturan gerçek kişilerin Sabıkasızlık belgesi. K) İhalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların, yukarda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır.

Keyfiyet ilan olunur.

30 Eylül 2019
318 kez görüntülendi