KONUT VE İŞYERİ ARSASI SATIŞI İHALESİ

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait Ayarık Mahallesinde 10 adet konut arsası ve Gülabibey Mahallesinde Küçük Sanayi Alanı işaretli 6 adet arsa olmak üzere toplam 16 adet gayrimenkul aşağıda nitelikleri belirtildiği üzere, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden açık artırma usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde ilanda belirtilen sıra numarasına göre ayrı ayrı satılacaktır.

S.NO: MAH. CİNSİ PAFTA ADA PARSEL  TOPLAM m² TAH. BED.(TL) GEÇ.TEM.  (TL)
1. AYARIK ARSA 22-K-3-D 3016 166 786,24 105.000,00.- 3.150,00.-
2. AYARIK ARSA 22-K-3-C 3016 92 1079,90 160.000,00.- 4.800,00.-
3. AYARIK ARSA 22-K-3-C 3016 93 1086,79 160.000,00.- 4.800,00.-
4. AYARIK ARSA 21-K-2-B 3030 29 1199,30 220.000,00.- 6.600,00.-
5. AYARIK ARSA 21-K-2-B 3030 30 1199,79 220.000,00.- 6.600,00.-
6. AYARIK ARSA 21-K-2-B 3030 31 1200,29 220.000,00.- 6.600,00.-
7. AYARIK ARSA 21-K-2-B 3030 32 1240,39 235.000,00.- 7.050,00.-
8. AYARIK ARSA 21-K-3-B 1721 7 487,91 366.000,00.- 10.980,00.-
9. AYARIK ARSA 21-K-3-B 1721 8 514,95 390.000,00.- 11.700,00.-
10. AYARIK ARSA 21-K-3-B 1723 10 461,14 346.000,00.- 10.380,00.-
11. GÜLABİBEY ARSA 19-K-3-D 3520 171 418,93 300.000,00.- 9.000,00.-
12. GÜLABİBEY ARSA 19-K-3-D 3520 172 417,14 300.000,00.- 9.000,00.-
13. GÜLABİBEY ARSA 19-K-3-D 3521 330       431,83 290.000,00.- 8.700,00.-
14. GÜLABİBEY ARSA 18-K-2-A 2684 18 157,13 125.000,00.- 3.750,00.-
15. GÜLABİBEY ARSA 19-J-3-C 1589 7 246,00 180.000,00.- 5.400,00.-
16. GÜLABİBEY ARSA 19-J-3-C 1589 8 246,00 165.000,00.- 4.950,00.-

Şartname: Şartname 50,00 TL karşılığında Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İstimlak Biriminden temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 11.04.2018 Çarşamba günü saat: 14.00’ da Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: A- Kanuni ikametgah belgesi, B-Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi, C- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, D- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A, B ve C) deki esaslara göre temin edecekleri belge. E- Tüzel kişi olması halinde Tüzel Kişiliğin Noter Tasdikli imza sirküleri. F- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsünü vermeleri. (Faksla gönderilen vekaletnameler ve noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.) G- Geçici teminatlarını vermeleri, H- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır) I- İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilat Biriminden alacakları yazıyı ihale komisyonunda belgelendirmeleri şarttır. İ)- İhalenin yapılacağı saatten önce ihaleye katılacakların yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Keyfiyet ilan olunur.

21 Mart 2018
353 kez görüntülendi