Gülabibey Mahallesi, 4781 ada 1 nolu parselde plan değişikliği

Gülabibey Mahallesi, 4781 ada 1 nolu parsel için;

28.05.2018 tarih ve 729 kayıt nolu dilekçe ekinde bulunan ve plan müellifi tarafından hazırlanmış teklif imar planı değişikliğinde plan fonksiyonunun Ticaret Alanın’dan Özel Eğitim Alanı’na dönüştürüldüğü, yapılaşma koşullarının ise Emsal: 0.50’den Emsal: 1.00’ e, Yençek: 7.50’den Yençok: 18.50’ ye çıkartıldığı, yapı yaklaşma mesafelerinde bir değişiklik yapılmadığı,

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. maddesinde “(2) İmar planlarında sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi esastır. Yürürlükteki imar planlarında öngörülen sosyal ve teknik altyapı standartlarını düşüren plan değişikliği yapılamaz.” denildiği teklif imar planı değişikliği ile sosyal ve teknik altyapı alanın arttırıl ması şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 8329,66) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 7571,72) değişikliği,  3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 04.07.2018 tarih 133 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 09.07.2018 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

 

09 Temmuz 2018
151 kez görüntülendi