Eskiekin Köyü, 111 ada, 113 nolu parsel ve yakın çevresi plan revizyonu

“Konut Alanı, Ticaret Alanı, Belediye Hizmet Alanı ve Park Alanı” olarak DOP oranları da dikkate alınarak yeniden düzenlenmiştir.

Konut alanı olarak planlı 1.5 hektarlık alanda yapılaşma koşulları E:1.25, Yençok: 5 Kat, 1.1 hektarlık Ticaret alanı olarak belirlenen yerlerde ise E:1.00, Yençok: 2 Kat olarak düzenlenmiştir. 0.3 hektarlık alan da Belediye Hizmet Alanı olarak belirlenmiştir.

1-Yapılaşmaya ilişkin hükümlerde ve plan notlarında yer almayan hususlarda, 3194 Sayılı imar kanunu ve ilgili uygulama yönetmelik hükümleri geçerlidir.

2-Belediye Hizmet Alanı;

  • Plan üzerinde belirlenen yapı yaklaşma mesafelerine uyulmak koşuluyla yapı emsal oranı ve yapı yüksekliği ihtiyaca yönelik olarak ilgili idarece belirlenecektir.
  • Otopark ihtiyacı: ilgili yönetmelik hükümlerine uyulması şartı ile parselinde çözülebilir.

       3-Konut Alanları:Konut alanları ifraz edilebilir. ifraz yapılması durumunda plandaki bölümleme esas alınır, parsel bölüm çizgilerinde + 2 m ye kadar değişiklik yapılabilir. TAKS:0.30’u geçemez.

-Yapılarda kapalı çıkma yapılamaz.

-Binalar yapı yaklaşma mesafeleri içerisinde yapılacak olup bu sınırın dışına taşmamak koşulu ile herhangi ölçülerde yapılabilir.

-Yola bakan cephelerde yapı yaklaşma mesafeleri minimum 5 metre olacaktır.

-Yapı adalarının ifraz edilmesi durumunda komşu parseller ile yapı yaklaşma mesafeleri minimum 5 metredir.

-Söz konusu alanda konut yapı adaları içerisinde gösterilen otoparklar, ağaçlar, banklar vb. çizimler sembolik olup ruhsat aşamasında vaziyet planında daha farklı ölçülerde ve ihtiyaca yönelik biçimde yeniden düzenlenebilir. Otopark ihtiyacı: Konut ve ticaret alanlarında ilgili yönetmelik hükümlerine uyulması şartı ile otoparklar parselinde çözülebilir.

      4-Ticaret Alanları: İfraz edilebilir. İfraz edilmesi durumunda minimum parsel büyüklüğü 5.000 metrekaredir.

-Yoldan cephe alan ve komşu parsellerden yapı yaklaşma mesafesi 5 metre olacaktır.

-İfraz edilmesi durumunda yeni oluşan her bir parsel otopark ihtiyacını kendi içerisinde karşılayacaktır.      Şeklinde plan notları eklenmiştir. Plan değişikliği sınırları içerisinde toplamda yaklaşık 442 kişilik bir nüfus artışı öngörülmektedir. Parselin 1992 yılında planlı hale getirildiği,  kamulaştırmasız el atma davasına konu olacak şekilde kısıtlılığının bulunduğu, bir miktar  kentsel donatı alanın kaldırıldığı; kente hizmet edecek  büyüklükte   bu alanın yerine millet bahçesi olarak  belirlenen alanda kentsel spor alanlarının  planlandığı,   nüfusun ihtiyacı olan park alanlarının   bir kısmının alanda karşılandığı  anlaşılmıştır.

Çorum ili, Merkez ilçesi,  Eskiekin Köyü 111 ada 113 nolu parsel ve yakın çevresi konut alanı, ticaret alanı, belediye hizmet alanı ve park alanı olarak DOP oranları da dikkate alınarak A grubu plan müellifine hazırlattırılan 1/5000 ölçekli nazım (NİP:19358761)ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan (UİP; 19649296) değişikliği teklifi, Meclis Üyesi Didem Tokgöz Semiz’in “Eskiekin Köyü, 111 ada, 113 nolu parsel “park alanı ve spor alanı” olarak planlıdır. Teklif planda bu alanların konut alanı ve ticaret alanına dönüştürüldüğü görülmüştür. Ancak Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği Madde 26’ya (3) “imar planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılmaz” şeklindedir. Yapılan teklifte; park alanı kaldırılıp 5 kat konut alanı olarak işaretlenmesi için herhangi bir gerekçe ya da ihtiyaç olduğu öngörülmediği, yanındaki parselin tarım arazisi olduğu ve ayrıca teklif plan, yoğunluk artışı oluşturacağı için CHP İmar Komisyonu tarafınca, plan uygun bulunmamıştır.” Şeklinde yazılı şerhi ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, Meclisçe 01.02.2021 tarih ve 22 sayılı BMK kararı OY ÇOKLUĞUYLA onanmıştır.

Onaylı uygulama imar plan değişikliği teklifi; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  05.02.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

 

 

 

05 Şubat 2021
275 kez görüntülendi