Eski Şantiye Sahasında Bulunan Bina Yıkım İhalesi

 ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: İlimiz Merkez Mimar Sinan Mahallesi, İnönü Caddesi No: 231’de Fen İşleri Müdürlüğü eski şantiye sahası olan imar planında Hitit Üniversitesi Yerleşke Alanı işaretli alanda atıl durumda bulunan yapıların yıkılması ve binaların enkazından çıkacak ekonomik değer ifade eden malzeme karşılığı yıkım ihalesi 2886 Sayılı Yasanın 35/c Maddesine istinaden  Açık Teklif Artırma Usulü ile yapılacaktır.

Şartname: Şartname ve Ekleri Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nden 500,00 TL Karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri : 27.07.2020 Pazartesi günü saat: 14.00’ da Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

Tahmini Bedeli: 106.666,67 TL + KDV Geçici Teminatı:  3.200,00 TL

İsteklilerde Aranan Belgeler: 1)Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi (2020 yılı onaylı) ya da T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrâzı (Gerçek kişiler) 2)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu 2020 yılı içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası belgesi vermesi, a)Gerçek kişi olması halinde 2020 yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odaları veya ilgili Meslek Odaları veya Esnaf Zanaatkarlar Odaları siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, b)Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan 2020 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, c)Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge 3)İmza sirkülerini vermesi a)Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi b)Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri c)Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 4)İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına vekalet verilen kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ve vekalet alan kişinin noter tasdikli imza beyannamesi 5) 3.200,00.-TL tutarında geçici teminat 6)Söz konusu yıkım işinin gerçekleştirilmesi için isteklinin;6.1 Aşağıda cinsleri, kapasiteleri ve miktarlarını belirten Yapı araçları taahhütnamesi ve kira sözleşmeleri (noter onaylı), Yapı araçları kendi malı ise yapı araçları bildirisi ve ruhsat fotokopileri a) En az 1 adet eskavatörüne sahip olduklarını veya kiraladıklarını gösteren belge, b)En az 1 adet yükleyici makineye sahip olduklarını veya kiraladıklarını gösteren belge, c)En az 1 adet sulama aracı ve arazöz (monitör ve tabanca) sahip olduklarını veya kiraladıklarını gösteren belge. d) En az 2 adet kamyona sahip olduklarını veya kiraladıklarını gösteren belge.6.2 Yıkım Ekibinde Bulunması gereken asgari Teknik personel; İstekli işin yürütümü sırasında yıkım ekibinden, işin tekniğine göre yapılmasından, çalışanların ve çevre güvenliğinden, Belediye ile gerekli koordinasyonu sağlamasından sorumlu en az 3 yıl deneyimli, İş güvenliği uzmanı olarak 1 adet C sınıfı sertifikalı personel bulunduracaktır. Yeterli sayıda yıkım personeli, yeterli sayıda iş makinesi operatörü, istihdam etmesi ya da istihdam edebilecek durumda olması gerekmektedir. Ortak girişim olması halinde bu şartlan, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin birinin tek başına veya ortakların birlikte sağlaması yeterli kabul edilir.7)isteklilerin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca Ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır. İhaleye katılacakların, İhalenin yapılacağı saatten önce yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır.

*İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslı idarece görülmüştür onaylı örneklerini veya noter tasdikli örneklerini vermek zorundadır.

10 Temmuz 2020
561 kez görüntülendi