DÜZELTME İLANI

DÜZELTME İLANI

BİYOSİDAL ÜRÜN SATIN ALINACAKTIR

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BİYOSİDAL ÜRÜN SATIN ALINACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası : 2020/59343
1- İdarenin
a) Adresi : Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No:2 19100 Merkez/ÇORUM
b) Telefon ve faks numarası : 3642250810 – 3642245805
c) Elektronik posta adresi : dhm@corum.bel.tr
ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : http://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 06.02.2020 – 4043
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : çorum haber – 06.02.2020
3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır

 

İdari Şartnamenin Madde 7.1. ı)  maddesi ve İhale İlanının 4.1.1.3. Maddesi

* İsteklilerce teklif edilen ilaç, T.C. Sağlık Bakanlığı’nca halk sağlığı alanında kullanılmak üzere ruhsatlandırılmış olmalıdır. (24 aylık stabilite testleri tamamlanmadığından dolayı, geçici ruhsata sahip ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.)

Ruhsat ihale teklif dosyasında sunulacaktır.

İsteklilerce teklif edilen ilaç, ithal ise Bakanlıkça ithaline izin verilmiş olmalı ve bu ruhsat veya ithal izin belgelerinin noter onaylı suretleri ihale teklif dosyasında sunulacaktır.

*  İsteklilerce teklif edilen ürünlerin T.C. Sağlık Bakanlığı’nca Biyosidal Ürünler Yönetmeliğine göre onaylanmış Türkçe etiket örnekleri olmalıdır. Bu belgelerin aslı veya noter onaylı örnekleri veya aslı idarece görülmüştür onaylı suretleri ihale teklif dosyasında sunulacaktır.

* İsteklilerce teklif edilen İlacı üreten firmanın, ürün garanti belgesi ve aktif maddenin alındığı firmadan aktif madde garanti belgesi (imal ve son kullanım tarihleri belirtilmiş olarak) ihale teklif dosyasında sunulacaktır.

*  İsteklilerce teklif edilen ürünlerin, fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirtildiği spesifikasyon belgesi ihale teklif dosyasında sunulacaktır.

* İstekliler, Türkçe olmayan evrakların okunaklı noter tasdikli tercüme yapılmış suretleri ihale teklif dosyasında sunacaklardır.

*İstekliler  İlaçların ürün güvenlik belgelerini (MSDS) ihale dosyasında sunacaklardır.

Teknik Şartnamenin 11.maddesi:

İsteklilerce teklif edilen ilaçların, T.C. Sağlık Bakanlığınca onaylı etiket örneklerinde karasinek larva mücadelesi için belirtilen aktif madde kullanım dozları dikkate alınarak yapılacak birim alan (m2) maliyet hesabına göre fiyat yönünden en düşük maliyetli ilacın alımı yapılacaktır. (İlaca ilişkin istenilen hususlarda birden fazla doz bilgisi varsa hesaplamalarda ortalama değerler alınacaktır.)

*  İstekliler, teklif etmiş olduğu ilacın Teknik şartnamenin 11. maddesinde  belirtilen doğrultuda birim alan maliyet hesabını açık olarak yapacak ve teklif dosyasında sunacaklardır.

İsteklilerce teklif edilen  ilacın veya ilaçların  maliyet hesap cetveli açık olarak yapılacak ve İhale Teklif dosyasında sunulacaktır

Şeklinde Yayımlanmıştır.

İdari Şartnamenin Madde 7.1. ı)  maddesi ve İhale İlanının 4.1.1.3. Maddesi

* İsteklilerce teklif edilen ilaç, T.C. Sağlık Bakanlığı’nca halk sağlığı alanında kullanılmak üzere ruhsatlandırılmış olmalıdır. (24 aylık stabilite testleri tamamlanmadığından dolayı, geçici ruhsata sahip ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.)

Ruhsat ihale teklif dosyasında sunulacaktır.

İsteklilerce teklif edilen ilaç, ithal ise Bakanlıkça ithaline izin verilmiş olmalı ve bu ruhsat veya ithal izin belgelerinin noter onaylı suretleri ihale teklif dosyasında sunulacaktır.

*  İsteklilerce teklif edilen ürünlerin T.C. Sağlık Bakanlığı’nca Biyosidal Ürünler Yönetmeliğine göre onaylanmış Türkçe etiket örnekleri olmalıdır. Bu belgelerin aslı veya noter onaylı örnekleri veya aslı idarece görülmüştür onaylı suretleri ihale teklif dosyasında sunulacaktır.

* İsteklilerce teklif edilen İlacı üreten firmanın, ürün garanti belgesi ve aktif maddenin alındığı firmadan aktif madde garanti belgesi (imal ve son kullanım tarihleri belirtilmiş olarak) ihale teklif dosyasında sunulacaktır.

*  İsteklilerce teklif edilen ürünlerin, fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirtildiği spesifikasyon belgesi ihale teklif dosyasında sunulacaktır.

* İstekliler, Türkçe olmayan evrakların okunaklı noter tasdikli tercüme yapılmış suretleri ihale teklif dosyasında sunacaklardır.

*İstekliler  İlaçların ürün güvenlik belgelerini (MSDS) ihale dosyasında sunacaklardır.

İsteklilerce teklif edilen  ilacın veya ilaçların  maliyet hesap cetveli açık olarak yapılacak ve İhale Teklif dosyasında sunulacaktır

Şeklinde Zeyilname İle Düzenlenmiştir.

İdari Şartnamenin 35.2.1. Maddesi ve İhale İlanının  5. Maddesi

*İsteklilerce teklif edilen ilaçların, T.C. Sağlık Bakanlığınca onaylı etiket örneklerinde karasinek larva mücadelesi için belirtilen aktif madde kullanım dozları dikkate alınarak yapılacak birim alan (m2) maliyet hesabına göre fiyat yönünden en düşük maliyetli ilacın alımı yapılacaktır. (İlaca ilişkin istenilen hususlarda birden fazla doz bilgisi varsa hesaplamalarda ortalama değerler alınacaktır.)

İLAÇ MALİYET HESAPLAMASI

Tanımlamalar:
a :1 Litre veya 1Kg ilacın fiyatı (TL/Lt veya TL/Kg)
b :1 Litre veya 1Kg ilaç içerisindeki aktif madde miktarı (gr/Lt veya gr/Kg)
c : İlaç etiket örneğine göre, 1 m² ye atılması gerekli ilaç miktarı (gr/m²)
d : İlaç etiket örneğine göre, 1 hektara atılması gerekli ilaç miktarı (gr/ha)

Kısaltmalar:
TL : Türk Lirası
Lt : Litre
Kg : Kilogram
gr : Gram
m² : metrekare
ha : hektar

Hesaplamalar:
1. Uçkun Karasinek için kullanılan insektisit ilaç maliyet hesaplaması:
Maliyet Tutar (TL/ha) = a / ( b / d )

  1. Larvasit ve Residual insektisitler için maliyet hesaplaması:
    Maliyet Tutar (TL/m²) = a / ( b / c )

Şeklinde Yayımlanmış olup;

İdari Şartnamenin 35.2.1. Maddesi ve İhale İlanının  5. Maddesi

İLAÇ MALİYET HESAPLAMASI

Tanımlamalar:
a :1 Litre veya 1Kg ilacın fiyatı (TL/Lt veya TL/Kg)
b :1 Litre veya 1Kg ilaç içerisindeki aktif madde miktarı (gr/Lt veya gr/Kg)
c : İlaç etiket örneğine göre, 1 m² ye atılması gerekli ilaç miktarı (gr/m²)
d : İlaç etiket örneğine göre, 1 hektara atılması gerekli ilaç miktarı (gr/ha)

Kısaltmalar:
TL : Türk Lirası
Lt : Litre
Kg : Kilogram
gr : Gram
m² : metrekare
ha : hektar
Hesaplamalar:
1. Uçkun Karasinek için kullanılan insektisit ilaç maliyet hesaplaması:
Maliyet Tutar (TL/ha) = a / ( b / d )

  1. Larvasit ve Residual insektisitler için maliyet hesaplaması:
    Maliyet Tutar (TL/m²) = a / ( b / c )

Şeklinde Zeyilname İle Düzenlenmiştir.

İdari Şartnamenin 25.1. Maddesi  ve Sözleşme Tasarısının    7.1.1.  Maddesi

İlgili mevzuat gereğince ödenecek vergi (KDV hariç), resim, harç ile ulaşım, nakliye, eğitim giderleri,
İlaçların teslim tarihinden itibaren en fazla 5 (Beş) gün içinde, kontrol amacıyla yüklenici firma yetkilileri ile birlikte idare tarafından örnekler alınarak fiziksel, kimyasal ve istenildiği takdirde biyolojik etkinlik testleri için Sağlık Bakanlığı tarafından yetki verilmiş herhangi bir laboratuvarda analiz yaptırılacaktır. Analizler ile ilgili tüm giderler teklif fiyata dahildir.

Şeklinde Yayımlanmış olup;

İdari Şartnamenin 25.1. Maddesi  ve Sözleşmenin    7.1.1.  Maddesi

İlgili mevzuat gereğince ödenecek vergi (KDV hariç), resim, harç ile ulaşım, nakliye, eğitim giderleri,
İlaçların teslim tarihinden itibaren en fazla 5 (Beş) gün içinde, kontrol amacıyla katılması halinde yüklenici firma yetkilileri ile birlikte idare tarafından örnekler alınarak fiziksel, kimyasal ve istenildiği takdirde biyolojik etkinlik testleri için Sağlık Bakanlığı tarafından yetki verilmiş herhangi bir laboratuvarda analiz yaptırılacaktır. Analizler ile ilgili tüm giderler teklif fiyata dahildir.

Şeklinde Zeyilname İle Düzenlenmiştir.

Sözleşmenin 20.1. Maddesi

* İlaç; Orijinal ambalajında, üretim ve son kullanma tarihleri net okunur şekilde ve imal tarihi, teslim tarihinin yerli ürünlerde 6 (altı) ay öncesinden,ithal ürünlerde 12 (on iki) ay öncesinden eski olmamalı, teslim tarihinden sonra yerli ürünlerde en az 1,5 (bir buçuk) yıl,ithal ürünlerde en az 1 (bir) yıl miadı olmalıdır.

* İlaç ambalajları üzerinde; İmalatçı firma bilgileri, formülasyon, saf aktif madde ve yüzdesi, net ağırlığı, imal ve son kullanım tarihleri, ruhsat tarih ve no’ su, şarj numarası, CAS no’su, depolama durumu, kullanma talimatı bilgileri bulunmalıdır. Ambalaj bilgileri yetersiz ve ağzı açılmış olan ilaçlar teslim alınmayacaktır.

* İlaç 5 – 15 Litre ambalajlarda kolay taşınabilir, depolanabilir, hava geçirmez ve ilacı dış etkenlerden koruyucu özellikte olmalıdır.

* İlaç ambalajı üzerindeki etikette kullanma, uyarı, koruma bilgileri, zehirlenme belirtileri, ilkyardım önlemleri ve varsa antidotu belirtilecektir.

Şeklinde Yayımlanmış olup;

Sözleşme Tasarısı  20.1. Maddesi

* İlaç; Orijinal ambalajında, üretim ve son kullanma tarihleri net okunur şekilde ve imal tarihi, teslim tarihinin yerli ürünlerde 6 (altı) ay öncesinden,ithal ürünlerde 12 (on iki) ay öncesinden eski olmamalı, teslim tarihinden sonra yerli ürünlerde en az 1,5 (bir buçuk) yıl,ithal ürünlerde en az 1 (bir) yıl miadı olmalıdır.

* İlaç ambalajları üzerinde; İmalatçı firma bilgileri, formülasyon, saf aktif madde ve yüzdesi, net ağırlığı, imal ve son kullanım tarihleri, ruhsat tarih ve no’ su, şarj numarası, CAS no’su, depolama durumu, kullanma talimatı bilgileri bulunmalıdır. Ambalaj bilgileri yetersiz ve ağzı açılmış olan ilaçlar teslim alınmayacaktır.

* Sıvı olan ilaçlar için  İlaç 5 – 15 Litre katı olan ilaçlar için de 0,5 – 10 Kg ambalajlarda kolay taşınabilir, depolanabilir, hava geçirmez ve ilacı dış etkenlerden koruyucu özellikte olmalıdır.

* İlaç ambalajı üzerindeki etikette kullanma, uyarı, koruma bilgileri, zehirlenme belirtileri, ilkyardım önlemleri ve varsa antidotu belirtilecektir.

Şeklinde Zeyilname İle Düzenlenmiştir.

07 Şubat 2020
419 kez görüntülendi