ÇİÇEKDAĞI İLÇESİ HACIDURAKLI KÖYÜ İÇMESUYU YATAY SONDAJ YAPILMASI İŞİ

T.C.

ÇİÇEKDAĞI KAYMAKAMLIĞI

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN

 

İHALE  İLANI

 

ÇİÇEKDAĞI İLÇESİ HACIDURAKLI KÖYÜ İÇMESUYU YATAY SONDAJ YAPILMASI  İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR.

 

1-) İdarenin

 1. a) Adı        : Çiçekdağı  Köylere Hizmet Götürme Birliği
 2. b) Adresi  :  Hükümet Konağı No:1/2 Çiçekdağı / KIRŞEHİR

c ) Telefon – Faks Numarası : 0-386 612 20 06  –  0-386-612 20 14

d ) Elektronik Posta Adresi  : 

2-) İhale Konusu  İşin

 1. a) Adı                      :  ÇİÇEKDAĞI İLÇESİ HACIDURAKLI KÖYÜ İÇMESUYU YATAY SONDAJ YAPILMASI  İŞİ
 2. b) Niteliği, Türü ve Miktarı : İÇMESUYU YATAY SONDAJ YAPILMASI İŞİ
 3. c) İşe Başlama Tarihi       : Sözleşmenin  tebliği tarihinden itibaren (3) iş günü içinde yer teslimi yapılarak, en geç (5) takvim günü içinde işe başlanacaktır.

d ) İşin Süresi: Yer tesliminden itibaren  80 takvim günüdür.

3-) İhalenin 

a ) Yapılacağı Yer    : Kaymakamlık Toplantı Salonu – Çiçekdağı / KIRŞEHİR

b ) Tarihi – Saati      :  20.08.2020  –  saat : 15.00

c )  İhale Şekli          :  Açık İhale Usulü

d )  Son Teklif Alma Tarih ve Saati :  20.08.2020  –  saat : 14.45

 

e ) İhale Dosyası ve Dökümanının Görüleceği ve Satın Alınacağı Yer ve Bedeli:

İhale dökümanı Çiçekdağı Köylere Hizmet Götürme Birliğinde görülebilir.

f ) İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi: İşin yapılacağı yeri ve çevresini görmek, incelemek, taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. Tekliflerin değerlendirilmesinde isteklinin işin yapılacağı yerleri  incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.

4-) İhaleye Katılabilmek İçin İsteklilerde Aranılan Şartlar, Belgeler ve Yeterlik Kriterleri :
a ) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
b ) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat.
c ) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

ç) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
d) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
e) Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname.
f ) KHGB İhale Yönetmeliğinin 11ve 12. maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname
g ) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
ğ ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge

 1. h) Vergi borcu yoktur belgesi (son teklif verme tarihindeki ay içerisinde düzenlenmiş olacak)
  ı ) SGK borcu yoktur belgesi (son teklif verme tarihindeki ay içerisinde düzenlenmiş olacak)
  i ) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  j ) Ticaret sicil gazetesi
  k ) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
  l) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  m) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
  n ) Yer gördü tutanağı
  o ) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi.

p ) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
r) Şahıslar ve şirket yetkilileri için alınmış sabıka kayıt belgesi (son 1 ay içinde almış)

 1. s) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Şirketler hariç)

ş) Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin istenen belgeler:
 

İş Deneyim Belgesi
İsteklinin son 10 (on) yıl içinde, ilk teklif edeceği bedelin en az % 40 oranında gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren tek sözleşmeye ilişkin İş Bitirme Belgesini sunması zorunludur.

 İş Bitirme Belgesi kamudan alınacaktır. İhaleye girecek olan mühendislerin, üniversitelerin, Jeoloji Mühendisi bölümlerinden mezun olduklarını belgeleyen diplomalarının noter onaylı suretlerini sunmaları halinde iş deneyim belgesi aranmaz.

Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler :
Bu ihalede benzer iş olarak; her türlü Sondaj veya Yatay Sondaj işi yapılması işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak Mühendislik Bölümü;  Jeoloji Mühendisliğidir.

5-) İhale, Birlik yönetmeliği gereğince Açık İhale usulü ile yapılacaktır.
6–) a) Açık ihale usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat

belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
b) Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin  belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Bunları karşılamayan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır.
7-) İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
😎 İhale dokümanına ÇİÇEKDAĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜN ’den ücretsiz olarak bakılabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı 500,00 TL (Beşyüz TL) karşılığı verilmektedir.
9-) İstekliler tekliflerini, birim fiyat bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır.
10-) Teklifler; 20.08.2020 tarih ve saat 14:45 ’e kadar KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNE verilebilecektir. Posta yoluyla gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
11-) İstekliler teklif edilen bedelin en az % 3’ü tutarında kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.
12-) Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
13-) Konsorsiyumlar ve Ortak Girişimler ihaleye teklif veremezler.
14-) Bu ihalede fiyat farkı verilmeyecektir.
15-) Birliğimiz 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara tabii olmayıp, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri geçerlidir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

İlan Olunur. 07.08.2020

 

 

 

18 Ağustos 2020
385 kez görüntülendi