Çepni Mahallesi, 352 ada 193 parselde (Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi) plan değişikliği

Çepni Mahallesi, 352 ada, 193 nolu parsel için ;

1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi ile yürürlükteki nazım imar planında 193 parselin kuzeybatı köşesinde “Dini Tesis Alanı” olarak belirlenmiş kısmın parselin güneydoğu kısmına 1700m2 büyüklükte planlandığı,

1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi ile “Dini Tesis Alanı” olarak belirlenen kısmın “Mescit Alanı” olarak planlandığı; yapı yaklaşma mesafelerinin güney ve doğu cephelerinden 10 metre. Sağlık Tesisi Alanına sınır bitişik olduğu kuzey ve batı kısmından 5 metre olacak şekilde belirlendiği,

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 8. Maddesinin 1. Bendinde “mekânsal planların, plan değişiklilerinin, revizyon ve ilavelerin hazırlanması sürecinde, kamu kurum ve kuruluşları veya plan müelliflerince planın türüne ve kademesine göre bu yönetmelikte genel başlıklar halinde belirtilen konularda ilgili kurum ve kuruluşlardan veri, görüş ve öneriler elde edilerek gerekli analiz, etüt, araştırma ve çalışmalar yapılır.” denilmekte olup,

Konu hakkında 06.01.2020 tarih ve 580 evrak kayıt numarası ile belediyemize iletilmiş olan İl Sağlık Müdürlüğü Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Müdürlüğü’nün talep yazısının bulunduğu,

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi, 2. bendinde “İmar planlarında sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi esastır denildiği,Alanda sosyal donatı alanı kaldırılmaksızın değişiklik teklifi sunulması nedeni ile mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır.

Mülkiyeti Maliye hazinesine ait, üzerinde Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bulunan, Çepni Mahallesi, 352 ada 193 parselin “Mescit Alanı Olarak Planlı Kısmının Parselin Kuzeybatı Köşesinden Güneydoğu Köşesine Kaydırılması” şeklinde plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım (NİP; 5789,3) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan (UİP; 5790,3), 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince  07.01.2020 tarih 18 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  10.01.2020 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

 

10 Ocak 2020
553 kez görüntülendi