İmar Planı Değişikliği

Ulukavak Mahallesi, 676 ada 7 nolu parselin Varinli Caddesinden 5.00 metre olan yapı yaklaşma mesafesi kaldırılmış yapılaşmaya ilişkin hükümler korunmuştur. Ayrıca parselin doğusunda yer alan ve otopark alanı olarak planlı kısmın yaklaşık 50 m²’lik kısmı Ticaret+Konut Alanı olarak imar adasına...
Çoraklık Mahallesi 222 Ada 12 nolu parselin güneyinde yer alan “Ağaçlandırılacak Alan” olarak işaretli mülkiyeti maliye hazinesine ait 14 nolu parselin yaklaşık 1.900 metrekarelik kısmı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile “Düşük Yoğunluklu Konut Alanı” olarak planlanması 1/1000 ölçekli...
Kadıkırı Köyü, 121 ada, 33 parselde imar planı değişikliği ile plan üzerinde yer alan LPG yer üstü tankı kaldırılmış, sağlık koruma bandı yer seçim İnceleme Kurulu kararına uygun olacak şekilde kuzeyden 10.00 metre, güney, doğu ve batı cephesinden 5.00’er metre...
Ayarık Mahallesi,3026 adanın 3026 adanın kuzey ve batısı kısmında adaya paralel olarak uzanan 10.00 m. genişlikte yol ; ayrıca 3026 adanın kuzeyinde yaklaşık 2000 metrekarelik park alanı olarak planlı kısmın TAKS: 0.16 KAKS: 0.32 Yençok: 2 kat yapılaşma koşullarında konut...
Tepecik Mahallesi 2664 adanın batısında ve kuzeyinde, 2096 adanın kuzeyinde yer alan 7 metre genişlikteki yaya yollarının kaldırılarak, bir kısmının park alanına bir kısmının ise (2664 adanın kuzeyinde) TAKS: 0.40 KAKS: 0,80 Ayrık Nizam 2 Kat yapılanma koşullarında olmak üzere...
arasında bulunan ifraz hattı (ada ayırma çizgisi) kaldırılmış ve parsellerin tevhit edilebilmesinin yolu açılmıştır. Kullanım kararları ve yapılaşma koşulları yürürlükteki planda olduğu gibi korunmuştur. -Parsellerin tevhidi sonrasında yeni oluşacak parselde otopark ihtiyacı kendi parselinden karşılanacaktır ve 50 adet otopark alanı...