geldanlagen

İmar Planı Değişikliği

Ankara II Numaralı  Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun  21.02.2017 tarih 2473 sayılı kararı ile onaylanan  Kentsel sit alanı ve  Etkileşim geçiş alanı için   belediyemiz tarafından hazırlattırılan 1/5000 ölçekli  koruma amaçlı nazım ve 1/1000 ölçekli  koruma amaçlı revizyonu imar planı  07.08.2020...