İmar Planı Değişikliği

İmar planlarında yüksekliğin “serbest” olarak belirtildiği  ilgili adalarda yakın çevre kat yükseklikleri, mevcut plan durumu, ruhsatlı yapılar ve gelecekteki yapılaşma beklentileri de dikkate alınarak, plan müellifince hazırlanan teklif plan üzerinde  İmar Komisyonumuzca yapılan değerlendirmeler sonucunda;  Çepni mahallesi, 4743 ada Y.ençok:...
İmar planlarında yüksekliğin “serbest” olarak belirtildiği  ilgili adalarda yakın çevre kat yükseklikleri, mevcut plan durumu, ruhsatlı yapılar ve gelecekteki yapılaşma beklentileri de dikkate alınarak, plan müellifince hazırlanan teklif plan üzerinde İmar Komisyonumuzca yapılan değerlendirmeler  sonucunda;  Çepni mahallesi, 352 ada 77...
Çepni Mahallesi 334 ada 5,6 ve 7 parsellerin yaklaşık 39.000 m²’lik kısmı Emsal: 0.75 Yençok: 6.50 metre yapılaşma koşullarında Ticaret Alanı (Oto Galericiler Sitesi) olarak planlandığı tespit edilmiştir. Çorumgaz’ın 25.01.2021 tarih 140 sayılı görüşünde BOTAŞ tarafından Çorumgaz’a tahsis ve devredilen...
Tepecik Mahallesi, 1215 ada, 1 parselin imar planında  “İlköğretim Alanı” olarak planlı olduğu, 1215 ada 2 no’lu parselin ise “Anaokulu” olarak planlı olduğu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, 1 ve 2 nolu parselin bulunduğu bölgede yeterli sayıda “İlköğretim Alanı” bulunması nedeniyle,...
Bahçelievler Mahallesi tescil harici hazine mülkiyetindeki 75 numaralı alanın, Belediye hizmet alanı olarak planlanan 1 hektarlık kısmının “Belediye Hizmet Alanı (Rehabilite Amaçlı Hafriyat Toprağı Dolgu Alanı)” geri kalan 74 parselinde dâhil olduğu 12,5 hektarlık kısmının ise “Belediye Hizmet Alanı (Taş...
Karaca Köy, 4213 ada, 1 nolu parselde;1/100.000 ölçekli Samsun- Çorum- Tokat Çevre Düzeni Plan hükümleri gereğince Sanayi alanında enerji üretim tesisi yapılabilmesi için Çevre Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünden 2.6.2021 tarih ve 993126 sayılı yazısı ile “uygundur” yazısı alınarak...
Ayarık Mahallesi 3057 ada 4 parselin doğusunda yer alan yaklaşık 2.000 m²’lik alan için Buhara Evler 23. Sokak ile Dr. İlhan Gürel Caddesinin imar paftasındaki şekli ve T kavşak tasarımı ile birbirine bağlanması şeklinde plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli...
Ulukavak Mahallesi, 2667 ada 3 nolu parselin batısında işaretli bulunan park alanının Emsal:1.00, Yençok: 12.50 yapılaşma koşullarına sahip Kreş Alanı, 47 ada 210 nolu parselde işaretli olan Özel Kreş Alanı’nın yaklaşık 1060 m² lik kısmının park alanı geriye kalan yaklaşık...
Üçtutlar Mahallesi, 104 adanın Fatih Caddesine cepheli kısmında Yola yapı yaklaşma mesafesinin kaldırılması ve yan bahçe mesafelerinin 5 metre olarak belirlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı (UİP; 19162624) değişikliği teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince Meclisce...
İlice Mevki 4226, 4222, 4227 adaların bir kısmının “Ticaret Konut Alanı” bir kısmının ise  “Orta Yoğunluklu Konut Alanı” olarak belirlenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı (NİP; 19733089) değişikliği teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince Meclisce OY...
Ulukavak Mahallesi 2415 ada, 1 parselin 875 m² lik kısmının Sağlık Tesisi Alanı ve yapılaşma koşulları E: 1.00 ve Yençok: 9.50 metre olarak belirlenmesi şeklinde hazırlanan, 1/5000 ölçekli nazım (NİP; 19979106) ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı (UİP; 19119288) değişikliği...
Bahçelievler Mahallesi, 2211 adanın güneyinde yer alan yaklaşık 3000 m² lik alanın onaylı imar planında Pazar Alanı olarak planlı olduğu, Çorum Belediyesi’nin talebi doğrultusunda; bölgede ihtiyaç olduğu görülen Kreş Alanı oluşturulması amacıyla plan değişikliği yapılması amaçlandığı, ayrıca yapılan araştırma ve...