BİYOSİDAL ÜRÜN ALIMI

BİYOSİDAL ÜRÜN ALIMI

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Biyosidal Ürün Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/59343

 

1-İdarenin
a) Adresi : Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No:2 19100 Merkez/ÇORUM
b) Telefon ve faks numarası : 3642250810/1453 – 3642245805
c) Elektronik Posta Adresi : dhm@corum.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : http://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1000 Lt Böcek Gelişim Düzenleyici (Igr) Larvasit İlaç,400 Lt Residual İnsektisit İlaç,,110 Kg Neonicotinoid Grubu Resıdual İnsektisit İlaç,,600 Lt Uçkun İnsektisit (Cypermethrin) İlaç,800 Lt Uçkun İnsektisit (Permethrin) İlaç
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü depoları
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren işe başlanacak olup 20 (yirmi) takvim gün içerisinde ürünler teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Çorum Belediyesi Hizmet Binası Kat 5 İhale Odası Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM
b) Tarihi ve saati : 04.03.2020 – 14:00
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

* İsteklilerce teklif edilen ilaç, T.C. Sağlık Bakanlığı’nca halk sağlığı alanında kullanılmak üzere ruhsatlandırılmış olmalıdır. (24 aylık stabilite testleri tamamlanmadığından dolayı, geçici ruhsata sahip ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.)

Ruhsat ihale teklif dosyasında sunulacaktır.

İsteklilerce teklif edilen ilaç, ithal ise Bakanlıkça ithaline izin verilmiş olmalı ve bu ruhsat veya ithal izin belgelerinin noter onaylı suretleri ihale teklif dosyasında sunulacaktır.

*  İsteklilerce teklif edilen ürünlerin T.C. Sağlık Bakanlığı’nca Biyosidal Ürünler Yönetmeliğine göre onaylanmış Türkçe etiket örnekleri olmalıdır. Bu belgelerin aslı veya noter onaylı örnekleri veya aslı idarece görülmüştür onaylı suretleri ihale teklif dosyasında sunulacaktır. 

* İsteklilerce teklif edilen İlacı üreten firmanın, ürün garanti belgesi ve aktif maddenin alındığı firmadan aktif madde garanti belgesi (imal ve son kullanım tarihleri belirtilmiş olarak) ihale teklif dosyasında sunulacaktır.

*  İsteklilerce teklif edilen ürünlerin, fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirtildiği spesifikasyon belgesi ihale teklif dosyasında sunulacaktır. 

* İstekliler, Türkçe olmayan evrakların okunaklı noter tasdikli tercüme yapılmış suretleri ihale teklif dosyasında sunacaklardır. 

*İstekliler  İlaçların ürün güvenlik belgelerini (MSDS) ihale dosyasında sunacaklardır. 

Teknik Şartnamenin 11.maddesi:

İsteklilerce teklif edilen ilaçların, T.C. Sağlık Bakanlığınca onaylı etiket örneklerinde karasinek larva mücadelesi için belirtilen aktif madde kullanım dozları dikkate alınarak yapılacak birim alan (m2) maliyet hesabına göre fiyat yönünden en düşük maliyetli ilacın alımı yapılacaktır. (İlaca ilişkin istenilen hususlarda birden fazla doz bilgisi varsa hesaplamalarda ortalama değerler alınacaktır.)

*  İstekliler, teklif etmiş olduğu ilacın Teknik şartnamenin 11. maddesinde  belirtilen doğrultuda birim alan maliyet hesabını açık olarak yapacak ve teklif dosyasında sunacaklardır.

 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

*İstekli, Yetkili Satıcı ise;  2020 yılı  ”Satış Yetki Belgesi”ni İhale Teklif dosyasında sunacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

*İsteklilerce teklif edilen ilaçların, T.C. Sağlık Bakanlığınca onaylı etiket örneklerinde karasinek larva mücadelesi için belirtilen aktif madde kullanım dozları dikkate alınarak yapılacak birim alan (m2) maliyet hesabına göre fiyat yönünden en düşük maliyetli ilacın alımı yapılacaktır. (İlaca ilişkin istenilen hususlarda birden fazla doz bilgisi varsa hesaplamalarda ortalama değerler alınacaktır.)

İLAÇ MALİYET HESAPLAMASI

Tanımlamalar:
a :1 Litre veya 1Kg ilacın fiyatı (TL/Lt veya TL/Kg)
b :1 Litre veya 1Kg ilaç içerisindeki aktif madde miktarı (gr/Lt veya gr/Kg)
c : İlaç etiket örneğine göre, 1 m² ye atılması gerekli ilaç miktarı (gr/m²)
d : İlaç etiket örneğine göre, 1 hektara atılması gerekli ilaç miktarı (gr/ha)

Kısaltmalar:
TL : Türk Lirası
Lt : Litre
Kg : Kilogram
gr : Gram
m² : metrekare
ha : hektar


Hesaplamalar:
1. Uçkun Karasinek için kullanılan insektisit ilaç maliyet hesaplaması:
Maliyet Tutar (TL/ha) = a / ( b / d )


 1. Larvasit ve Residual insektisitler için maliyet hesaplaması:
  Maliyet Tutar (TL/m²) = a / ( b / c ) 
 2. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

  7. İhale dokümanının görülmesi:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Belediyesi Hizmet Binası Kat 5 İhale Odası Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

  9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

05 Şubat 2020
681 kez görüntülendi