BİNİCİLİK TESİSİNİN KİRAYA VERİLMESİ

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait, Akkent Mahallesi, Çelikırı Yolu Sokak, No:30-30/1 adresinde 80 dönümlük alan üzerinde kurulmuş 1 adet kapalı maneji, 1 adet açık maneji, 3 adet otlak alanı, 1 adet 25 at kapasiteli ahır ve 1 adet sosyal tesisi alanı bulunan Çorum Belediyesi Binicilik tesisi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif artırma usulü ile 5(beş) yıl müddetle kiraya verilecektir.

Şartname: Şartname ve Ekleri Belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğünden 250,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

Tahmini Bedeli : 1 Yıllığı 230.000,00 TL + KDV Geçici Teminatı : 6.900,00 TL

İhale Tarihi ve Yeri: 13.08.2018 Pazartesi günü saat: 14.30’ da Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: A- Kanuni ikametgâh belgesi, B-Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi, C- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri verilmesi, D- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermeleri, E- Geçici Teminatlarını Belediyemiz Veznesine veya Belediyemizin Ziraat Bankası TR 980001000078309681325003 iban nolu hesabına yatırılması ve geçici teminat yatırıldığına dair makbuzu komisyona vermeleri şarttır. F-İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır) G- İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat Biriminden alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri şarttır. H- Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair ilgili kurumlardan belge getirecektir.

İ)-Şartname bedelinin yatırıldığına dair belgeyi komisyona vermeleri şarttır. J)-İhalenin yapılacağı saatten önce,  ihaleye katılacakların,  yukarda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır.

30 Temmuz 2018
469 kez görüntülendi