BİNA YIKIM İHALESİ

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: İlimiz Merkez Üçtutlar Mahallesi Fatih Caddesi No: 40’ta (124 ada, 1 parsel) bulunan Çorum Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi C Blok Binası bodrum kat dahil toplam 5 katlı, 3000 m² inşaat alanına sahip binanın temeli dahil yıkılması ve binaların enkazından çıkacak ekonomik değer ifade eden malzeme karşılığı yıkım ihalesi 2886 Sayılı Yasanın 35/a Maddesine istinaden Kapalı Teklif Açık Artırma Usulü ile yapılacaktır.

Şartname: Şartname ve Ekleri Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünden 100,00 TL Karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri : 24.03.2020 Salı günü saat: 14.00’ da Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

Tahmini Bedeli: 22.500,00 TL + KDV Geçici Teminatı:  675,00 TL

İsteklilerde Aranan Belgeler: 1)Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi (2020 yılı onaylı) ya da T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrâzı (Gerçek kişiler) 2)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu 2020 yılı içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası belgesi vermesi, a)Gerçek kişi olması halinde 2020 yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odaları veya ilgili Meslek Odaları veya Esnaf Zanaatkarlar Odaları siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,b)Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan 2020 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,c)Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge 3)İmza Sirkülerini Vermesi a)Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi b)Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri c)Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 4)İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına vekalet verilen kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ve vekalet alan kişinin noter tasdikli imza beyannamesi 5) 675,00.-TL Tutarında Geçici Teminat 6)Söz konusu yıkım işinin gerçekleştirilmesi için isteklinin;6.1 Aşağıda cinsleri, kapasiteleri ve miktarlarını belirten noter tasdikli (kiralama ise) Yapı araçları taahhütnamesi ve kira sözleşmeleri, Yapı araçları kendi malı ise yapı araçları bildirisi ve ruhsat fotokopileri a) En az 1 adet Bina Yıkım Eskavatörüne sahip olduklarını veya kiraladıklarını gösteren belge,b)En az 1 adet yükleyici makinaya sahip olduklarını veya kiraladıklarını gösteren belge, c)En az 1 adet sulama aracı ve arazöz (monitör ve tabanca) sahip olduklarını veya kiraladıklarını gösteren belge.

* Tekliflerin en geç 24.03.2020 Salı  günü saat  14.00’ da kadar Belediyemiz Hizmet Binası 5. Katta bulunan İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir. İhaleye katılacakların, İhalenin yapılacağı saatten önce yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ile posta ile geç gelen teklifler kabul edilmeyecektir.

10 Mart 2020
761 kez görüntülendi