Gülabibey Mahallesinde bulunan Çorum Küçük Sanayi Sitesinin yaklaşık 111 hektarlık kısmı için: 1342, 1343, 1344, 1345 ve 1346 nolu adaların kuzeyinde bulunan taşıt yolunun 10 metre olarak işaretlendiği, Küçük Sanayi 8. Sokağa cepheli adalar ile 1333, 1334, 1335, 1336, 1337...
Ayarık Mahallesi, 113 ve 114 nolu kadastro paftaları dahilinde kalan ve kesin sınırları pafta üzerinde gösterilmiş alan için: 2385 ada, 1 nolu parselde bulunan yaklaşık 970 m² lik cami alanının güneye doğru 1800 m² olacak şekilde genişletildiği, 1968 ada 60...
Karakeçili Mahallesi, 1824 ada, 1 nolu parsel  için: 1824 ada, 1 nolu parselin Emsal değerinin eşitlik ilkesi doğrultusunda mücavir alan sınırları içerisinde planlı bulunan diğer Kreş Alanları ile eşit olması için 1.00 olarak değiştirilmesi ve diğer yapılaşma koşullarında bir değişiklik...
Sıklık Mahallesi, 165 ada 5 ve 8 nolu parsellere ve yakın çevresi için: Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 8. Maddesinin 1. bendinde “Mekânsal planların, plan değişiklilerinin, revizyon ve ilavelerin hazırlanması sürecinde, kamu kurum ve kuruluşları veya plan müelliflerince planın türüne ve...
Yaydiğin Köyü 167 ve 2829 nolu adaların güneyinde bulunan 10 metrelik yaya yolu  için: 10 metrelik yaya yolunun kaldırılarak park alanına dahil edildiği,Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesinin 1. bendinde “İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve...
Çepni Mahallesi, 4355 ada 6 nolu parsel için; parselin kullanım kararı Akaryakıt ve Servis İstasyonu olarak değiştirilmiş ve Emsal:0.30 Yençok: 6.50 metre yapılaşma koşulları belirlenmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde 4355 ada 6 nolu parselin imar planlarında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı...
Merkez İlçesi sınırları içerisinde Kentin muhtelif yerlerinde bulunan Fitne, Derinçay ve Çomarınözü Dereleri üzerindeki menfezlerin imar planına işaretlenmesine yönelik; planda verilmiş hiçbir yapılaşma koşulunda değişiklik yapılmadan Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planında belirtilen Çomarınözü Deresi üzerinde bulunan 6 adet, Derinçay üzerinde...
Yavruturna Mahallesi, 1, 2 ve 5 nolu kadastro paftaları içerisinde kalan ve kesin sınırları pafta üzerinde gösterilmiş alan için; Planda verilmiş hiçbir yapılaşma koşulu ve yol genişliklerinde bir değişiklik yapılmadan planla kadastro arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi, uygulamadan çıkan sorunların önlenmesi, yorum...
Karakeçili Mahallesi, 4392 ada, 7 (eski 3 ve 4) nolu parsel için; Plan fonksiyonunun Konut Alanı’ndan Ticaret+Konut Alanı’na dönüştürüldüğü yapılaşma koşullarında ise bir değişiklik yapılmadığı, Plan notlarına; “Ticaret+ Konut Alanı kullanım kararı getirilmiş alanların zemin katlarında ticari birimler yer alacak...
Yavruturna Mahallesi, 808 ada 24 ve 25 nolu parseller için; Plan fonksiyonlarında değişiklik yapılmadığı, yapı yaklaşma mesafelerinin yollardan ve komşu konut adasından 5 metre, 24 ve 25 nolu iki parsel için komşu yapı yaklaşma mesafelerinin ise 24 nolu parsel için...
Çöplü, Kunduzhan ve Çepni Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve kesin sınırları pafta üzerinde gösterilmiş yaklaşık 65 hektarlık alan  için; İlgili mahkeme kararları doğrultusunda 4469 ada 4 nolu parselin “Sağlık Tesis Alanı” olarak işaretlendiği, Osmancık Caddesine Cepheli 4476 ada 2 nolu...
Ulukavak Mahallesi, 3744 ada, 47 nolu parsel için; Plan fonksiyonunun Konut Alanı’ndan Ticaret+Konut Alanı’na dönüştürüldüğü yapılaşma koşullarında ise bir değişiklik yapılmadığı, Plan notlarına; “Ticaret+ Konut Alanı kullanım kararı getirilmiş alanların zemin katlarında ticari birimler yer alacak olup üst katların tamamı...
Çepni Mahallesi, 835 ada 23, 24, 25, 26, 27 nolu parseller için; 835 ada 23, 24, 25, 26, 27 nolu parseller Bitişik Nizam 5 kat, yapılaşma koşullarında Ticaret- Konut Alanı (TİCK) olarak planlanmıştır. Plan notlarına; Ticaret- Konut Alanı (TİCK) olarak...
Çoraklık Mahallesi, 2487 ada 11 nolu parsel için; Çoraklık Mahallesi, 2487 ada 11 nolu parselin A karne gurubuna sahip plan müellifi tarafından hazırlanan imar planı değişikliği dosyasında plan fonksiyonunda, Taks ve Emsal değerlerinde değişiklik yapılmadığı, Yençok değerinin 27.00 metre, doğu...
Üçtutlar Mahallesi, Damat Şükrü 3. Sokaktan cephe alan parseller için; Damat Şükrü 3. Sokaktan cephe alan parsellin yapılaşma koşullarında (kat adedi ve yapı nizamında) herhangi bir değişiklik yapılmamış olup parsellerin kullanım kararı Ticaret-Konut Alanı (TİCK) olarak yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca plan...
Karakeçili Mahallesi, 4401 ada 1 nolu parsel için; 4401 ada 1 parselin kuzeyinden Q400’lük ishale hattı geçtiği ve hattın plan değişikliği yapılan alanda kaldığı tespit edilmiştir. Bu sebeple imar planı değişikliği Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nün itirazı dikkate alınarak ve ishale...
Bahçelievler Mahallesi, 2182 ada, 17 parsel için; Parselin yapılaşma koşulları Emsal: 4.00, Yençok: 24.50 metre yapılaşma koşullarında Özel Sağlık Tesis Alanı olarak yeniden düzenlenmiştir. Yapılaşmaya ilişkin diğer hükümler korunması şeklinde  hazırlanan hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 5777,28) ve...
Yavruturna Mahallesi, 199 ve 1100 adaların bir bölümü için; 199 ve 1100 adaların Esnafevleri 2. Sokaktan cephe alan parselin yapılaşma koşullarında (kat adedi ve yapı nizamında) herhangi bir değişiklik yapılmamış olup parsellerin kullanım kararı Ticaret- Konut Alanı (TİCK) olarak yeniden...