Çorum İli, Merkez İlçesi, Sarımbey Köyü, 109 ada, 71, 72, 73, 311 ve 312 nolu parseller için plan müellifi tarafından hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı ve değişikliği teklifi dosyasında : Sarımbey Köyü, 109 ada,...
Çepni Mahallesi, 352 ada, 193 nolu parsel için ; 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi ile yürürlükteki nazım imar planında 193 parselin kuzeybatı köşesinde “Dini Tesis Alanı” olarak belirlenmiş kısmın parselin güneydoğu kısmına 1700m2 büyüklükte planlandığı, 1/1000 ölçekli plan değişikliği...
04.03.2008 tarih ve 04 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanmış olan 7,8 hektarlık plan değişikliği sınırının tamamı için ; Karakeçili Mahallesi, 72 pafta, 1507 ada 14 parsel; Plan değişikliği notlarında “Bina cephesi 30 metreyi geçemez” hükmünün kaldırılması şeklinde teklif sunulduğu...
  Gülabibey Mahallesi, 42/3 pafta, 2610 ada, 4 nolu parsel  için; Gülabibey Mahallesi, 42/3 pafta, 2610 ada, 4 nolu parselde  yaklaşık 6341 m² lik kısmı ile 790 m² lik yol fazlası kısmın K1 yapılanma koşullarında “Küçük Sanayi Alanı” olarak belirlenmesi,...
Ulukavak Mahallesi 674 ada 38 nolu parsel ve Varinli Caddesi için; 674 ada 38 nolu parselin konut olan kullanım kararının Ticaret- Konut Alanı olarak değiştirildiği, parselin diğer yapılaşma koşullarının ise korunduğu görülmektedir. Ayrıca plan notlarına; ”Parselin zemin katı ticaret alanı...
  Ahmediye Köyü, 121 ada, 16 nolu parsel için: Parselin batısında yer alan kısmı E:0.30 Yençok:6.50 metre yapılaşma koşullarında Akaryakıt ve Servis İstasyonu, doğusunda kalan yaklaşık 5340 m²’lik alan ise E:0.50 Yençok: 2 kat yapılaşma koşullarında Ticaret Alanı olarak planlanmıştır....
  Bahçelievler Mahallesi, 1989 ada, 1 nolu parsel ve yakın çevresi için: 1989 ada 1 parselin park olarak planlı kısmı da (yaklaşık 620 m²) imar adasına dahil edilmiş, parselin yaklaşık yarısı (1.067 m²)’lik Bahar 1. Caddeye cepheli kısmı Ayrık Nizam...
  Çöplü Mahallesi, 4476 nolu adaya yönelik imar planı.: Çöplü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 4476 ada’ya ait imar planı Çorum İdare Mahkemesinin Esas No:2017/1178, Karar No:2018/1078, kararı ile iptal edilmiştir. Mahkeme kararları doğrultusunda bölgede yeniden imar planı çalışmaları yapılmış olup...
  Çöplü, Kunduzhan ve Çepni Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 64.3 hektarlık alana yönelik revizyon  imar planı: Plana konu alan 02.06.2014 tarih ve 71 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan revizyon imar planı ile planlandığı, sonrasında bölgenin büyük bir kısmında 01.09.2016...
Çoraklık Mahallesi 585, 4685, 4686, 4687, 4688 adalar için : Bölgenin arazi yapısı ile topoğrafik özellikleri göz önüne alınarak imar ada formları düzenlenmiş, 4688 ve 4687 adalar ile 4685 ve 4686 adaları arasında yer alan imar yolları kapatılmış, 585 adanın...
İlice Mahallesi, 704 ada, 12, 13 ve 23 nolu parseller için : Parsellerin yapılaşma koşullarında bir değişiklik yapılmadan, topoğrafik nedenlerle açılmasının mümkün olmadığı gerekçesi ile 10 metrelik yolun 13 nolu parselin ortasından topoğrafyaya uygun şekilde 7 metre olarak işaretlenmesi ve...
Ulukavak Mahallesi, 52 ada 7, 8, 9 nolu parseller ile adanın batısı için: 52 ada 7, 8, 9 (bir kısmı) nolu parseller ile park alanının yaklaşık 1000 m²’sinin Resmi Kurum Alanı (Adalet Sarayı) olarak planlandığı, 9 nolu parselde işaretli olan...
Gülabibey Mahallesinde bulunan Çorum Küçük Sanayi Sitesinin yaklaşık 111 hektarlık kısmı için: 1342, 1343, 1344, 1345 ve 1346 nolu adaların kuzeyinde bulunan taşıt yolunun 10 metre olarak işaretlendiği, Küçük Sanayi 8. Sokağa cepheli adalar ile 1333, 1334, 1335, 1336, 1337...
Ayarık Mahallesi, 113 ve 114 nolu kadastro paftaları dahilinde kalan ve kesin sınırları pafta üzerinde gösterilmiş alan için: 2385 ada, 1 nolu parselde bulunan yaklaşık 970 m² lik cami alanının güneye doğru 1800 m² olacak şekilde genişletildiği, 1968 ada 60...
Karakeçili Mahallesi, 1824 ada, 1 nolu parsel  için: 1824 ada, 1 nolu parselin Emsal değerinin eşitlik ilkesi doğrultusunda mücavir alan sınırları içerisinde planlı bulunan diğer Kreş Alanları ile eşit olması için 1.00 olarak değiştirilmesi ve diğer yapılaşma koşullarında bir değişiklik...
Sıklık Mahallesi, 165 ada 5 ve 8 nolu parsellere ve yakın çevresi için: Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 8. Maddesinin 1. bendinde “Mekânsal planların, plan değişiklilerinin, revizyon ve ilavelerin hazırlanması sürecinde, kamu kurum ve kuruluşları veya plan müelliflerince planın türüne ve...
Yaydiğin Köyü 167 ve 2829 nolu adaların güneyinde bulunan 10 metrelik yaya yolu  için: 10 metrelik yaya yolunun kaldırılarak park alanına dahil edildiği,Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesinin 1. bendinde “İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve...
Çepni Mahallesi, 4355 ada 6 nolu parsel için; parselin kullanım kararı Akaryakıt ve Servis İstasyonu olarak değiştirilmiş ve Emsal:0.30 Yençok: 6.50 metre yapılaşma koşulları belirlenmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde 4355 ada 6 nolu parselin imar planlarında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı...