Çepni Mahallesi, 352 ada 178 parselin Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu ve Otobüs Terminali olarak planlı kısımların sınırları mahallinde duruma göre imar planında düzenlenmiştir. Ayrıca 352 ada 178 nolu parselin güneybatısında yer alan kavşak Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 19.03.2020 tarih...
Gülabibey Mahallesi 4731 ada 2 parselin Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu olan kullanım kararı Ticaret Alanı olarak değiştirilmiş olup yapılaşma koşulları Bitişik Nizam 2 kat düzenlenmesi şeklinde plan müellifince hazırlanan, (NİP; 19273218) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 19608961)...
Çepni Mahallesi 1265 ada 1 parsel ve yakın çevresinde yaklaşık 62 dekarlık Park olan kullanım kararının Park ve Rekreasyon Alanı olarak değiştirilmesi şeklinde plan müellifince hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım (Nazım İmar Planı (NİP; 19203999) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı...
Çepni Mahallesi 349 ada 146 nolu parsel ve yakın çevresinde yaklaşık 3.000 m²’lik alan Belediye Hizmet Alanı (Gasilhane) olarak planlanması şeklinde plan müellifince hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım (NİP; 19253607) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 19596489),  3194 Sayılı İmar...
Hacıkerim Mahallesi, 4903 nolu ada ile yakın çevresine yapılaşma koşullarında bir değişiklik yapılmadan topoğrafik nedenlerle açılmasının mümkün olmadığı gerekçesi ile adanın güneyinde bulunan 10 metrelik yolun kaldırıldığı ve adanın ortasına 7 metrelik otoparkla biten yol işaretlendiği, kuzeyinde bulunan 10 metrelik...
Gülabibey Mahallesi, 294 ada, 186 nolu parselin Asker Alma Bölge Başkanlığı olan plan fonksiyonunun Askeri Alan (Asker Alma Bölge Başkanlığı) olarak değiştirildiği, Emsal ve Yençok yapılaşma koşullarında bir değişiklik yapılmadığı, güney ve kuzey cephelerinde bulunan yapı yaklaşma mesafesinin 5 metre,...
Tepecik Mahallesi, 244 ada, 12, 13, 15 nolu parsellerin fonksiyonunun “Belediye Hizmet Alanı” olarak değiştirildiği; 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “Belediye Hizmet Alanı” (Sosyal Kültürel Amaçlı) olarak belirlenmesi şeklinde belediyemiz plan müellifince hazırlanan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı (NİP; 19186325)...
Gülabibey Mahallesi 1034 ada 125 nolu parselin kullanım kararı İlkokul Alanı ve Trafo Alanı olarak düzenlenmiş, İlkokul Alanı olarak planlı kısmın komşu parsellerden ve yoldan 5 metre yapı yaklaşma mesafesi belirlenmesi şeklinde plan müellifi tarafından hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar...
Bahçelievler Mahallesi 189 ada, 7 nolu parselin kullanım kararı İlkokul Alanı ve Trafo Alanı olarak düzenlenmiş, İlkokul Alanı olarak planlı kısmın komşu parsellerden 4 metre, yoldan 5 metre yapı yaklaşma mesafesi belirlenmesi  şeklinde plan müellifi tarafından hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım...
Ulukavak Mahallesi, 3395 ada, 1 nolu parselin BHA (Belediye Hizmet Alanı) olan kullanım kararı Cami olarak değiştirilmiş, parselin yapı yaklaşma mesafesi tüm cephelerden 5.00 metre olacak şekilde yeniden düzenlenmesi  şeklinde plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP;...
  Karaca Köyü, 4214 ada, 17 nolu parsel için Karaca Köyü 4214 ada 17 nolu parsel güncel imar planlarında büyük bir kısmı (yaklaşık 40.000 m²) Toprak Mahsulleri Ofisi olarak, kalan kısmı ise yol ve park alanı olarak planlıdır. Teklif Edilen...
  Kadıkırı Köyü, 117 ada, 62 nolu parselde için Kadıkırı Köyü 117 ada 62 nolu parsel mevcut durumda plansız konumda olup yerinde faal olmayan atıl durumda benzinlik tesisi bulunduğu tapu kayıtlarında ana taşınmaz niteliğinin Benzinlik ve Lokanta olarak kayıtlı olduğu...
Karakeçili Mahallesi, 141 nolu ada için : Karakeçili Mahallesi, 141 nolu adanın plan değişikliği sınırları içerisinde bulunan kısmının Belediye Hizmet Alanı (Kapalı Otopark Alanı) olarak planlı olduğu ve tüm cephelerden 5 metre yapı yaklaşma mesafesinin işaretli olduğu, Teklif Edilen İmar...
  Kadıkırı Köyü, 118, 119 ve 141 nolu adaların bir kısmı için Teklif Edilen İmar Planı dosyasında; A karne gurubuna sahip Plan müellifi tarafından hazırlanan imar planı değişikliği dosyasında plan sınırları içerisinde işaretli bulunan Park ve Batı Kent Kapısı Rekreasyon...
  Buget Köyü, 344 ada, 61, 217 ve 218 nolu parseller için: Büğet Köyü, 344 ada, 61, 217 ve 218 nolu parsellerin tamamının Üniversite Alanı (Emsal:1.00) olarak işaretlendiği ve paftasında yapılaşmaya ilişkin plan notları bulunduğu, 344 ada 217 nolu parselin...
  Bahçelievler Mahallesi, 481 ada, 1 nolu parsel için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 17.01.2020 tarih E.55995 sayılı yazılarında halen hizmet vermekte olan Hasan Paşa Halk Kütüphanesi hizmet binası için yapılan deprem tahkiki sonucunda binanın ekonomik ömrünü tamamladığı ve yerine...
  Tepecik Mahallesi, 66 pafta, 851 ada, 4 parsel ve civarı için  hazırlanan: Teklif plan değişikliği dosyasında: Onaylı Nazım planda “Eğitim Tesis Alanı” planlı olan kısmın, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinde fonksiyonun korunduğu, alan sınırlarının düzeltildiği, bir kısmının...
Bahçelievler Mahallesi, 2322 ada, 56 parsel için  hazırlanan: Teklif 1/1000 ölçekli Uygulama plan notu değişikliği ile “Sanatsal faaliyetlerin alanda icra edilmesi için Emsal artışına gidilmeksizin nitelikli ticari alanlar oluşturulması amaçlandığı, kullanım kararı yürürlükteki planda olduğu gibi Konut Alanı olarak korunduğu...