Ankara II Numaralı  Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun  21.02.2017 tarih 2473 sayılı kararı ile onaylanan  Kentsel sit alanı ve  Etkileşim geçiş alanı için   belediyemiz tarafından hazırlattırılan 1/5000 ölçekli  koruma amaçlı nazım ve 1/1000 ölçekli  koruma amaçlı revizyonu imar planı  07.08.2020...
Çepni Mahallesi 2798 ada, 5- 6 nolu parseller için: 2798 ada, 5 ve 6 parselin Turistik Tesis Alanı (OTEL) olan kullanım kararı TİCK (Ticaret- Konut Alanı) olarak değiştirilmiş yapılaşma koşulları ise Ayrık Nizam 8 Kat, Taks : 0.30 Kaks :...
    Çoraklık Mevki 2257 ada, 1, 2, 3 ve 4 nolu parseller ile 2666 ada, 1 nolu parsel, aralarında bulunan yaya yolu ve çocuk bahçesi alanının bir kısmı (yaya yolu olarak kullanılan kısım), ASM planlı alanın güneyindeki yaya yolu...
    Yaydiğin Köyü 168,111 ve 112 nolu kadastro adaları dahilinde kalan yaklaşık 174 hektarlık alan1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında; Planlama alanındaki Jeolojik Açıdan uygun olmayan alanlar ile mera vasıflı parsellerin bulunduğu alandaki daha önceki plan kararları kaldırılmıştır. Bu alanlar...
    Yapılanma koşulu Yençok =10.50 metre olmak ve ilgili yapımcı kuruluş ve belediyece belirlenecek proje doğrultusunda olmak üzere Ulukavak Mahallesi 2261 adanın güneyinde yer alanın bir kısmı ile Gülabibey Mahallesi, 271 Ada, 304 parselin batısında kalan alan “ Semt...
    Çepni Mahallesi 352 ada, 193 parsel üzerinde “Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yer aldığı alanda İl Sağlık Müdürlüğünce kurumumuza iletilen “1/000 Uygulama İmar Planı değişikliği” teklifinde; Çepni Mahallesi, 352 ada, 193 parselin karayolundan cephe alan...
Kuruçay Köyü, İbrahimçayırı ve Ayarık Mahallesi sınırları içerisinde kalan, Silmkent olarak anılan yaklaşık 230 hektarlık alanda : C.D.D. GM Emlak Dairesi Başkanlığı, T.C.D.D. 4. Bölge Müdürlüğü, DSİ, TEİAŞ, ve YEDAŞ’ ta dahil olmak üzere 10 farklı kurum ve kuruluştan görüş...
Karakeçili Mahallesi, 539 ve 145 nolu adaların güneyinde dere ile konut adalarının arasındaki 7.00 metrelik imar yolu imar planlarından kaldırılarak imar adasına dahil edilmiş, yollar yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca Plan notlarına; “539 ve 145 nolu adaların Dere alanından yapı yaklaşma mesafesinin...
Bayat Mahallesi, 4617 ada 17 parselin batısında yer alan yaklaşık 2.000 m²’lik alanda yapılan plan değişikliği ile17 parselin batısında yer alan 10 metrelik imar yolu Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünün talebi doğrultusunda imar planından kaldırılması şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar...
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Ulukavak Mahallesi, 4929 ada, 2 nolu parselin “Resmi Kurum Alanı” olarak belirlenmesi, E=2.00 Yençok =5 kat şeklindeki yapılaşma koşullarının aynı kalması, Yapı yaklaşma mesafelerinin ise doğu, batı, güney cephelerden (park alanına sınır) 5 metre, kuzey cephede...
Çöplü Mahallesi sınırları içerisinde Belediye Kentsel Donatı Alanı(Kömür, Odun, Tüp vb. Ürünler için Depolama ve Satış Alanları), Konut Alanı, Park, İlkokul ve Yol olarak planlı olduğu, plan sınırları içerisinden İskilip Karayolunun geçtiği ve alanı fiziki olarak ikiye ayırdığı ve İskilip...
Ayarık Mahallesi, 3040 nolu adanın yakın çevresine yönelik olarak  hazırlanan imar planı değişikliği dosyasında 3040 nolu adanın güney, batı ve kuzey cephelerine 7 metrelik yol işaretlendiği görülmektedir. Fakat İmar Komisyonunca yapılan incelemede 3040 nolu adanın güney cephesine işaretlenen yolun kaldırılmasının...
Çomarbaşı Mevkii, 141 ada 84 parselde; Konut Dışı Kentsel Çalışma alanı kararı ve yapı yaklaşma mesafeleri, yapılaşmaya ilişkin tüm hususlar aynı kalmak üzere güney batı kısmından bir miktar alanın yol olarak belirlenmesi kalan kısımda yapı yaklaşma mesafesinin yeniden düzenlenmesi şeklinde...
Tepecik Mahallesi 851 ada, 4 parselin; diğer tüm kararlar aynı kalmak üzere yalnızca fonksiyon kararının değiştirilerek “Eğitim Tesisi Alanı” olarak belirlenmesi BHA” planlı kısma ilişkin diğer tüm diğer hususlar aynı kalmak üzere ; “Belediye hizmet alanı (idari sosyal ve kültürel...
Çoraklık Mahallesi, 2257 nolu adanın doğusunda bulunan 12 metrelik yolun (M. Akif Ersoy 17. Sokak) imar planındaki aksı ile zeminde ki akslarının farklı olduğu, bu nedenle yol aksının zemindeki aksa göre düzenlendiği, 12 metrelik yol (M. Akif Ersoy 17. Sokak)...
Üçtutlar Mahallesi, 124 ada 1 nolu parselin plan değişikliği sınırları içerisinde bulunan bölümünün Cami ve Yol işaretli olduğu, Fatih Caddesinden yeni açılacak 25 metrelik yola bağlantıların daha güvenli ve kontrollü olması için 124 ada, 1 nolu parselin batısında bulunan 10...
Tepecik Mahallesi 2068 ada 1 parselin yaklaşık 4.260 m²’si Emsal:0.30 Yençok: 6.50 metre yapılaşma koşullarında Akaryakıt ve Servis İstasyonu olarak planlanmış, kalan kısmın yapılaşma koşulları Emsal:0.80 Yençok: Serbest Konut Alanı olarak korunmuştur. Ayrıca 2068 nolu adanın çevresinde yer alan imar...
Çöplü Mahallesi 4341 ada 2 parselin Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu olan kullanım kararı Ticaret Alanı olarak değiştirilmiş olup yapılaşma koşulları Emsal: 1.00 Yençok: 11.50 metre olarak düzenlenmiştir. 4341 ada sınırları Karayolları Kamulaştırma sınırına göre revize edilmiştir. Ayrıca parselin güneyinde...