Çomar Mahallesi, 153 ada, 192 nolu parsel 07.05.2010 tarih 84 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanmış olan güncel imar planları ile Emsal:0.60 Hmax: 6.50 metre yapılaşma koşullarında “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” olarak planlanmıştır. İmar plan değişikliği talebinde ise parsel...
Ayarık Mahallesi 4423 ada, 117 nolu parselin kuzeyinde planlı bulunan park ve otopark alanının Açık Spor Tesisi Alanı olarak işaretlendiği, 117 nolu parselin doğusunda bulunan park ve otopark alanlarının ise yeniden düzenlendiği görülmektedir. Ayrıca Açık Spor Tesisi Alanı olarak işaretlenen...
Tepecik Mahallesi, 234 ada, 14 nolu parsel ile 235 ada, 114 nolu parsellerin doğusunda planlı bulunan 10 metrelik yolların kaldırılarak Taks: 0.12, Kaks: 0.24 Yençok: 2 kat yapılaşma koşullarına sahip konut alanına dâhil edildiği görülmektedir. Şeklinde İmar Komisyon Raporunu oya...
Çepni Mahallesi, 4175 ve 4176 nolu kadastro adalarında emsal ve diğer yapılanma koşullarının değiştirilmeksizin =9,50 metre olacak şekilde plan değişikliği teklifi hazırlandığı, 05.06.2017 tarih ve 100 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 44 hektarlık Kunduzhan, Çepni, Çöplü Mahalle sınırları içerisinde...
Kunduzhan, Çöplü, Çepni, Yeniyol, Üçtutlar, Karakeçili Mahalleleri dâhilinde kalan yaklaşık 14 hektarlık alan için plan müellifine belediyemizce hazırlattırılmış olan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı uygulama imar planı revizyonu Belediye meclisinin 07.08.2020 tarih 95 sayılı kararı...
Planlama konusu nın batısında 25.06.1993 tarih ve 4 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanmış olan 4. Etap Uygulama İmar Planlarında Park, Yol ve Ticaret Alanı olarak planlandığı ve İnönü Caddesi ile Çevreyolu kesişimi Köprülü (Trompet) Kavşak olarak tasarlanıp planlandığı, 28.08.1997...
“Konut Alanı, Ticaret Alanı, Belediye Hizmet Alanı ve Park Alanı” olarak DOP oranları da dikkate alınarak yeniden düzenlenmiştir. Konut alanı olarak planlı 1.5 hektarlık alanda yapılaşma koşulları E:1.25, Yençok: 5 Kat, 1.1 hektarlık Ticaret alanı olarak belirlenen yerlerde ise E:1.00,...
Kuruçay Köyü, İbrahimçayırı ve Ayarık Mahallesi sınırları içerisinde kalan, Silmkent olarak anılan yaklaşık 230 hektarlık alan için müellifi tarafından hazırlanan, Revizyon Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi Planlama alanına ilişkin 07.08.2020 tarih 99...
E=0,10 Yençok=6,50 metre yapılanma koşullarında Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim (Güneş Enerjisi Santrali) olarak planlanmıştır. Parselin doğusunda ve kuzeyinde 10 metre genişlikte yaya yolu planlanmıştır. Yapı yaklaşma mesafeleri Kuzey cephesinde 15 metre, diğer cephelerde ise 5 metre olarak belirlenmiştir. 1/1000...
Ulukavak Mahallesi 1691 ada 3 parsel Ayrık Nizam 5 Kat yapılaşma koşullarında Ticaret- Konut Alanı (TİCK), 9 nolu parsel ise Ayrık Nizam 3 Kat yapılaşma koşullarında Konut Alanı olarak planlanmıştır. Ayrıca Plan notlarına; “Ticaret- Konut Alanı (TİCK) olarak planlı kısmın...
üzerinde yapılan plan değişikliği ile kullanım kararı mevcut kullanımı dikkate alınarak “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı (Yurt-Kuran Kursu Alanı)” olarak düzenlenmiştir. Yapılaşma koşulları ise E=2.00, Yençok=5 Kat olarak yeniden düzenlenmiştir. Yapı yaklaşma mesafeleri ise kuzey cephesinden 7 metre, diğer cephelerinde...
Belediye Hizmet Alanı (Kapalı Otopark) olarak planlanan kısmın kullanım kararı korunmuş, Belediye Hizmet Alanı (Kapalı Otopark) olarak planlı kısmın doğusundaki imar yoluna 5 metre olan yapı yaklaşma mesafesi kaldırılması şeklindeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” (UİP; 19407752), 3194 Sayılı İmar...
Bahçelievler Mahallesi,171 ada, 68 nolu parselin yaklaşık 6.200 m²’ lik kısmı Belediye Hizmet Alanı (Veteriner İşleri Müdürlüğü Hizmet Bina- Hayvan Hastanesi) olarak planlanmış, 68 nolu parsel ile park olarak planlı kalan kısmın kullanım kararı ise Rekreasyon Alanı olarak değiştirilmesi şeklindeki...
Yavruturna Mahallesi, 1864 ve 1865 ada ile yakın çevresindeTicaret Alanı ve Sosyal Kültürel Tesis Alanı olarak planlı kısmın kullanım kararı ve kat adedi korunarak adaların formu düzenlenmiştir. Ayrıca park alanı olarak planlı kısmın bulunduğu alan Spor Tesisi Alanı olarak planlanmış,...
Gülabibey Mahallesi, 1702 ada, 2 nolu parselin “Aile Sağlığı Merkezi” korunarak Yençok: 6 kat, Emsal:1.60 olarak düzenlenmesi şeklindeki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 19275897) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 19293997) teklifi,3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince...
Kunduzhan Mahallesi,4469 ada, 4 nolu parselin Sağlık Tesis Alanı olarak planlı kısmı Belediye Hizmet Alanı (Kapalı Otopark Alanı) olarak planlanmıştır. Ayrıca plan notlarına; kapalı otopark alanı ile birlikte hizmet vermek üzere, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 5 (a) maddesinde yer alan;...
in trafo alanı olan kullanım kararı Ticaret Alanı olarak planlanmış, 4895 adanın doğusunda yer alan park alanı olarak planlı kısmın yaklaşık 70 m² lik kısmı ise trafo olarak planlandığı tespit edilmiştir. Ayrıca Park ve Cami Alanı kullanım kararı getirilen alanlarının...
Karaağaç Köyü, 101 ada, 1 nolu parselin güneyinde yer alan yaklaşık 2750 m²’ lik kısmın E: 0.30 Yençok: 6.50 metre yapılaşma koşullarında Akaryakıt ve Servis İstasyonu, kuzeyinde kalan yaklaşık 4100 m²’ lik alanın ise E: 0.60 Yençok: 11.50 metre yapılaşma...