İlice Mahallesi, 4243 ada 1 parsel, 93 ada 14, 15, 16, 17, 38, 41 ve 56 parseller ve yakın çevresi için; 4243 ada 1 parselin tamamı Emsal: 1.25 Yençok: 6 kat yapılaşma koşullarında Konut Alanı olarak planlanması; Ayrıca kanal olarak...
Yaydiğin Köyü, 111 ada, 87 nolu parselin yaklaşık 150 hektarlık bölümü için; Yaklaşık 150 hektarlık alanın büyük bir bölümü Küçük Sanayi Alanı olarak planmış olup ayrıca planlama alanı içerisinde Ağaçlandırılacak Alanlar, Park,  Cami, Belediye Hizmet Alanı, Sağlık Tesis Alanı, Ticaret...
Atçalı Köyü, 146 ada 2 nolu parsel ile 147 ada 1 nolu parsel için; parsellerin Bağ Alanı (Düşük Yoğunluklu Konut Alanı) olarak planlandığı, bağ alanları için Emsal: 0.15 (toplam inşaat alanı 150 m² yi geçemez), Yençok: 2 Kat yapılaşma koşullarının...
Hacıkerim Mahallesi, 226 ada 55 nolu parselin bir kısmı ile yakın çevresi için; Parselin bir kısmının Bağ Alanı (Düşük Yoğunluklu Konut Alanı) olarak planlandığı, bağ alanları için Emsal: 0.15 (toplam inşaat alanı 150 m² yi geçemez), Yençok: 2 Kat yapılaşma...
Merkez İlçesinde bulunan muhtelif Cadde ve Sokakların bir kısmı veya tamamı için; Mimar Sinan 1. Caddesi (kuzeyi), Öğretmen Lisesi Caddesi, Çelik 12. Sokak, Fen Lisesi 1. Cadde, Gazi Paşa Sokak, Selçuk 1. Cadde ile Çevre yoluna paralel uzanan kuzey ve...
Çoraklık Mahallesi, 3594 ada için; Çoraklık Mahallesi, 3594 adanın yapı nizamı ve kat adedinde değişiklik yapılmamış olup 3594 adanın doğusunda yer alan 7 metrelik imar yoluna olan yapı yaklaşma mesafesi yolayüz olarak yeniden düzenlenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar...
G33C20C2A, G34D16D1D, G33C20C3B, G34D16D4A, G34D16D4D imar paftaları sınırlarında ve kesin sınırları plan üzerinde gösterilen alan için; G33C20C2A, G34D16D1D, G33C20C3B, G34D16D4A, G34D16D4D enerji nakil hattı imar planına işaretlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 5794,34) değişikliği, 3194 Sayılı İmar...
Tatar Köyü, 445 nolu parselin bir kısmı (yaklaşık 21.9 ha) için; 445 nolu parselin bir bölümünün (yaklaşık 21.9 ha) Enerji Üretim Alanı (Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Enerji Tesisi) olarak planlandığı ve E:0.60, Yençok:9.50 metre olarak belirlenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 Ölçekli...
Çomar Mahallesi, 153 ada, 189 nolu parsel için; 153 ada 189 nolu parselin Emsal: 2.50, Yençok: Serbest koşullarında “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı” olarak planlandığı, kuzey cepheden 5 metre, güney cepheden 10 metre, doğu ve batı cepheden 15 metre yapı...
Gülabibey Mahallesi, 1426 ada, 1 nolu parsel ve yakın çevresi için; 1426 ada 1 nolu parselin kuzey, batı ve doğu cephelerinden genişletilerek yaklaşık 2000 m²’lik Emsal: 1.50, Yençok: Serbest yapılaşma koşullarında “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı” olarak planlandığı ve çevresinde...
Yaydiğin Köyü 103 ada, 21 ve 23 nolu parseller için; Plan değişikliğine konu parsellerin plan fonksiyonlarında bir değişiklik yapılmadan, 103 ada 21 nolu parselin yapı yaklaşma mesafelerinin doğu cephesi hariç diğer tüm cephelerinden 3 metre olarak yeniden düzenlendiği, 21 ve...
Çepni Mahallesi, 352 ada, 193 nolu parsel için; 352 ada, 193 nolu parselin kuzey batı köşesinin “Mescit Alanı” olarak planlandığı, güney ve doğu cepheden 5 metre yapı yaklaşma mesafesinin işaretlen şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 8329,57) ve...
İbrahim Çayırı Mahallesi, 80 ada, 4 nolu parsel için; İbrahimçayırı Mahallesi, 80 ada, 4 nolu parselin yaklaşık 6.550 m² si Emsal:1.00, Yençok:18.50 metre yapılaşma koşullarında “Özel Eğitim Alanı” olarak planlandığı ve özel eğitim alanının batısında bulunan 10 metrelik yol aksında...
Çöplü Mahallesi, 4477 ada, 8 nolu parsel için; 4477 ada, 8 nolu parselin mevcutta bulunan Faik Tonguç Çocuk Kütüphanesine basan kısmının Emsal: 0.50, Yençok: 2 Kat yapılaşma koşullarına sahip “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı” olarak planlandığı ve parselin kalan kısmının...