Ulukavak Mahallesi, 676 ada 7 nolu parselin Varinli Caddesinden 5.00 metre olan yapı yaklaşma mesafesi kaldırılmış yapılaşmaya ilişkin hükümler korunmuştur. Ayrıca parselin doğusunda yer alan ve otopark alanı olarak planlı kısmın yaklaşık 50 m²’lik kısmı Ticaret+Konut Alanı olarak imar adasına...
Çoraklık Mahallesi 222 Ada 12 nolu parselin güneyinde yer alan “Ağaçlandırılacak Alan” olarak işaretli mülkiyeti maliye hazinesine ait 14 nolu parselin yaklaşık 1.900 metrekarelik kısmı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile “Düşük Yoğunluklu Konut Alanı” olarak planlanması 1/1000 ölçekli...
Kadıkırı Köyü, 121 ada, 33 parselde imar planı değişikliği ile plan üzerinde yer alan LPG yer üstü tankı kaldırılmış, sağlık koruma bandı yer seçim İnceleme Kurulu kararına uygun olacak şekilde kuzeyden 10.00 metre, güney, doğu ve batı cephesinden 5.00’er metre...
Ayarık Mahallesi,3026 adanın 3026 adanın kuzey ve batısı kısmında adaya paralel olarak uzanan 10.00 m. genişlikte yol ; ayrıca 3026 adanın kuzeyinde yaklaşık 2000 metrekarelik park alanı olarak planlı kısmın TAKS: 0.16 KAKS: 0.32 Yençok: 2 kat yapılaşma koşullarında konut...
Tepecik Mahallesi 2664 adanın batısında ve kuzeyinde, 2096 adanın kuzeyinde yer alan 7 metre genişlikteki yaya yollarının kaldırılarak, bir kısmının park alanına bir kısmının ise (2664 adanın kuzeyinde) TAKS: 0.40 KAKS: 0,80 Ayrık Nizam 2 Kat yapılanma koşullarında olmak üzere...
arasında bulunan ifraz hattı (ada ayırma çizgisi) kaldırılmış ve parsellerin tevhit edilebilmesinin yolu açılmıştır. Kullanım kararları ve yapılaşma koşulları yürürlükteki planda olduğu gibi korunmuştur. -Parsellerin tevhidi sonrasında yeni oluşacak parselde otopark ihtiyacı kendi parselinden karşılanacaktır ve 50 adet otopark alanı...
Gülabibey Mahallesi, 4731 ve 4732 nolu adaların plan fonksiyonu, yapı nizamı ve yapı yaklaşma mesafelerinde bir değişiklik yapmadan plan notlarına; Saçak seviyesi 8.50 metredir. Saçak seviyesine uymak şartıyla tek kat yapı yapılabilir. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine uygun olarak bodrum kat...
Gülabibey Mahallesi, 2433 nolu yapı adasının güneyinde planlı bulunan 7 metrelik yaya yolunun topoğrafik nedenler ve kamu yararı göz önünde bulundurarak park alanına dâhil edilmesi şeklinde plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP: 19619743) ve 1/1000 ölçekli...
Gülabibey Mahallesi, 3521 nolu yapı adasının güneyinde planlı bulunan 4 metrelik yaya yolun topoğrafik nedenler ve kamu yararı göz önünde bulundurarak park alanına dâhil edilmesi  şeklinde plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP: 19057371) ve 1/1000 ölçekli...
kalan ve kesin sınırları pafta üzerinde gösterilen yaklaşık 30 hektarlık alanda bulunan konut alanlarının yapılaşma koşullarının TAKS:0.16, KAKS:0.32, Yençok:2 Kat olarak yeniden düzenlendiği ve plan notlarına; Plan ve plan hükümleri kapsamında yer almayan konularda: 3194 Sayılı İmar Kanunu ve bu...
kalan ve kesin sınırları pafta üzerinde gösterilen yaklaşık 70 hektarlık alanda bulunan konut alanlarının yapılaşma koşullarının TAKS:0.16, KAKS:0.32, Yençok: 2 Kat olarak yeniden düzenlendiği ve plan notlarına; Plan ve plan hükümleri kapsamında yer almayan konularda: 3194 Sayılı İmar Kanunu ve...
Ayarık Mahallesi, 111 ve 114 nolu kadastro paftaları dahilinde kalan ve kesin sınırları pafta üzerinde gösterilen yaklaşık 90 hektarlık alanda bulunan konut alanlarının yapılaşma koşullarının TAKS:0.16, KAKS:0.32, Yençok:2 Kat olarak yeniden düzenlendiği ve plan notlarına; Plan ve plan hükümleri kapsamında...
İmar planlarında yüksekliğin “serbest” olarak belirtildiği  ilgili adalarda yakın çevre kat yükseklikleri, mevcut plan durumu, ruhsatlı yapılar ve gelecekteki yapılaşma beklentileri de dikkate alınarak, plan müellifince hazırlanan teklif plan üzerinde  İmar Komisyonumuzca yapılan değerlendirmeler sonucunda;  Çepni mahallesi, 4743 ada Y.ençok:...
İmar planlarında yüksekliğin “serbest” olarak belirtildiği  ilgili adalarda yakın çevre kat yükseklikleri, mevcut plan durumu, ruhsatlı yapılar ve gelecekteki yapılaşma beklentileri de dikkate alınarak, plan müellifince hazırlanan teklif plan üzerinde İmar Komisyonumuzca yapılan değerlendirmeler  sonucunda;  Çepni mahallesi, 352 ada 77...
Çepni Mahallesi 334 ada 5,6 ve 7 parsellerin yaklaşık 39.000 m²’lik kısmı Emsal: 0.75 Yençok: 6.50 metre yapılaşma koşullarında Ticaret Alanı (Oto Galericiler Sitesi) olarak planlandığı tespit edilmiştir. Çorumgaz’ın 25.01.2021 tarih 140 sayılı görüşünde BOTAŞ tarafından Çorumgaz’a tahsis ve devredilen...
Tepecik Mahallesi, 1215 ada, 1 parselin imar planında  “İlköğretim Alanı” olarak planlı olduğu, 1215 ada 2 no’lu parselin ise “Anaokulu” olarak planlı olduğu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, 1 ve 2 nolu parselin bulunduğu bölgede yeterli sayıda “İlköğretim Alanı” bulunması nedeniyle,...
Bahçelievler Mahallesi tescil harici hazine mülkiyetindeki 75 numaralı alanın, Belediye hizmet alanı olarak planlanan 1 hektarlık kısmının “Belediye Hizmet Alanı (Rehabilite Amaçlı Hafriyat Toprağı Dolgu Alanı)” geri kalan 74 parselinde dâhil olduğu 12,5 hektarlık kısmının ise “Belediye Hizmet Alanı (Taş...
Karaca Köy, 4213 ada, 1 nolu parselde;1/100.000 ölçekli Samsun- Çorum- Tokat Çevre Düzeni Plan hükümleri gereğince Sanayi alanında enerji üretim tesisi yapılabilmesi için Çevre Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünden 2.6.2021 tarih ve 993126 sayılı yazısı ile “uygundur” yazısı alınarak...