İmar planlarında yüksekliğin “serbest” olarak belirtildiği  ilgili adalarda yakın çevre kat yükseklikleri, mevcut plan durumu, ruhsatlı yapılar ve gelecekteki yapılaşma beklentileri de dikkate alınarak, plan müellifince hazırlanan teklif plan üzerinde  İmar Komisyonumuzca yapılan değerlendirmeler sonucunda;  Çepni mahallesi, 4743 ada Y.ençok:...
İmar planlarında yüksekliğin “serbest” olarak belirtildiği  ilgili adalarda yakın çevre kat yükseklikleri, mevcut plan durumu, ruhsatlı yapılar ve gelecekteki yapılaşma beklentileri de dikkate alınarak, plan müellifince hazırlanan teklif plan üzerinde İmar Komisyonumuzca yapılan değerlendirmeler  sonucunda;  Çepni mahallesi, 352 ada 77...
Çepni Mahallesi 334 ada 5,6 ve 7 parsellerin yaklaşık 39.000 m²’lik kısmı Emsal: 0.75 Yençok: 6.50 metre yapılaşma koşullarında Ticaret Alanı (Oto Galericiler Sitesi) olarak planlandığı tespit edilmiştir. Çorumgaz’ın 25.01.2021 tarih 140 sayılı görüşünde BOTAŞ tarafından Çorumgaz’a tahsis ve devredilen...
Tepecik Mahallesi, 1215 ada, 1 parselin imar planında  “İlköğretim Alanı” olarak planlı olduğu, 1215 ada 2 no’lu parselin ise “Anaokulu” olarak planlı olduğu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, 1 ve 2 nolu parselin bulunduğu bölgede yeterli sayıda “İlköğretim Alanı” bulunması nedeniyle,...
Bahçelievler Mahallesi tescil harici hazine mülkiyetindeki 75 numaralı alanın, Belediye hizmet alanı olarak planlanan 1 hektarlık kısmının “Belediye Hizmet Alanı (Rehabilite Amaçlı Hafriyat Toprağı Dolgu Alanı)” geri kalan 74 parselinde dâhil olduğu 12,5 hektarlık kısmının ise “Belediye Hizmet Alanı (Taş...
Karaca Köy, 4213 ada, 1 nolu parselde;1/100.000 ölçekli Samsun- Çorum- Tokat Çevre Düzeni Plan hükümleri gereğince Sanayi alanında enerji üretim tesisi yapılabilmesi için Çevre Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünden 2.6.2021 tarih ve 993126 sayılı yazısı ile “uygundur” yazısı alınarak...
Ayarık Mahallesi 3057 ada 4 parselin doğusunda yer alan yaklaşık 2.000 m²’lik alan için Buhara Evler 23. Sokak ile Dr. İlhan Gürel Caddesinin imar paftasındaki şekli ve T kavşak tasarımı ile birbirine bağlanması şeklinde plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli...
Ulukavak Mahallesi, 2667 ada 3 nolu parselin batısında işaretli bulunan park alanının Emsal:1.00, Yençok: 12.50 yapılaşma koşullarına sahip Kreş Alanı, 47 ada 210 nolu parselde işaretli olan Özel Kreş Alanı’nın yaklaşık 1060 m² lik kısmının park alanı geriye kalan yaklaşık...
Üçtutlar Mahallesi, 104 adanın Fatih Caddesine cepheli kısmında Yola yapı yaklaşma mesafesinin kaldırılması ve yan bahçe mesafelerinin 5 metre olarak belirlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı (UİP; 19162624) değişikliği teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince Meclisce...
İlice Mevki 4226, 4222, 4227 adaların bir kısmının “Ticaret Konut Alanı” bir kısmının ise  “Orta Yoğunluklu Konut Alanı” olarak belirlenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı (NİP; 19733089) değişikliği teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince Meclisce OY...
Ulukavak Mahallesi 2415 ada, 1 parselin 875 m² lik kısmının Sağlık Tesisi Alanı ve yapılaşma koşulları E: 1.00 ve Yençok: 9.50 metre olarak belirlenmesi şeklinde hazırlanan, 1/5000 ölçekli nazım (NİP; 19979106) ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı (UİP; 19119288) değişikliği...
Bahçelievler Mahallesi, 2211 adanın güneyinde yer alan yaklaşık 3000 m² lik alanın onaylı imar planında Pazar Alanı olarak planlı olduğu, Çorum Belediyesi’nin talebi doğrultusunda; bölgede ihtiyaç olduğu görülen Kreş Alanı oluşturulması amacıyla plan değişikliği yapılması amaçlandığı, ayrıca yapılan araştırma ve...
Çomar Mahallesi, 153 ada, 192 nolu parsel 07.05.2010 tarih 84 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanmış olan güncel imar planları ile Emsal:0.60 Hmax: 6.50 metre yapılaşma koşullarında “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” olarak planlanmıştır. İmar plan değişikliği talebinde ise parsel...
Ayarık Mahallesi 4423 ada, 117 nolu parselin kuzeyinde planlı bulunan park ve otopark alanının Açık Spor Tesisi Alanı olarak işaretlendiği, 117 nolu parselin doğusunda bulunan park ve otopark alanlarının ise yeniden düzenlendiği görülmektedir. Ayrıca Açık Spor Tesisi Alanı olarak işaretlenen...
Tepecik Mahallesi, 234 ada, 14 nolu parsel ile 235 ada, 114 nolu parsellerin doğusunda planlı bulunan 10 metrelik yolların kaldırılarak Taks: 0.12, Kaks: 0.24 Yençok: 2 kat yapılaşma koşullarına sahip konut alanına dâhil edildiği görülmektedir. Şeklinde İmar Komisyon Raporunu oya...
Çepni Mahallesi, 4175 ve 4176 nolu kadastro adalarında emsal ve diğer yapılanma koşullarının değiştirilmeksizin =9,50 metre olacak şekilde plan değişikliği teklifi hazırlandığı, 05.06.2017 tarih ve 100 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 44 hektarlık Kunduzhan, Çepni, Çöplü Mahalle sınırları içerisinde...
Kunduzhan, Çöplü, Çepni, Yeniyol, Üçtutlar, Karakeçili Mahalleleri dâhilinde kalan yaklaşık 14 hektarlık alan için plan müellifine belediyemizce hazırlattırılmış olan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı uygulama imar planı revizyonu Belediye meclisinin 07.08.2020 tarih 95 sayılı kararı...
Planlama konusu nın batısında 25.06.1993 tarih ve 4 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanmış olan 4. Etap Uygulama İmar Planlarında Park, Yol ve Ticaret Alanı olarak planlandığı ve İnönü Caddesi ile Çevreyolu kesişimi Köprülü (Trompet) Kavşak olarak tasarlanıp planlandığı, 28.08.1997...