8 ADET ARSA SATIŞI

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait Gülabibey Mahallesinde bulunan B-2 kat Ticaret alanı işaretli 4732 ada 6 nolu parsel, Gülabibey Mahallesinde bulunan 5 kat konut parseli işaretli 4727 ada 2 nolu parsel, 8 kat konut parseli işaretli 2377 ada 186 nolu parsel, Ayarık Mahallesinde bulunan   A-2 kat konut parseli işaretli 88 ada 601 nolu parsel, K tipi 2 kat konut parseli işaretli 988 ada 5 nolu parsel, Bahçelievler Mah. bulunan A-3 kat konut parseli işaretli 2651 ada 452 ve 453 nolu parseller, Ulukavak Mahallesinde bulunan A-5 kat konut parseli işaretli 3177 ada 2 nolu parsel olmak üzere aşağıda nitelikleri belirtilen toplam 8 adet arsa, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden açık artırma usulü ile ayrı ayrı satılacaktır.

S.N. MAH. PAFTA ADA PARSEL Toplam

(m²)

TAHMİNİ BEDEL

(TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)
1. GÜLABİBEY G33-C-24-C-2-A 4732 6 1.325,70 1.060.000,00 31.800,00
2. GÜLABİBEY G33-C-24-B-3-D 4727 2 1.422,04 1.000.000,00 30.000,00
3. GÜLABİBEY 19-K-3-D 2377 186 758,24 950.000,00 28.500,00
4 AYARIK 113 88 601 534,99 300.000,00 9.000,00
5 AYARIK 113 988 5 369,91 195.000,00 5.850,00
6 BAHÇELİEVLER 20-L-3-A 2651 452 335.32 141.000,00 4.230,00
7 BAHÇELİEVLER 20-L-3-A 2651 453 543.37 228.000,00 6.840,00
8 ULUKAVAK 21-K-4-D 3177 2 581,72 405.000,00 12.150,00

 

Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 21.04.2020 Salı günü saat: 14.00’ de Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: A- Kimlik fotokopisi.      B-Kanuni ikametgah belgesi, C-Türkiye’ de tebligat için adres gösterilmesi D- Tüzel kişi olması halinde,  tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. E- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin   (A – B ve C)’deki esaslara göre temin edecekleri belge. F- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. G – İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunan kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsünü vermeleri. (Faksla gönderilen vekâletnameler ve Noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.) H-Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz,    I- Geçici teminatlarını vermeleri, İ – İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi,  (İhale üzerinde kaldığı takdirde Noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir,  ayrıca grubun bütün ortakları İdare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.) J- İhaleye katılacak olanların,  Belediyeye borcu olmadığına dair  (taksitli borçlar hariç)  Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilat Biriminden alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri şarttır. K- Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge, L- İhalenin yapılacağı saatten önce,  ihaleye katılacakların,  yukarda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp,  İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Keyfiyet ilan olunur.

06 Nisan 2020
1.325 kez görüntülendi