6 ADET İŞ YERİNİN KİRAYA VERİLMESİ

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait Çepni Mahallesi, 349 ada, 66 ve 194 nolu parsellerde bulunan, aşağıda nitelikleri belirtilen 6 adet işyeri her biri ayrı ayrı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden açık teklif artırma usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde 3 yıl müddetle kiraya verilecektir.

SIRA NO ADA PARSEL BAĞIMSIZ BÖLÜM NO: KİRA MUH. BED. + KDV GEÇİCİ TEMİNAT NOT
1. 349 66 12 20.000,00 TL+KDV 2.000,00 TL 4/N ve 12. Madde şartı aranacaktır.
2. 349 66 18-20 40.000,00 TL+KDV 4.000,00 TL 4/M ve 11. Madde şartı aranacaktır.
3. 349 194 40 20.000,00 TL+KDV 2.000,00 TL 4/M ve 11. Madde şartı aranacaktır.
4. 349 194 42-44 40.000,00 TL+KDV 4.000,00 TL 4/M ve 11. Madde şartı aranacaktır.
5. 349 194 48-50 40.000,00 TL+KDV 4.000,00 TL 4/M ve 11. Madde şartı aranacaktır.
6. 349 194 52-54 40.000,00 TL+KDV 4.000,00 TL 4/M ve 11. Madde şartı aranacaktır.

Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 200,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 24.09.2020 Perşembe günü saat: 15.30’ da Turgut Özal İş Merkezi 4. Kat Konferans Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: A)-Kanuni ikametgâh belgesi, B)-Türkiye’ de tebligat için adres gösterilmesi, C)-tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri D)-İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameler ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküleri vermeleri. E)-İsteklilerin geçici teminatlarını vermeleri, F)-İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortaklan idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.) G)-İhaleye katılacak olanların, Belediye ye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri. H)-İhalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların, yukarda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır. I)-Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kuramlardan belge getirilecektir. K)-İhaleye katılacak tüzel kişilikler genel kurul ve yönetim kurullarından ihaleye girileceğine dair karar alınması ve tüzelkişiliği temsilen ihaleye katılacak bir kişiyi yetkilendirilmesi gerekmektedir. L)-Şartname bedelinin yatırıldığına ilişkin makbuz. M)-18-20, 40, 42-44, 48-50, 52-54 numaralı işyerleri için ihaleye katılacak olanlar, bağlı bulunulan ilgili kuramdan “kargo taşımacılığı” işi yaptığına dair alınacak belge. N)-12 numaralı işyeri için ihaleye katılacak olanlar, bağlı bulunulan Oda Başkanlığından “Bakırcılık” işi yaptığına dair alınacak belge.

24 Eylül 2020
129 kez görüntülendi