Ayarık Mahallesi, 113 ve 114 nolu Kadastro Paftaları Dahilinde İmar Plan Revizyonu

Ayarık Mahallesi, 113 ve 114 nolu kadastro paftaları dahilinde kalan ve kesin sınırları pafta üzerinde gösterilmiş alan için:

2385 ada, 1 nolu parselde bulunan yaklaşık 970 m² lik cami alanının güneye doğru 1800 m² olacak şekilde genişletildiği, 1968 ada 60 nolu parselin yaklaşık 12100 m² lik kısmının ada içerisindeki yapılaşma koşulları ile aynı olacak şekilde Taks: 0.20, Kaks: 0.60, ayrık nizam 3 katlı konut alanı, yaklaşık 5700 m² lik kısmının park alanı ve yaklaşık 1800 m² lik kısmının ise Emsal:1.00, Yençok:2 Kat yapılaşma koşullarına sahip Belediye Hizmet Alanı (Sosyal veya Kültürel Tesis Alanı) işaretlendiği,

İl Sağlık Müdürlüğünün 01.10.2019 tarih ve E.448 sayılı yazısı ile bölgede Sağlık Tesis Alanına ihtiyaç olduğu ve uygun alan talep etmesi nedeniyle 2383 adanın doğusunda yaklaşık 750 m² lik Emsal: 1.00, Yençok: 2 Kat yapılaşma koşullarına sahip Aile Sağlığı Merkezi (ASM) işaretlendiği, 2385 adanın batısı ile Dr. İlhan Gürel Caddesi arasında kalan yaklaşık 1540 m² lik alanın Emsal: 0.80, Yençok: 2 kat yapılaşma koşuluna sahip Ticaret Alanı olarak işaretlendiği, parçacıl halde bulunan park alanlarının daha etkin- verimli kullanılması ve mevcut kullanımlar dikkate alınarak yeniden düzenlendiği, diğer yapı adalarında ise yapılaşma koşullarında değişiklik yapılmadan imar planı ile kadastro arasındaki uyumsuzluğun giderildiği;

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesinin 5. bendinde “İmar planında verilmiş olan inşaat emsalinin, kat adedinin, ifraz şartlarının değiştirilmesi sonucu nüfus yoğunluğunun artırılmasına dair imar planı değişikliklerinde: a) Artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları standartlara uygun olarak plan değişikliğine konu alana hizmet vermek üzere ayrılır” Denilmekte olup, 1968 adada yaklaşık 12600 m² lik konut alanı işaretlenmesi nedeniyle oluşan nüfusun ihtiyacı olan park, ibadet yeri, sağlık ve sosyal ve kültürel alan gibi sosyal ve teknik altyapı alanları standartlara uygun olarak plan değişikliği sınırları içerisinde karşılandığı, eğitim tesis alanı ihtiyacının minimum eğitim tesis alanı büyüklüğünden az olması sebebiyle ilave nüfusun getirmiş olduğu eğitim tesis alanı miktarı Belediye Hizmet Alanına (sosyal veya kültürel tesis alanı) dâhil edildiği, 2385 nolu adanın batısı ile Dr. İlhan Gürel Caddesi arasında işaretlenen Ticaret Alanı için plan notlarına;

  • Asma kat yapılamaz.
  • Otopark ihtiyacı parselinde karşılanacaktır. plan notunun  eklenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli  Nazım İmar Planı (NİP; 9549,31) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 9550,37) değişikliği , 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince  08.11.2019 tarih 126 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  14.11.2019 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

 

15 Kasım 2019
1.068 kez görüntülendi