3 ADET PARKIN KİRAYA VERİLMESİ

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı :  Mülkiyeti Belediyemize ait Karakeçili Mahallesi, Fatih Caddesi ile Hamit Kaplan Caddesi’nin kesiştiği yerde bulunan, kullanım alanı 430,00 m² yüzölçümlü Adil Candemir Parkı, üzerinde bulunan bina ve demirbaşlarla birlikte; çay bahçesi, hızlı yemek, kafeterya ve büfe olarak,

Mülkiyeti Belediyemize ait Yeniyol Mahallesi, Saat Kulesi yanında bulunan, kullanım alanı 200,00 m² yüzölçümlü 15 Temmuz Hürriyet Parkı, üzerinde bulunan bina ve demirbaşlarla birlikte çay bahçesi, hızlı yemek ve kafeterya olarak,

Mülkiyeti Belediyemize ait Buharaevler Mahallesi, Buharaevler 8. Sokak arasında kalan, kullanım alanı 281,00 m² yüzölçümlü Feyzullah Kıyıklık Parkı, üzerinde bulunan bina ve demirbaşlarla birlikte; çay bahçesi, hızlı yemek, kafeterya, pide fırını, köfte/çiğ köfteci olarak, hazırlanan şartnamesi dahilinde, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden Açık Teklif Arttırma Usulü ile ilanda belirtilen sıra numarasından başlanarak ayrı ayrı 3 (üç) yıl müddetle kiraya verilecektir.

S.N Park Adı 1 yıllık Tahmini Bedeli (KDV hariç) Geçici Teminat Şartname Bedeli

(Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.)

İhale Tarihi ve Saati
1 Adil Candemir Parkı 72.000,00.-TL 7.200,00.-TL 250,00.-TL 24.02.2020 Pazartesi

saat:14.00

2 15 Temmuz Hürriyet Parkı 85.000,00.-TL 8.500,00.-TL 250,00.-TL 24.02.2020 Pazartesi

saat:14.00

3 Feyzullah Kıyıklık Parkı 7.500,00.-TL 1.000,00.-TL 100,00.-TL 24.02.2020 Pazartesi

saat:14.00

İhale Yeri: Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler : A)Nüfus cüzdanı fotokopisi, B)Kanuni ikametgâh belgesi, C)Türkiye’ de tebligat için adres gösterilmesi, Ç)Geçici teminat bedelinin yatırıldığına ilişkin makbuz. D)Şartname bedelinin yatırıldığına ilişkin makbuz. E)İhaleye katılacak olanların, Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri, F)Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge getirilecektir. (EKAP) G)Sabıka kaydı (Gerçek kişiler için), tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği oluşturan gerçek kişilerin T. C savcılığından alınmış iyi hal kağıtları, sabıkasızlık belgesi, H)İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküleri vermeleri, I)Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasında veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge Noterden tasdikli imza sirküleri, İ)İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır. J)İhaleye katılacak tüzel kişilikler genel kurul ve yönetim kurullarından ihaleye girileceğine dair karar alınması ve tüzelkişiliği temsilen ihaleye katılacak bir kişiyi yetkilendirilmesi gerekmektedir. K)İhalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların, yukarda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır.Keyfiyet ilan olunur.

11 Şubat 2020
362 kez görüntülendi