17 ADET ARSA SATIŞ İHALESİ

 ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait Ayarık Mah. bulunan, İmar Planında Taks:0.16 Kaks:0.32 Yençok:2 Kat Konut işaretli 4945 ada 3 nolu parsel, İlice Mah. bulunan Taks:0.12  Kaks:0.24 Yençok:2 Kat Konut işaretli 704 ada 42 ve 45 nolu, Gülabibey Mah. bulunan K-1 Sanayi Arsası işaretli 4935 ada 7,9,12,15,16,18,20,21 ve 23 nolu, 4936 ada 21,28,35,38 ve 39 nolu parseller olmak üzere,

S.NO MAH. CİNSİ PAFTA ADA PARSEL TOPLAM M2 MUH.BEDEL (TL) GEÇ.TEM.(TL)
1 AYARIK ARSA G33C-20A-4D 4945 3 1000,43 M2 1.000.000,00-TL 30.000,00-TL
2 İLİCE ARSA G33C-20B-4C 704 42 1353,00 M2 750.000,00-TL 22.500,00-TL
3 İLİCE ARSA G33C-20B-4C 704 45 1083,80 M2 700.000,00-TL 21.000,00-TL
4 GÜLABİBEY ARSA G33C-24C-2A 4935 7 103.28 M2 176.000,00-TL 5.280,00-TL
5 GÜLABİBEY ARSA G33C-24C-2A 4935 9 112.81 M2 181.000,00-TL 5.430,00-TL
6 GÜLABİBEY ARSA G33C-24C-2A 4935 12 108.25 M2 174.000,00-TL 5.220,00-TL
7 GÜLABİBEY ARSA G33C-24C-2A 4935 15 108.05 M2 184.000,00-TL 5.520,00-TL
8 GÜLABİBEY ARSA G33C-24C-2A 4935 16 107.97 M2 173.000,00-TL 5.190,00-TL
9 GÜLABİBEY ARSA G33C-24C-2A 4935 18 108.27 M2 184.000,00-TL 5.520,00-TL
10 GÜLABİBEY ARSA G33C-24C-2A 4935 20 108.06 M2 173.000,00-TL 5.190,00-TL
11 GÜLABİBEY ARSA G33C-24C-2A 4935 21 108.14 M2 173.000,00-TL 5.190,00-TL
12 GÜLABİBEY ARSA G33C-24C-2A 4935 23 59.23 M2 119.000,00-TL 3.570,00-TL
13 GÜLABİBEY ARSA G33C-24C-2A 4936 21 128.37 M2 206.000,00-TL 6.180,00-TL
14 GÜLABİBEY ARSA G33C-24C-2A 4936 28 128.50 M2 206.000,00-TL 6.180,00-TL
15 GÜLABİBEY ARSA G33C-24C-2A 4936 35 128.51 M2 206.000,00-TL 6.180,00-TL
16 GÜLABİBEY ARSA G33C-24C-2A 4936 38 115.71 M2 232.000,00-TL 6.960,00-TL
17 GÜLABİBEY ARSA G33C-24C-2A 4936 39 115.60 M2 255.000,00-TL 7.650,00-TL

Bedeller üzerinden; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif arttırma usulü ile şartnameleri dahilinde ayrı ayrı satılacaktır.

Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 10.09.2021 Cuma günü saat: 14.30’da Belediyemiz Turgut Özal Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: A-Kimlik Fotokopisi. B-Kanuni İkametgah Belgesi, C-Türkiye’ de Tebligat için adres gösterilmesi, D-Tüzel kişi olması halinde,  tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. E-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A – B ve C) ’deki esaslara göre temin edecekleri belge. F-Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin Noter Tasdikli imza sirküleri. G-İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunan kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli İmza Sirküsünü vermeleri. (Faksla gönderilen vekâletnameler ve Noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez. H-Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz, I- Geçici teminatlarını vermeleri, İ-İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi,  (İhale üzerinde kaldığı takdirde Noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir,  ayrıca grubun bütün ortakları İdare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.) J-İhaleye katılacak olanların, Belediye ye borcu olmadığına dair  (taksitli borçlar hariç)  Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilat Biriminden alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri şarttır. K-Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge,(ekap.kik.gov.tr internet adresinden alınabilir.) L-İhalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların, yukarda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır.Keyfiyet ilan olunur.

24 Ağustos 2021
406 kez görüntülendi