Erzurumdede civarı revizyon imar planı

Gülabibey Mahallesi, 19.j.3b, 19.k.4.d, 19.k.4.a, 19.k.4.b, 19.k.1.d, 19.k.1.c paftaları dahilinde kalan ve Erzurum Dede Bölgesi olarak anılan İnönü Caddesi, Hitit Üniversitesi Güney Kampus Alanı ve Akıncı Askeri Kışlası arasında bulunan yaklaşık 92 hektarlık alan için;

Bölgenin bir bölümü Ayrık Nizam 5 kat, Taks:0.30, Kaks:1.60 yapılaşma koşullarında “Konut Alanı”; bir bölümü ise Emsal:1.00 Yençok: Serbest yapılaşma koşullarında “Ticaret Alanı”; olarak planlanmıştır. Ayrıca planlama alanı içerisinde Sosyal-Kültürel Tesis Alanları, Eğitim Tesis Alanları, Park Alanı ve Cami Alanları önerilmiştir. Plan notlarında ise; • Bu plan ve plan hükümleri kapsamında yer almayan konularda: 3194 Sayılı İmar Kanunu ve bu kanunun ilgili yönetmelikleri, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve uygulama yönetmelikleri ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulacaktır.

• T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çorum İl Müdürlüğü tarafından 16.12.2016 tarihinde onanan, imar planına esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporunda belirtilen hükümlere uyulacaktır.

• Parsel bazında, jeolojik-jeoteknik etüt yapılmadan inşaat ruhsatı verilemez.

• Konut alanlarında ticari faaliyetlere izin verilemez. • Parsellerin otopark ihtiyacı parsel içerisinde karşılanacaktır.

• Konut Alanı olarak planlı adalarda taban alanı dışında, kendi bahçe hudutları dışına taşmamak şartı ile açık ve /veya kapalı çıkma yapılabilir. Şeklinde plan notu eklenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 8329,36) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 7571,40) Revizyonu, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 06.02.2017 tarih 02/28 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 07.02.2017-07.03.2017 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için TIKLAYINIZ

07 Şubat 2017
496 kez görüntülendi