Spor Malzemesi Alımı

SPOR MALZEMESİ ALIMI

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Spor Malzemesi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/471215

1-İdarenin

a) Adresi

:

Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No:2 19100 Merkez/ÇORUM

b) Telefon ve faks numarası

:

3642250810-1455 – 3642245805

c) Elektronik Posta Adresi

:

dhm@corum.bel.tr Çorum Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü Bünyesinde Bulunan Mevlana Spor Salonu ve Masa Tenisi Eğitim Salonunun İhtiyacı Olan Spor Malzemelerinin Alımı Kapsamında 73 Kalem Spor Malzemesi Alımı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

http://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Çorum Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü Bünyesinde Bulunan Mevlana Spor Salonu ve Masa Tenisi Eğitim Salonunun İhtiyacı Olan Spor Malzemelerinin Alımı Kapsamında 73 Kalem Spor Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP`ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Çorum Belediye Başkanlığı Spor İşleri Müdürlüğü; Yeniyol Mah. Sel Sokak Turgut Özal İş Merkezi Kat:3 No:89 Merkez/ÇORUM

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren 15 (Onbeş) takvim gün içerisinde ihale konusu araç ve ekipmanların tamamı teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Çorum Belediyesi Hizmet Binası Kat 5 İhale Odası Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM

b) Tarihi ve saati

:

01.12.2016 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

A- Aşağıda Belirtilen Ürünlere ait numuneler ihale saatinden önce Destek Hizmetleri Müdürlüğüne tutanakla teslim edilecektir. numune teslim tutanağı teklif zarfı içerisinde sunulacaktır.

Numuneler koliler içerisinde paketlenmiş olacak ve her ambalajın üzerine ismi ve birim fiyat teklif cetvelindeki sıra numarası yazılacaktır. Kolinin dışına firma ismi yazılacak ve içerisinde yer alan malzemelerin listesi bulunacaktır. Numune getirilmemesi veya getirilen numunelerin yukarda belirtilen şartlardan herhangi birinin sağlanmaması durumunda teklif geçersiz sayılacaktır.Numune istenilen 28 kalem malzeme listesi teknik şartnamede belirtilmiştir.

B- Firmalar, şartnamede özellikleri belirtilen cihaz ve makinelerin olduğu kataloglarını başvuru esnasında beyan edeceklerdir. Bu kataloglarda şartnamede yer alan cihaz ve makinelere uygun olduğu düşünülen ürünler işaretlenecek ve şartnamede yer alan numaraları katalogdaki ürünün yanına yazılacak ve ayrıca raporlandırılacaktır.(Raporda; firma adı, katalog adı, katalogda cihazın bulunduğu sayfa numarası, cihaz-makine ve cihaz-makine adı yer alacaktır.)Katolog Resmi İstenilen 39 kalem malzeme listesi teknik şartnamede belirtilmiştir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya Özel Sektörde her türlü Spor Malzemesi Satışı Yapmış Olmak Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Belediyesi Hizmet Binası Kat 5 İhale Odası Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3`ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Kaydet

21 Kasım 2016
121 kez görüntülendi