2 ADET OTOPARK

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı : Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimizin muhtelif yerlerinde bulunan 2 adet otopark;

S.NO

KİRALANACAK OTOPARK

Pafta No

Ada/parsel No

Alanı m²

Araç Sayısı (Adet)

1 YILLIK MUAMMEN BEDEL(KDV dahil)

GEÇİCİ TEMİNAT

1

Karakeçili Camii doğusunda bulunan açık otopark

70

141/95 ve122

351,59 m²

17

6.000,00- TL

180,00- TL

2

Karakeçili Sokak kuzeyi açık otopark

70

141/79

205 m²

10

5.000,00- TL

150,00- TL

hazırlanan şartnamesi dahilinde ayrı ayrı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden belirtilen sıra numarasına göre Açık Artırma Usulü ile 3 yıl müddetle kiraya verilecektir.

Şartname :Şartname ve Ekleri Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden 200,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri :24.05.2016 Salı günü saat : 14.00` de ilanda belirtilen sıra numarasına göre başlanarak Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler : Tüzel Kişiler: A-Türkiye`de tebligat için adres gösterilmesi ve ayrıca irtibat için telefon, fax ve arsa elektronik posta adresi, B- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri verilmesi, C- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsünü vermeleri,(faks ve posta ile gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.) D)- İsteklilerin geçici teminatlarını vermeleri, E)-İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır) F- İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat Biriminden alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri, G- İhalenin yapılacağı saatten önce ihaleye katılacakların, yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır. H- Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge getirilecektir.

Gerçek Kişiler:A- Kanuni ikametgah belgesi, B- Türkiye`de tebligat için adres gösterilmesi, C- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermeleri,(faks ve posta ile gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.)

D- İsteklilerin geçici teminatlarını vermeleri, E)-İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır) F- İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat Biriminden alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri, G- İhalenin yapılacağı saatten önce ihaleye katılacakların, yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır. H- Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge getirilecektir. Keyfiyet ilan olunur.

09 Mayıs 2016
163 kez görüntülendi