Gazi, İnönü ve Bahabey caddeleri Otopark ihalesi

 

 ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı : Çorum Belediyesi uhdesinde bulunan ana arter, cadde, sokak ve meydanlardan Gazi Caddesi’nde; Saat Kulesi ile Fuar Alanı Kavşağı arasında 197 adet; İnönü Caddesi’nde Abide Kavşağı ile Saat Kulesi arasında 203 adet; Bahabey Caddesi’nde; Gazi Caddesi ile Eski Tansaş Kavşağı arasında 100 adet olmak üzere toplam 500 adet araçlık yerlerin otopark olarak 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden Açık Teklif Artırma Usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde 3 (üç) yıl müddetle kiraya verilecektir.

 

Şartname : Şartname ve Ekleri Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğün’den 5.000,00 TL karşılığında temin edilebilir.

 

İhale Tarihi ve Yeri : 25.07.2014 Cuma günü saat : 14.00’ de Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

 

Tahmini Bedeli :  KDV Hariç 1 Yıllığı 40.000,00 TL Geçici Teminatı : 2.000,00 TL

 

İsteklilerde Aranan Belgeler : a-İhaleye katılım için Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü havaleli dilekçe

b-Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi (2014 yılında alınmış)

c-Noter tasdikli imza sirküleri vermesi

c1-Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirkülerini vermesi

c2-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi.

ç-Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden (Tahsilat Birimi) alınacak yazı (2014 yılında alınmış)

d-İstekliler adına vekaleten iştirak edilmesi halinde istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri

e-Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşınması gereken kriterler

e-1. Bankalardan temin edilecek belgeler: Muhammen bedelin % 10’undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu. Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

e-2. Bilanço veya eşdeğer belgeler İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;Yıl sonu bilançosunun, bilançonun gerekli görülen bölümleri,

f- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler    

f-1 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelerden yasaklanmadığına dair belge vereceklerdir.

f-2 İhale ilan tarihinden sonra vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.

f-3 İhale ilan tarihinden sonra SSK prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sigorta Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.

f-4 İsteklilerin ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a,b,c,ç,d,e,f) bentlerinde belirtilen belgeleri vermesi zorunludur.

f-5 Geçici teminat ve ihale şartname alındı belgesi

f-6 Posta ve e-mail ile müracaatlar kabul edilmeyecektir.

f-7 İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

 

 

 

 

10 Temmuz 2014
164 kez görüntülendi