ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı : Mülkiyeti Belediyemize ait, Çepni Mahallesi, Sebze Halinde bulunan aşağıda nitelikleri belirtilen, 30,00 m² kapalı, 35,00 m² sundurmalı toplam 65,00` er m² miktarlı 12 adet İşyeri yalnızca Sebze- Meyve Ticareti yapılması şartıyla ve 10,00 m² miktarlı 1 adet Çay Ocağı, hazırlanan şartnameleri dahilinde ayrı ayrı, 2886 Sayılı Yasanın 45. Maddesine istinaden Açık Artırma Usulü ile ilanda belirtilen sıraya göre 2 yıl müddetle kiraya verilecektir.

Şartname : Şartname Belediyemiz Hal Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri : 13.06.2012 Çarşamba günü saat : 14.00` de Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler : A- Kanuni ikametgah belgesi, B-Türkiye`de tebligat için adres gösterilmesi, C- T.C. Vatandaşı olmak, D- Reşit ve Mümeyyiz olmak, E- Hırsızlık, Gasp, Dolandırıcılık, İnancı Kötüye kullanma, Zimmet, İhtilas, İrtikap, Rüşvet, Sahtekarlık, Hileli İflas gibi suçlardan biriyle hükümlü bulunmamak, F- Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği veya Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olmak. G- Üretici birlikleri kooperatifler için yönetim kurullarından karar almak ve bu işle iştigal ettiklerini belgelendirmeleri öncelikle istenir, H- Kooperatif ve Üretici birlikleri; a) Kooperatif ve Birliğin Kuruluş tesciline dair Ticaret Sicili Belgesi, b) Yönetim Kurulunun temsilci atamasına ilişkin karar sureti, c) Üretici ortaklardan en az yedisinin kullandıkları arazinin en az üretim miktarını gösterir Ziraat Odası ve Tarım İl Müdürlüğü yazısı, d) Üretici ortaklardan en az yedisinin kullandıkları arazinin sahibi veya kiralamış oldukları arazilerin tapu sureti, tapulu değilse vergi kaydı ve noterden tasdikli kira sözleşmesi, I- Üreticiler sahip oldukları veya noterden tasdikli kira sözleşmeleri ile kullandıkları arazide sebze meyve üretimine yönelik etkinliklerde bulunan ve yıllık en az 100 ton sebze meyve üreten kimseden, üretici yıllık en az 100 ton meyve sebze ürettiğini Ziraat Odası ve Tarım İl Müdürlüğünden alacağı yazı ile belgelemek zorundadır, J- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri verilmesi, K- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsünü vermeleri. (Faksla gönderilen vekaletnameler ve noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.) L- İstekli Dernek ise, Derneğin kuruluş tesciline ait belge ibraz etmeleri, M- İstekli Dernek ise, Yönetim Kurulu tarafından işlemlerin yürütülebilmesi için temsilci atanmasına ilişkin karar örneği bulundurmaları, N- Geçici teminatlarını vermeleri, O- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır) P- İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğünden (Tahsilat Birimi) alacakları yazıyı ihale Komisyonunda belgelendirmeleri, R- İhalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların yukarda istenen diğer belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Keyfiyet ilan olunur.

S.NO

YERİ

NİTELİĞİ

NUMARASI

MİKTARI

TAHMİNİ BEDEL (1 YILLIK)

GEÇİCİ TEMİNAT

1

SEBZE HALİ

İŞYERİ

2

65,00 m²

12.000,00- TL

1.800,00-TL

2

SEBZE HALİ

İŞYERİ

2/A

65,00 m²

12.000,00- TL

1.800,00-TL

3

SEBZE HALİ

İŞYERİ

3

65,00 m²

12.000,00- TL

1.800,00-TL

4

SEBZE HALİ

İŞYERİ

3/A

65,00 m²

12.000,00- TL

1.800,00-TL

5

SEBZE HALİ

İŞYERİ

13

65,00 m²

12.000,00- TL

1.800,00-TL

6

SEBZE HALİ

İŞYERİ

13/A

65,00 m²

12.000,00- TL

1.800,00-TL

7

SEBZE HALİ

İŞYERİ

17

65,00 m²

12.000,00- TL

1.800,00-TL

8

SEBZE HALİ

İŞYERİ

17/A

65,00 m²

12.000,00- TL

1.800,00-TL

9

SEBZE HALİ

İŞYERİ

18

65,00 m²

12.000,00- TL

1.800,00-TL

10

SEBZE HALİ

İŞYERİ

18/A

65,00 m²

12.000,00- TL

1.800,00-TL

11

SEBZE HALİ

İŞYERİ

19

65,00 m²

12.000,00- TL

1.800,00-TL

12

SEBZE HALİ

İŞYERİ

19/A

65,00 m²

12.000,00- TL

1.800,00-TL

13

SEBZE HALİ

ÇAY OCAĞI

21

10,00 m²

650,00- TL

100,00-TL

25 Mayıs 2012
139 kez görüntülendi