Belediye Başkanlığından…

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait, Yeniyol Mahallesi, Belediye Şehir İş Hanı bitişiğinde bulunan, 2831 ada, 49 nolu parsel üzerindeki, Belediye Çay Ocağı ve ek binanın teras katı içinde bulunan eşya ve demirbaşlarla birlikte, Büfe – Çay Ocağı ve Kafeterya olarak, 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesine istinaden Açık Artırma Usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde bir yıllığı 3.600,00 TL tahmini kira bedeli ve 108,00 TL geçici teminat üzerinden 3 yıl müddetle kiraya verilecektir. İşin İhalesi 03.05.2010 Pazartesi günü saat 14.00 de Belediyemiz Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır. İhaleye katılacakların A- Kanuni ikametgah belgesi, B-Türkiye`de tebligat için adres gösterilmesi C- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden ve benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri , D- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermeleri, E-İsteklilerin geçici teminatlarını vermeleri,F- İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır) G- İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları yazıyı ihale komisyonunda belgelendirmeleri, H- İhalenin yapılacağı saatten önce ihaleye katılacakların, yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır Şartname ve diğer bilgiler mesai saatleri dahilinde ücretsiz olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden temin edilebilir. Keyfiyet ilan olunur.

22 Nisan 2010
160 kez görüntülendi