Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır 12/02/2010

İhale İlanı

Formun Üstü

Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Özel Güvenlik hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No : 2010/5665

1. İdarenin

a ) Adresi : Yeniyol Mah. Gazi Cad.No:2 ÇORUM

b ) Telefon ve Faks Numarası : 364 2250810/1452 – 364 2245805

c ) Elektronik Posta Adresi dhm@corum.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :

2. İhale Konusu hizmetin

a ) Niteliği, Türü ve Miktarı: Belediyemiz Mücavir Alan sınırları içerisinde bulunan Parkların korunması amacıyla Özel Güvenlik Hizmeti Alım İşi.

b ) Yapılacağı Yer : 1-Kültür Park,2- Şehitler Parkı,3- Bosna Parkı,4- Hıfzı Veldet Velidedeoğlu Parkı,5- Mehmetçik Parkı 6- Pir Baba Parkı

c ) İşin Süresi : 01.03.2010-31.12.2010 Tarihleri Arası 306(Üçyüzaltı) Takvim gün

3. İhalenin

a ) Yapılacağı Yer : Çorum Belediyesi Hizmet Binası İhale Odası 5.Kat

b ) Tarihi ve Saati : 12.02.2010 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, İhale konusu işin yerine getirilmesi, için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanun ve buna parelel çıkarılan yönetmelik hükümlerine göre T.C.İçişleri Bakanlığı tarafından verilen Özel Faaliyet İzin Belgesinin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2. Personel durumuna ilişkin belgeler
İstekliler, bahse konu Hizmeti gerçekleştirmeye yönelik bünyesinde şartname ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanuna uygun idari şartname ve teknik şartnamede özellikleri belirtilen;
Parkın Adı Adet
1-Kültür Park 6 Kişi
2-Şehitler Parkı 4 Kişi
3-Bosna Parkı 3 Kişi
4-Hıfzı Veldet Velidedeoğlu Parkı 6 Kişi
5-Mehmetçik Parkı 3 Kişi
6-Pir Baba Parkı 3 Kişi
olmak üzere toplam 25 adet güvenlik personeli çalıştırılacaktır.

4.3.3. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu
İstekliler, her Özel Güvenlik Personeli için aşağıda nitelik ve özellikleri belirtilen ekipmanları iş süresince bulunduracaktır.

S.NO MALZEMENİN ADI NEVİ MİKTARI
1 Cop ve Kılıfı Plastik cop,deri kılıf 25 Adet
2 Kelepçe ve Kılıfı Paslanmaz Kelepçe,deri Kılıf 25 Adet
3 Düdük ve Düdük Bağı Metal, Paslanmaz 25 Adet
4 El Feneri Şarjlı 25 Adet

İş Ortaklığında Makine, Teçhizat ve Ekipman ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1
Kamu veya Özel Sektörde 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanun kapsamında yapılan Özel Güvenlik Hizmeti İşleri Benzer İş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 110 Türk Lirası doküman bedelini Vakıfbank Çorum Şubesi 00158007290543901 nolu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Belediyesi Hizmet Binası İhale Odası 5.Kat Yeniyol Mah. Gazi Cad. No: 2 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60(Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İdare Yetkilisi

Mustafa BOZKURT

Veteriner İşleri Müdürü

İmza

Formun Altı

23 Ocak 2010
182 kez görüntülendi