BELEDİYE MECLİSİ’NİN 03/02/2012 TARİHİNDE ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

  1. Ayarık Mevki, 11 pafta, 658 ada, 46 nolu parselin doğusundan kendi mülkiyetinden geçmek üzere 4 metrelik yol işaretlenmesi (otopark cebi) şeklinde plan müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 03/02/2012 tarih ve 18 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onanmış olup, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, imar planı örneği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda görülebilir.


  1. Revziyon plan çalışması planlanan alanda, 01.07.2008 tarih ve 10 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan plan değişikliği yapıldığı, ancak plan değişikliğinin Çorum İdare Mahkemesi`nin kararı ile iptal edildiği ve bölgenin plansız hale geldiği görülmekte olup, Parsel maliklerinin mağdur olmaması ve mahkeme kararında belirtilen iptal gerekçeleri de dikkate alınarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından plan revizyonu teklifi hazırlanmıştır. Bölgenin sorunları ve gereksinimleri (otopark ve servis alanlarının yetersizliği vb..) dikkate alınarak, sağlıklı bir trafik akışının sağlanması için mevcut konut dokusu, kadastro yapısı da dikkate alınarak kulaksız sokağı üzerinde otopark ceplerinin oluşturulduğu, yaya ulaşımının akıcı hale getirilmesi için kaldırımların genişletildiğinden, 1/5000 nazım İmar planı ve 1/1000 Uygulama imar planı revizyonu,, 03/02/2012 tarih ve 19 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onanmış olup, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, imar planı örneği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda görülebilir.3. Çoraklık Mevki 83 pafta, 222 ada, 220 nolu parselin uygun olan ve önlemli alan olarak gözüken kısımlarının Taks: 0.08, Kaks: 0.16 h.max: 6.50 metre yapılaşma koşullarında düşük yoğunluklu konut alanı (bağ amaçlı) olarak planlandığı, yapı yasağı olan bir kısmının ise, “Ağaçlandırılacak alan”; olarak planlandığından;

* Plan notlarında belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve eki yönetmelikleri ile Çorum Belediyesi 1/1000 uygulama imar planı notları geçerlidir.

* Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce 15.11 2011 tarihinde onaylanan jeolojik ve jeoteknik etüt raporunda belirtilen kriterlere uyulacaktır.

* Parselde yapılaşmaya esas temel sistemlerini belirlemeye yönelik jeolojik ve jeoteknik etüt yapılmadan inşaat ruhsatı verilemez. Şeklinde plan notlarına uygun olarak hazırlanan teklifİ 03/02/2012 tarih ve 20 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onanmış olup, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, imar planı örneği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda görülebilir.  1. Çalık Yedaş İl Koordinatörlüğü tarafından yapılması planlanan 4 adet trafo yeri ile ilgili plan müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 03/02/2012 tarih ve 17 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onanmış olup, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, imar planı örneği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda görülebilir.  1. Ahilyas Köyü, 03-b pafta, 93 nolu parsel imar planı dışında (plansız) yer almaktadır. 93 nolu parselde “Sürücü Uygulamalı Eğitim Alanı”; şeklinde 1/5000 nazım ve 1/1000 uygulama imar planı teklifi komisyonumuzca görüşülmüş olup,

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce 03.01.2012 tarihinde onaylanan Jeolojik- Jeoteknik etüt raporunda belirtilen kriterlere uyulacaktır.

Sürücü Eğitim alanında 2 katlı, h.max: 6.50 metre ve 750 m² inşaat alanını geçmemek koşuluyla idari, sosyal tesis vb.. binalar yer alabilir.

Parselde yapılaşmaya esas temel sistemlerini belirlemeye yönelik jeolojik ve jeoteknik etüt yapılmadan inşaat ruhsatı verilemez.

Plan notlarına uygun olarak plan müelliflince hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 03/02/2012 tarih ve 22 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onanmış olup, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, imar planı örneği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda görülebilir.


6. Deliler Köyü G33c-18d pafta, 1195 nolu parsele ilişkin plan müellifince hazırlanmış yapılaşma koşullarının E=0,40, hmax= 9.50 metre olmak üzere parselin yol cephesinden 10 diğer cephelerinden ise yapı yaklaşma mesafesinin 5 metre olarak belirlendiği;

-Planlanan alanda yapılacak tesislerden çıkacak atıkların çevrede ve sulama tesislerinde kirlenmelere neden olmaması için gerekli tedbirler tesis sahibi tarafından alınacaktır.

-Çevre Sağlığı ve Çevre Kirliliği konularında ilgili kuruluşların her talebinde gerekli tedbirler tesis sahibi tarafından alınacaktır.

-5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve ilgili Yönetmelik Hükümlerine uyulacaktır.

-Planlanan alanda yapılacak yapılar yapı yaklaşma sınırlarında kalmak koşuluyla mülkiyetin herhangi bir yerine yapılabilir.

-Planlama Alanında (tarımsal nitelikli depolar, soğuk hava depoları, laboratuarlar vb.) yapılabilir. Depo ve Müştemilat emsale dahildir.

-Otopark ve Sosyal Donatı Alanları özel amaçlı olup vaziyet planında gösterilecektir. Şeklinde ki plan notlarına uygun olarak plan müellifince hazırlanan 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama imar planı, 03/02/2012 tarih ve 24 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onanmış olup, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, imar planı örneği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda görülebilir.


7. Deliler Köyü G33c-18d pafta, 1102 nolu parsele ilişkin plan müellifince hazırlanmış yapılaşma koşullarının E=0,40, hmax= 9.50 metre olmak üzere parselin yol cephesinden 10 diğer cephelerinden ise yapı yaklaşma mesafesinin 5 m. olarak belirlendiğinden; Planlanan alanda yapılacak tesislerden çıkacak atıkların çevrede ve sulama tesislerinde kirlenmelere neden olmaması için gerekli tedbirler tesis sahibi tarafından alınacaktır.

-Çevre Sağlığı ve Çevre Kirliliği konularında ilgili kuruluşların her talebinde gerekli tedbirler tesis sahibi tarafından alınacaktır.

-5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve ilgili Yönetmelik Hükümlerine uyulacaktır.

-Planlanan alanda yapılacak yapılar yapı yaklaşma sınırlarında kalmak koşuluyla mülkiyetin herhangi bir yerine yapılabilir.

-Planlama Alanında (tarımsal nitelikli depolar, soğuk hava depoları, laboratuarlar vb..) yapılabilir. Depo ve Müştemilat emsale dahildir.

-Otopark ve Sosyal Donatı Alanları özel amaçlı olup vaziyet planında gösterilecektir. Şeklinde ki plan notlarına uygun olarak plan müellifince hazırlanan 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama imar planı, notlarına uygun olarak plan müellifince hazırlanan 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama imar planı, 03/02/2012 tarih ve 23 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onanmış olup, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, imar planı örneği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda görülebilir.

14 Şubat 2012
171 kez görüntülendi